Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Publicznym Przedszkolu nr 15

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:
  • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i mozliwości psychofizycznych dzieci
  • wspieraniu rodziców i nauczycieli
 2. Dziecko może zostać objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną z inicjatywy:
  • rodzica
  • nauczyciela
  • dyrektora placówki
  • pielęgniarki środowiska wychowania
  • poradni psychologiczno – pedagogicznej
  • pracownika socjalnego
  • asystenta rodziny
  • kuratora sądowego
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor placówki, a udzielana jest przez nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów we współpracy z rodzicami i poradniami.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
  • zajęć rozwijających uzdolnienia
  • zajęć dydaktyczno – wychowawczych
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych
  • porad i konsultacji

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze organizuje się dla dzieci mających trudności w nauce, a w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, prowadzone są przez wychowawców – nauczycieli.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powoduje zaburzenie komunikacji językowej oraz utrudnia naukę. Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez logopedę mgr A. Remian

Skip to content