Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Czym dokładnie zajmują się specjaliści w naszym przedszkolu? 

 

 Zajęcia z terapeutą pedagogicznym, czyli zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Terapia pedagogiczna zwana również zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi jest ukierunkowana na korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń psychoruchowych dziecka, jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu i szkole. Zajęcia dedykowane są dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój.

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc dziecku w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego.

W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Najbardziej skuteczne jest oddziaływanie polisensoryczne, czyli jednoczesne zaangażowanie wzroku, słuchu i ruchu.

Zajęcia prowadzone są przez terapeutę pedagogicznego M. Kusiak.

Zajęcia z psychologiem

Pierwszym etapem pracy psychologa jest obserwacja wszystkich dzieci w grupie. Ich zachowań oraz reakcji na różne sytuacje pojawiające się w relacjach z innymi. Obserwacja dzieci w grupach odbywa się zarówno podczas zajęć, czynności samoobsługowych, jak i zabawy swobodnej.

Psycholog obserwuje mocne i słabsze strony dziecka. Może stwierdzić, które dzieci są bardzo odważne, sprytne i przebojowe, a które nieśmiałe, wycofane czy agresywne. Może wychwycić także różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe czy problemy zdrowotne dziecka, których rodzice mogą nie zauważyć. Reaguje w sytuacjach trudnych, udziela wskazówek wychowawcom dotyczących postępowania z danym problemem.

Psycholog organizuje zajęcia terapeutyczne oraz pomoc indywidualną – są to działania ukierunkowane na konkretne dziecko i jego problem.

Zajęcia mają charakter zabaw ogólnorozwojowych, wspierających prawidłowy rozwój dziecka. Podczas zajęć szczególną uwagę przywiązujemy do rozwijania funkcji poznawczych (koncentracja uwagi, pamięć, logiczne myślenie), kompetencji emocjonalno- społecznych.

Rodzic może również poprosić o spotkanie i rozmowę z psychologiem, kiedy zauważa zachowania dziecka, których ani psycholog, ani wychowawca nie są w stanie zaobserwować.

Zajęcia prowadzone są przez psycholog A. Żeleźnik.

Zajęcia logopedyczne 

Logopeda to terapeuta, który zajmuje się: kształtowaniem prawidłowej mowy w trakcie jej rozwoju, usuwaniem wad wymowy, a także uczeniem mowy w sytuacji jej braku. Praca logopedy nie ogranicza się tylko do korygowania wad wymowy (dyslalia). Pracuje również z dziećmi np. z uszkodzonym narządem słuchu, z dziećmi z wadami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzonym rozwojem mowy.

Terapia logopedyczna odbywa się w formie zabawy, jest dostosowana do wieku i możliwości każdego dziecka. Zajęcia są grupowe ( 2 3 osobowe), wyjątek stanowią dzieci posiadające orzeczenie ( terapia indywidualna). W trakcie zajęć prowadzone są m.in. ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, oddechowy, fonacyjny; ćwiczenia artykulacyjne mające na celu wywołanie i utrwalenie prawidłowej wymowy głosek, a także ćwiczenia poszerzające słownik czynny i bierny.

Zajęcia prowadzone są przez logopedę A. Remian.

Zajęcia z pedagogiem specjalnym 

Pedagog specjalny potrafi planować, prowadzić i modyfikować działania edukacyjne, terapeutyczne czy też opiekuńcze dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 

W przedszkolu pedagog specjalny ułatwia dzieciom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (np. z powodu niepełnosprawności) lub trudnościami na tle społeczno-środowiskowym, odnalezienie siebie w grupie, przyswajanie wiedzy, asymilację w warunkach szkolnych, akceptację siebie itd. Zadaniem pedagoga specjalnego jest przede wszystkim diagnozowanie problemów i podejmowanie działań, które dany problem mogą niwelować. W tym często we współpracy np. z psychologiem szkolnym, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, nauczycielami, rodziną ucznia i z samym uczniem.

W praktyce więc praca pedagoga specjalnego w przedszkolu może dotyczyć wielu sytuacji, a jego działania łączą edukację z elementami terapii. Na przykład pedagog specjalny może prowadzić:

  • zajęcia rewalidacyjne, 
  • zajęcia z logopedii, 
  • zajęcia z terapii ręki, 
  • prowadzić zajęcia uspołeczniające np. TUS (trening umiejętności społecznych). 

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego E. Gil.

Skip to content