Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Publiczne nr 15 w Tarnowie pod adresem www.pp15tarnow.pl.

Data publikacji strony internetowej:  29.03.2021r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  29.03.2022r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia:  29.03.2022r.

Treści niedostępne:

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Jednostki.
  • mapy (wykluczone z dostępności)

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość poprawienia czytelności (zmiana fontu na bezszeryfowy, z większymi odstępami)
  • opcja podkreślenia wszystkich linków
  • opcja wyróżniania linków żółtym zaznaczeniem
  • możliwość usunięcia stylu strony (plików CSS)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Muniga, biuro@cws.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 692 53 89. Do kierownika jednostki można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności pod adresem e-mail dyr15pp@umt.tarnow.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Przedszkola Publicznego nr 15 mieści się przy ulicy Krzyskiej 108 w Tarnowie i jest ogólnodostępny w godzinach pracy przedszkola. Wjazd na teren przedszkola znajduje się od ulicy osiedlowej. Przedszkole posiada duży parking. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny (parter i I piętro), dostosowany dla osób  niepełnosprawnych. Udogodnieniami są: podjazd dla wózka przy wejściu głównym, łazienki dla osób niepełnosprawnych na parterze i piętrze, winda osobowa. Łazienki dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone są w system wzywania pomocy.

Aby dostać się do budynku należy udać się do drzwi wejściowych – otwierane ręcznie. Drzwi wejściowe są zamknięte. Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się domofon. Wejście do przedszkola jest zabezpieczone drzwiami zatrzaskowymi i systemem kodującym. Wejście jest zabezpieczone barierką i bramką. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji na parterze placówki jest dyrektor oraz jego zastępca. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym, po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Skip to content