Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowa­dzeniem naszej działalności. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pana/Pani o danych osobowych dotyczących Pana/Pani, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępnia­nia takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Panu/Pani prawach, a także o sposobie w jaki może Pan/Pani je eg­zekwować. W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje, gdy ubiega się Pan/Pani o konkretny produkt lub usługę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 15 w Tarnowie, ul. Krzyska 108.

Przedszkole Publiczne Nr 15 przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • realizacja zadań statutowych przedszkola: celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej,

 • rekrutacja dzieci do przedszkola, realizacja obowiązku przedszkolnego,

 • udział wychowanków w konkursach międzyprzedszkolnych, lokalnych i ogólnopolskich oraz umieszczanie wyników konkursów podczas promowania działań przedszkola,

 • promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

– kontaktu oraz załatwienia zgłaszanej sprawy

Przedszkole przetwarza następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko, Pesel, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, zdjęcie, stan zdrowia dziecka,

– imię i nazwisko , adres zamieszkania, telefon, e-mail, sytuacja rodzinna ( liczba dzieci, pesel i stan zdrowia rodzeństwa, stan cywilny, stan zdrowia, numer konta bankowego, zatrudnienie, nazwa pracodawcy,

– imię i nazwisko, numer dowodu osobistego osób upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powy­żej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do: urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Przedszkola Publicznego Nr 15: Urząd Miasta Tarnowa- Wydział Edukacji, Vulcan.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do:

– zakończenia trwania obowiązku przedszkolnego, zakończenie uczęszczania dziecka do przedszkola a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa,

– do czasu zakończenia procesu rekrutacji, następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa,

– do momentu ustania potrzeby promowania działań przedszkola,

– do zakończenia trwania konkursu międzyprzedszkolnego a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Możemy gromadzić następujące dane szczególnie chronione wy­łącznie po uzyskaniu Pana/Pani wyraźnej uprzedniej zgody:

 • dane dotyczące stanu zdrowia: na przykład w celu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji żywienia ; dane te są prze­twarzane zgodnie z zasadą niezbędnej wiedzy.

– dane dotyczące przekonań religijnych : w celu organizacji zajęć religii lub etyki

Nigdy nie zwrócimy się do Pana/Pani z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, filozoficznymi, przynależnością do związków zawodo­wych, danych genetycznych lub danych dotyczących Pana/Pani orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie wynika z obowią­zujących przepisów prawa

W związku z przetwarzaniem przez Przedszkole Publiczne Nr 15 Pani/Pana danych osobo­wych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże jest ono warunkiem korzystania ze świadczeń przedszkola i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji obowiązków, którym podlega Przedszkole: rekrutacja do przedszkola, realizacja obowiązku przedszkolnego, prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi, uczestnictwo w konkursach, promowanie działań placówki związanych z realizacją celów dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do GIODO gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Przedszkole powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: tel.14 656 04 95 lub wysyłając wiadomość na adres email: dyrpp15@umt.tarnow.pl

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani na­stępujące prawa:

 • prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię ta­kich danych osobowych.

 • prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobo­we są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych oso­bowych.

 • prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.

 • prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ogranicze­nie przetwarzania swoich danych osobowych.

 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związa­nych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględ­ne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swo­ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośred­nim.

 • prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.

 • prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z pra­wem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do Przedszkola pocztą elektroniczną lub wysłać korespondencję na adres Przedszkola.

Adres do kontaktu: Przedszkole Publiczne Nr 15 , 33-103 Tarnów ul. Krzyska 108 , e-mail dyrpp15@umt.tarnow.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych upraw­nień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Pana/Pani danych osobowych w ramach niniejszego Powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: Dorotą Dziurawiec,tel.14 656 04 95, e-mail dyrpp15@umt.tarnow.pl , który rozpatrzy Pana/Pani zapy­tanie.

Skip to content