Gdzie szukać pomocy?

Gdzie szukać pomocy?

Psycholog w przedszkolu

Na konsultacje do psychologa można umówić się poprzez adres mailowy: aleksandrazeleznik86@gmail.com lub należy przekazać taką potrzebę wychowawcy grupy dziecka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie

Kontakt:

 1. Chyszowska 3 33-100 Tarnów

tel. sekretariat: (14) 655 99 95

tel. księgowość: (14) 655 99 97

Oferta:

 • W zakresie diagnozy badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz badania predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i uczniów pod kątem:
 • oceny możliwości rozwojowych, intelektualnych;
 • uzdolnień specjalnych;
 • dojrzałości szkolnej;
 • diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii;
 • trudności dydaktycznych i niepowodzeń szkolnych;
 • rozwoju i kształtowania mowy;
 • przyczyn trudności wychowawczych i emocjonalnych;
 • predyspozycji do wykonywania różnych zawodów;
 • orzecznictwa i opiniowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych

 

 • W zakresie terapii:
 • wspieranie dziecka i rodziców w trudnych sytuacjach rodzinnych, wychowawczych i emocjonalnych;
 • terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; dla dzieci z diagnozą ryzyka dysleksji;
 • zajęcia rozwijające sprawność grafomotoryczną i manualną dzieci przedszkolnych;
 • terapię pedagogiczną dla dzieci z uogólnionymi trudnościami w nauce;
 • terapię logopedyczną (wady wymowy, stymulowanie rozwoju mowy w przypadku opóźnień, terapia jąkania, kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych);
 • pomoc psychologiczną dla uczniów z problemami osobistymi i szkolnymi;
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych i szkolnych;
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • terapię EEG Biofeedback;
 • trening jedzenia;
 • terapię psychologiczną dla dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • trening umiejętności społecznych – zajęcia w małej grupie ukierunkowane na ćwiczenie umiejętności społecznych;
 • zajęcia wspierające rozwój uczniów zdolnych.

 

 • Grupy wsparcia:
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z FAS
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci powracających z zagranicy
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci jąkających się

 

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców

To program psychoedukacyjny, który uczy nowych umiejętności w porozumiewaniu się z dziećmi. Udział w tym programie jest dobrowolny, wynikać powinien z własnej decyzji, opierającej się na potrzebie zmiany we wzajemnych relacjach w kontakcie z dzieckiem. Celem zajęć jest nauczenie rodziców/wychowawców praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi, rozwijanie ich kompetencji wychowawczych i społecznych.

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna

Kontakt:

 1. Szujskiego 25

33-100 Tarnów

tel. 14 6222796

tel. 14 6362796

e-mail: sekretsppt@umt.tarnow.pl

Oferta:

 • Konsultacje i porady rodzinne oraz małżeńskie

Konsultacje i porady rodzinne/ małżeńskie to kilka (zwykle 1-3) spotkań. Celem ich jest wstępne rozpoznanie problemu, określenie obszarów wpływu oraz zaproponowanie adekwatnej formy pomocy dostępnej w poradni lub wskazanie innych niż poradnia instytucji do których rodzina lub małżeństwo mogą się zwrócić ze zgłaszaną trudnością.

 • Terapia indywidualna (dzieci i młodzież)
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Tematyką zajęć jest budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO

Kontakt:

 1. Jana Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów

Tel: +48 14 639 09 09

Oferta:

 • Centrum Integracji Sensorycznej
 • Trening Umiejętności Społecznych

– Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Grupa docelowa: dzieci i młodzież, osoby dorosłe.

Dla kogo: Osoby borykające się z trudnościami lub chcące zgłosić przemoc, której ofiarą jest osoba nieletnia.

Kiedy: Czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Grupa docelowa: Rodzice i nauczyciele

Dla kogo: Osoby szukające pomocy w zakresie pomocy dzieciom przeżywającym trudności oraz interwencji w przypadku przestępstw, których ofiarą jest osoba nieletnia.

Kiedy: Od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-15:00

Antydepresyjny Telefon Zaufania

Grupa docelowa: Bez ograniczeń wiekowych.

Dla kogo: Dla osób podejrzewających u siebie depresję, osób zdiagnozowanych oraz dla ich bliskich.

Kiedy: Psycholog: poniedziałek i wtorek: 15:00-20:00

Seksuolog: środa 15:00-20:00

Zgłoszenie nielegalnych treści na stronach internetowych 

Grupa docelowa: Bez ograniczeń wiekowych.

Dla kogo: Osoby chcące zgłosić nielegalne treści internetowe, zwłaszcza te związane z wykorzystywaniem dzieci.

Kiedy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

Grupa docelowa: dzieci i młodzież

Dla kogo: Dzieci, które doświadczyły różnych form przemocy. Szukające rozwiązania problemu własnego lub pomocy innej osobie.

Kiedy: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

– Niebieska Linia

Grupa docelowa: brak ograniczeń wiekowych.

Dla kogo: Osoby doświadczające przemocy w rodzinie lub świadkowie chcący zgłosić przemoc.

Kiedy: Czynny całą dobę.

 

Źródła:

 1. http://ppptarnow.pl/ 
 2. https://www.sppt.tarnow.pl/
 3. http://ichlepszejutro.pl/ 
 4. https://800121212.pl/ 
 5. https://800100100.pl/
 6. https://stopdepresji.pl/ 
 7. https://dyzurnet.pl/ 
 8. https://116111.pl/ 
 9. https://www.niebieskalinia.info/ 

 

Opracowała: Aleksandra Żeleźnik

Skip to content