Rozkład dnia – gr II

6:00 – 7:00 Schodzenie się dzieci. Aktywność indywidualna , zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci.

7:00 – 8:30 Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy ruchowe organizowane w sali. Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

8:30 – 9:00 Przygotowanie do śniadania .Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe. Śniadanie. Rozwijanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku, dbałość o ład i porządek wokół siebie.

9:00 – 9:30 Zabawy dowolne. Czynności porządkowe. Przygotowanie do zajęć.

9:30 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego – z całą grupą i w małych zespołach: poznawcze, umuzykalniające, plastyczne, profilaktyka logopedyczna, zajęcia z języka angielskiego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10:30 – 11:30 Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia. Nauka zasad bezpiecznej zabawy i zachowania się w budynku, ogrodzie przedszkolnym i poza terenem przedszkola. Spacery i wycieczki. Uroczystości. Czynności z zakresu samoobsługi.

11:30 – 12:00 Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad

12: 00 – 12:40 Odpoczynek poobiedni: ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, zabawy według zainteresowań dzieci.

12 :40 – 14:00 Aktywność indywidualna i grupowa, zróżnicowana o charakterze stymulacyjnymi kompensacyjnym organizowana przez nauczyciela. Zabawy ruchowe, sportowe organizowane w Sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

14: 00 – 14: 30 Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po zakończeniu posiłku.

14:30 – 16:30 Zabawy stymulujące aktywność dzieci, integrujące grupę. Zajęcia korygująco-stymulujące, rozwijające uzdolnienia – indywidualne i grupowe organizowane przez nauczyciela. Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach

Skip to content