Rozkład dnia – gr II

7:00 – 8:00
Schodzenie się dzieci. Aktywność indywidualna , zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci.

8:00 – 8:30
Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy ruchowe organizowane w sali. Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

8:30 – 9:00
Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe. Śniadanie. Rozwijanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku, dbałość o ład i porządek wokół siebie.

9:00 – 9:30
Zabawy dowolne. Czynności porządkowe. Przygotowanie do zajęć.

9:30 – 10:00
Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego – z całą grupą i w małych zespołach: poznawcze, umuzykalniające, plastyczne, profilaktyka logopedyczna, zajęcia z języka angielskiego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10:00 – 11:30
Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia. Nauka zasad bezpiecznej zabawy i zachowania się w budynku, ogrodzie przedszkolnym i poza terenem przedszkola. Spacery i wycieczki. Uroczystości. Czynności z zakresu samoobsługi.

11:30 – 12:00
Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad

12: 00 – 13:40
Poobiedni relaks – leżakowanie

13:40 – 14:00
Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po zakończeniu posiłku.

14:30 – 15:30
Zabawy stymulujące aktywność dzieci, integrujące grupę. Zajęcia korygująco-stymulujące, rozwijające uzdolnienia – indywidualne i grupowe organizowane przez nauczyciela. Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

 

 

 

Skip to content