Plan pracy gr II

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej prowadzonej w oddziale II dzieci 3,4 letnich
na miesiąc grudzień 2023

Opracowanie: Halina Habiniak, Joanna Szarota-Zając,
Anna Stańczyk

Temat: Odwiedzi nas Mikołaj
Cele główne: Pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych. Stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć takich jak radość. Prezentowanie własnych umiejętności. Prawidłowe stosowanie przymiotników. Zachęcenie do stosowania reguł i zasad gry. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i używania form grzecznościowych. Rozwijanie zmysłu dotyku. Doskonalenie analizy sylabowej. Doskonalenie sprawności manualnych palców i dłoni. Wdrażanie do starannego wykonywania pracy.

Temat: Czekamy na Święta Bożego Narodzenia
Cele główne: Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną w czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, kształtowanie uczuć ciepła rodzinnego. Zaznajomienie dzieci z tradycją. Wzbogacanie zasobu słownictwa. Budowanie systemu wartości dziecka. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w kształtowaniu prawidłowych relacji z dorosłymi. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie. Wydłużanie czasu koncentracji uwagi i słuchania innych.

Temat: Już zima
Cele główne: Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody. Zapoznanie z odpowiednim ubiorem w czasie zimy, wdrażanie do samodzielnego przebierania się w szatni. Rozwijanie myślenia pojęciowego. Zachęcenie do mówienia umiarkowanym głosem. Zapoznanie z utworem muzyki poważnej, wdrażanie do uważnego słuchania muzyki. Doskonalenie umiejętności wycinania. Kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów równolicznych i różnolicznych.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE II DZIECI 3-4 LETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD 2023/2024

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając
Halina Habiniak
Anna Stańczyk

Temat: Co robimy w chłodne dni.
Określanie stanu pogody i wybieranie, właściwego do pogody, ubioru. Kształcenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się. Wdrażanie do rozumienia rytmicznej organizacji czasu poprzez powtarzalność dnia i nocy. Doskonalenie sprawności manualnych poprzez formowanie różnych kształtów, rozwijanie inicjatywy i pomysłowości.

Temat: Jestem małym patriotą.
Kształcenie postawy szacunku wobec symboli narodowych i poczucia przynależności narodowej. Rozwijanie postaw patriotycznych, uczenie odpowiedniego zachowania podczas słuchania i śpiewania hymnu państwowego. Poznanie flagi i godła Polski – symbolu narodowego.

Temat: Dbamy o czystość.
Nauka dbałości o higienę: mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów, wycieranie rąk, prawidłowe korzystanie z toalety, przyzwyczajanie do oszczędzania wody. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie. Kształtowanie nawyków higienicznych i przekonania o ich wpływie na zdrowie. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i utrwalanie dbałości o higienę ciała.

Temat: Moje domowe zwierzątko.
Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobem opieki nad nimi. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.

Temat: Ulubione bajki.
Wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania bajek, wdrażanie do odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanych treści. Kształtowanie postawy szacunku i posłuszeństwa wobec rodziców, zwrócenie uwagi, aby dzieci nie wchodziły w bliższe relacje z osobami obcymi. Przybliżenie historii powstania Pluszowego Misia. Kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE II DZIECI 3,4-LETNICH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2023/2024

Opracowały: H. Habiniak,
J. Szarota Zając, A. Stańczyk

Temat: Drzewa jesienią
Poznawanie przyrody i poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym jesienią. Doskonalenie motoryki małej. Wdrażanie do współdziałania poprzez jednoczesne wykonywanie takich samych ruchów. Kształtowanie umiejętności budowania dłuższych zdań i stosowania określeń: na, obok, pod. Utrwalenie kierunków oraz koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej-doskonalenie umiejętności grafomotorycznych. Kształtowanie umiejętności posługiwania się woreczkiem gimnastycznym podczas ćwiczeń. Nabywanie umiejętności porządkowania zbiorów
według malejącej i wzrastającej liczby elementów

Temat: Poznajemy grzyby
Wzbogacanie wiedzy na temat grzybów. Rozwijanie mowy i myślenia. Wzbogacanie słownika czynnego i biernego. Wydłużanie czasu koncentracji uwagi i słuchania innych Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz szacunku do rówieśników. Określanie ilości, wielkości, wysokości obserwowanych obiektów.

Temat: Zwierzęta w lesie
Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody. Poznawanie nazw zwierząt leśnych. Doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia. Zachęcanie do kulturalnego odnoszenia się do siebie. Doskonalenie uwagi, koncentracji i pamięci. Rozpoznawanie i nazywanie emocji. Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach. Dbałość o higienę osobistą. Kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej. Nabywanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki i starannego wykonania pracy.

Temat: Jesienna pogoda
Zachęcanie do obserwowania zjawisk pogodowych. Rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk atmosferycznych. Rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności wokalnych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji. Zwracanie uwagi na kulturalne odnoszenie się do innych.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE II DZIECI 3,4-LETNICH NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2023/2024

 

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając

 Halina Habiniak

 Anna Stańczyk

Temat: Witajcie w Przedszkolu!

Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Poznanie topografii przedszkola. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – rozwijanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Ustalenie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu.

Temat: Nasze przedszkole.

Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz szacunku do rówieśników. Odczuwanie radości z wspólnych zabaw z rówieśnikami, wdrażanie do współdziałania w zabawie. Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Temat: Bezpieczna droga do Przedszkola.

Zaznajamianie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji. Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej. Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa.

Temat: Dary sadu.

 Zapoznanie z wyglądem owoców rosnących w sadzie.  Zachęcanie dzieci do jedzenia owoców jako źródła witamin.  Wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy. 

Skip to content