Plan pracy gr II

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 4-5 LETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD

P. Zalasińska

Temat kompleksowy: Jestem małym patriotą
Cele: kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, zapoznanie z mapą Polski, kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych, doskonalenie techniki przeliczania, doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, zapoznanie ze Świętem Niepodległości; rozbudzanie zainteresowania historią Polski, poznanie wybranych zabytków Warszawy, integrowanie się z grupą podczas wspólnej zabawy, rozwijanie inwencji twórczej, wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy, doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Temat kompleksowy: Mój przyjaciel miś
Cele: rozwijanie pamięci i wyobraźni, zachęcanie do recytacji indywidualnej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat oraz wypowiedzi pełnym zdaniem, wdrażanie do uważnego słuchania, wzbogacanie wiedzy dzieci na temat niedźwiedzi i ich zwyczajów, doskonalenie percepcji słuchowej, usprawnianie techniki liczenia, doskonalenie logicznego myślenia, umuzykalnienie dzieci, wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie logicznego myślenia.

Temat kompleksowy: Jak przekazujemy informację
Cele: wzbogacanie wiedzy dzieci na temat różnych sposobów przekazywania wiadomości, wzbogacenie słownika dziecka o wyrazy: adresat, nadawca, utrwalenie swojego adresu zamieszkania, doskonalenie umiejętności wycinania, rozwijanie inwencji twórczej i pomysłowości, ćwiczenia w określaniu położenia przedmiotów, rozpoznawanie figur i posługiwanie się ich nazwami , doskonalenie percepcji słuchowej.

Temat kompleksowy: Tutaj rosły paprocie
Cele: wzbogacanie wiedzy dzieci z zakresu prehistorii, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat na forum grupy , rozwijanie zainteresowań prehistorią, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, poznanie znaczenie słowa „skamielina”, poszerzanie umiejętności plastycznych, doskonalenie sprawności manualnych.

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla grupy dzieci 4-5 letnich
na miesiąc październik 2022 r.

K. Malinowska

P. Zalasińska

Temat kompleksowy: Jesień w ogrodzie i sadzie
– Umiejętność nazywania i rozpoznawania jesiennych owoców i warzyw, za pomocą wzroku, dotyku, smaku i zapachu; rozbudzenie zainteresowań światem przyrody; utrwalenie znajomości barw występujących jesienią;
– Zachęcanie do spożywania wszystkich posiłków, szczególnie warzyw i owoców; kształtowanie nawyków prozdrowotnych;
– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami; wyrażanie własnych opinii na wybrany temat.

Temat kompleksowy: Życie zwierząt w jesiennym lesie
– Poznanie charakterystycznych cech zwierząt żyjących w lesie; zapoznanie z życiem zwierząt oraz sposobem ich przygotowania do zimy;
– Poznanie środowiska przyrodniczego jakim jest las; kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt; wzbogacanie wiedzy przyrodniczej;
– Usprawnianie grafomotoryczne; rozwijanie zdolności plastycznych; doskonalenie umiejętności wydzierania oraz posługiwania się klejem.

Temat kompleksowy: Jesienna szaruga
– Poznanie charakterystycznych cech późnej jesieni: szaro, zimno, deszczowo, mgliście; umiejętność prowadzenia kalendarza pogody przy użyciu symboli jesiennej pogody; umiejętność obserwacji przyrody;
– Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie; umiejętność obserwacji eksperymentów badawczych i wyciągania z nich wniosków;
– Doskonalenie umiejętności manualnych; rozwijanie wrażliwości muzycznej i wyrabiania poczucia rytmu; rozwijanie sprawności ruchowej.

Temat kompleksowy: Dbamy o zdrowie jesienią
– Zapoznanie ze sposobami dbania o higienę oraz wdrażanie do systematycznego mycia zębów; umiejętność doboru stroju do warunków atmosferycznych; doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;
– Umiejętność klasyfikacji produktów zdrowych i niezdrowych; poznanie piramidy zdrowego żywienia; poznanie poszczególnych witamin oraz owoców i warzyw które są w nie bogate; kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;
– Doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczania, klasyfikowania, układania rytmów, porównywania liczebności zbiorów;

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 4-5 LETNICH
NA MIESIĄC WRZESIEŃ

P. Zalasińska
K. Malinowska

Temat kompleksowy: Jestem w przedszkolu
Cele: integrowanie się z grupą podczas wspólnej zabawy, wdrażanie do przestrzegania przyjętych w grupie zasad, rozwijanie inwencji twórczej, rozwijanie poczucia rytmu; ćwiczenia w rozpoznawaniu, nazywaniu i przedstawianiu emocji, rozwijanie umiejętności dostrzegania wspólnych cech, rozwijanie wyobraźni, wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy, kształcenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Temat kompleksowy: Jestem grzecznym przedszkolakiem
Cele: wdrażanie do uważnego słuchania; utrwalenie obowiązujących w przedszkolu zasad; wdrażanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy, rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi słowne na określony temat, wyrabianie orientacji w przestrzeni, wyrabianie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci, doskonalenie techniki przeliczania, rozwijanie logicznego myślenia.
Temat kompleksowy: Droga do przedszkola
Cele: utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię, utrwalenie znajomości numerów alarmowych, przybliżenie dzieciom wiedzy na temat pojazdów specjalistycznych, doskonalenie orientacji i spostrzegawczości, doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie percepcji słuchowej, wyrabianie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy, usprawnianie techniki przeliczania ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi
Temat kompleksowy: Jesień w parku i lesie
Cele: zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni i piękna jesiennego krajobrazu, wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy zapoznanie z wybranymi drzewami iglastymi i liściastymi, wyrabianie koordynacji słuchowo – ruchowej, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, utrwalenie nazw dni tygodnia, wdrażanie do uważnego słuchania, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni.

Skip to content