Plan pracy gr II

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 4,5 letnich

 na miesiąc styczeń 2022 r.

 

      A.Remian, M. Kusiak 

 1. Zwierzęta zimą.
 2. Święto babci i dziadka.
 3. Bezpieczne zabawy na śniegu.

 

Cele :

Zwierzęta zimą.

– Rozwijanie zainteresowań wiedzą przyrodniczą;

– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

– Poznanie sposobów pomagania zwierzętom podczas zimy;

– Zachęcanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat.

Święto babci i dziadka.

– Budzenie wrażliwości dla osób starszych oraz kształtowanie poczucia przynależności do rodziny;

– Kształtowanie szacunku do babci i dziadka;

– Czerpanie radości z przygotowania prezentów dla rodziny;

– Kształcenie myślenia matematycznego.

Bezpieczne zabawy na śniegu.

– Uwrażliwianie dzieci na przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;

– Operowanie trójwymiarowymi figurami w przestrzeni;

– Budzenie zainteresowania kompozycjami artystycznymi; 

– Doskonalenie umiejętności tworzenia z sylab wyrazów;

– Wdrażanie do doskonalenia czynności ubierania i rozbierania się.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 4-5 LETNICH

 NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

M. Kusiak, A. Remian

                    

Temat kompleksowy: Odwiedzi nas Mikołaj.

 • Wdrażanie do kultywowania tradycji i zwyczajów.
 • Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach do uroczystości.
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad sanitarnych.

 Temat kompleksowy: Urządzenia elektryczne.

 • Zapoznanie z zasadą działania wybranych urządzeń elektrycznych.
 • Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Doskonalenie małej motoryki, kształtowanie gotowości do pisania.

 Temat kompleksowy: To już zima.

 • Kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków.
 • Zapoznanie z właściwościami śniegu.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu. 
 • Doskonalenie umiejętności kodowania i odczytywania informacji.

Temat kompleksowy: W oczekiwaniu na święta.

 • Zapoznanie z tradycjami związanymi z Bożym Narodzeniem.
 • Kształtowanie inwencji twórczej, kultywowanie tradycji świątecznych.
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształcenie umiejętności wyodrębniania głosek.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 4,5 letnich na miesiąc listopad 2021r.

Opracowanie: A. Remian, M. Kusiak

 1. Jesienna szaruga.
 2. Dbamy o zdrowie jesienią.
 3. Tutaj rosły paprocie.
 4. Przyjaciel miś pije wodę.

Cele:

Jesienna szaruga.

 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

Dbamy o zdrowie jesienią.

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • dbanie o higienę poprzez: samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, utrzymywanie czystości, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, zachowywanie porządku w miejscu zabawy,
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania,
  z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

Tutaj rosły paprocie.

 • nabywanie wiedzy o świecie dinozaurów,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • rozwijanie umiejętności szeregowania i segregowania elementów,

Przyjaciel miś pije wodę.

 • tworzenie sytuacji do dzielenia się swoimi ulubionymi zabawkami,
 • budowanie wypowiedzi wielozdaniowej poprawnej gramatycznie,
 • kształtowanie pojęć matematycznych, porównywania elem. i tworzenia zbiorów, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • kształtowanie sprawności manualnej i rozwijanie wyobraźni w pracach plast.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 4-5 letnich

na miesiąc październik 2021r.

Opracowały:  M. Kusiak, A. Remian

Temat kompleksowy: Dary z ogrodu.

 • Wdrażanie do wnikliwej obserwacji przyrody jesienią.
 • Zachęcanie do spożywania warzyw jako źródła witamin.
 • Kształcenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad sanitarnych.

Temat kompleksowy: Co robią zwierzęta jesienią.

 • Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami zwierząt leśnych.
 • Aktywny udział w zajęciach, wypowiadanie się na temat.
 • Nabywanie umiejętności porządkowania zbiorów według podanej cechy.
 • Doskonalenie pracy w małych grupach, wdrażanie do zgodnego współdziałania.

Temat kompleksowy: Kolory wokół nas.

 • Utrwalenie znajomości podstawowych kolorów oraz próby nazywania barw pochodnych.
 • Układanie rytmów i dostrzeganie jego regularności.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, nabywanie orientacji w przestrzeni.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się przyborami.

Temat kompleksowy: Moje zmysły .

 • Zapoznanie z funkcja narządów: słuchu, wzroku, węchu.
 • Rozwijanie zmysłu słuchu, dotyku, węchu, wzroku.
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 4-5 letnich

na miesiąc wrzesień 2021r.

Opracowały: A. Remian, M. Kusiak

Tematy:

1. Już jestem przedszkolakiem.

2. Idę do przedszkola.

3.Jesień zawitała w parku.

4. Co słychać jesienią w sadzie?

Cele główne:

-Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Poznanie przedszkola i ustalenie zasad panujących w przedszkolu. Poznawanie podstawowych zasad korzystania z kącików zainteresowań.

-Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego; poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

-Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała; poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

-Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

-Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

-Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.

-Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok.

-Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.

-Nauka piosenek z repertuaru; wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Kontakty z rodzicami:

Zebranie ogólne i grupowe, indywidualne kontakty, wspieranie rodziców w procesie adaptacyjnym dziecka, przekazywanie bieżących informacji.

TypeError thrown

count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, string given