Plan pracy gr II

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 4-5 LETNICH
NA MIESIĄC MARZEC

P. Zalasińska
A. Dęska

Temat kompleksowy: Dbamy o zdrowie w przedwiośniu

Cele: wzbogacanie wiedzy dziecka na temat zdrowych produktów żywnościowych, zapoznanie ze sposobem dbania o swoje zdrowie, kształtowanie nawyków dokładnego ubierania się stosownie do pogody, , wzbogacenie wiedzy dziecka na temat źródła witamin, rozwijanie logicznego myślenia, wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, zachęcanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat, rozwijanie logicznego myślenia, wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy, doskonalenie techniki przeliczania, rozwijanie umiejętności odkodowywania wiadomości, ćwiczenia w segregowaniu elementów według określonej cechy, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Temat kompleksowy: Nadchodzi Wiosna

Cele: rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, uwrażliwianie na piękno wiosennego krajobrazu, wzbogacanie wiedzy na temat wiosennych zwyczajów ptaków, utrwalenie nazw wybranych ptaków, rozwijanie inwencji twórczej, zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach, zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, umuzykalnianie dzieci, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie techniki liczenia, rozwijanie sprawności manualnej, zapoznanie z etapami wzrostu roślin, wdrażanie do wypowiadania się na określony temat, wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas udzielania odpowiedzi, , poznanie warunków potrzebnych roślinie do wzrostu, zapoznanie ze sposobem zakładania hodowli rzeżuchy, zachęcanie do spożywania rzeżuchy jako źródła witamin.

Temat kompleksowy: Realizacja projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury

Cele: zapoznanie z różnicą między pogodą i klimatem, sposoby przeciwdziałania zmianom klimatycznym, – jak można temu przeciwdziałać, zapoznanie z metodami oszczędzania prądu i wody, potrzeba segregowania odpadów, jak żyć w zgodzie z naturą, co to znaczy jeść sezonowo, jak mądrze robić zakupy kształtowanie postaw prozdrowotnych, uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt, ćwiczenie pamięci, zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, utrwalenie nazw figur geometrycznych, usprawnianie techniki liczenia, klasyfikowania, wzbogacanie słownika dzieci, rozwijanie inwencji twórczej.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 4-5 LETNICH
NA MIESIĄC LUTY

P. Zalasińska
A. Dębska

Temat kompleksowy: W lodowej krainie
Cele: poszerzanie wiadomości dzieci na temat Antarktydy i Arktyki, zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zwierząt polarnych, rozwijanie logicznego myślenia i kształtowanie operacji myślowych, doskonalenie poczucia rytmu, doskonalenia techniki liczenia, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami.
Temat kompleksowy: Zwierzęta egzotyczne
Cele: wzbogacanie wiedzy dzieci na temat lwów, wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy, wzbogacanie słownika dziecka o nowe wyrażenie, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach, doskonalenie rzutu i chwytu, zapoznanie z dwuczęściową budową wiersza, kształtowanie poczucia tempa, doskonalenie sprawności manualnych dłoni, utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwierząt egzotycznych.
Temat kompleksowy: W kosmosie
Cele: doskonalenie koncentracji uwagi, rozwijanie logicznego myślenia, poszerzanie wiadomości nt. księżyca, gwiazd, planet, wyrabianie zręczności i zwinności, wdrażanie do prawidłowego gospodarowania miejscem na kartce, poznanie informacji na temat życia Mikołaja Kopernika, wdrażanie do uważnego słuchania, utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności wokalnych, doskonalenie percepcji słuchowej.
Temat kompleksowy: Bajki i baśnie
Cele: poznanie cyklu powstawania książki, wdrażanie do samodzielnego wykonywania pracy, zapoznanie dzieci z pojęciem „morał”, kształtowanie poczucia pomagania potrzebującym, rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów, kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów i postaci, rozwijanie inwencji twórczej, wzbogacenie wiadomości nt. biblioteki, poszerzanie umiejętności plastycznych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, doskonalenie prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
Temat kompleksowy: W marcu jak w garncu
Cele: zapoznanie z nazwą miesiąca i oznakami przedwiośnia, wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy, rozwijanie kreatywności słowno-muzyczno-ruchowej, rozwijanie kompetencji matematycznych, wyrabianie spostrzegawczości i orientacji, rozwijanie umiejętności analizowania treści wiersza, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, wzbogacenie wiadomości nt. roli wiatru w przyrodzie, zachęcanie do wypowiadania się na temat marcowej pogody.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 4-5 LETNICH
NA MIESIĄC STYCZEŃ

P. Zalasińska
A. Dębska

Temat kompleksowy: Karnawał
Cele: wzbogacanie wiedzy dzieci na temat karnawału, rozwijanie inwencji twórczej, zachęcanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy, doskonalenie techniki przeliczania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i kontynuowania rytmu, ćwiczenia w segregowaniu elementów według określonej cechy, doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Temat kompleksowy: Zwierzęta zimą
Cele: uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt, utrwalenie nazw dni tygodnia, wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami, ćwiczenie narządów artykulacyjnych, rozwijanie poczucia rytmu, czerpanie radości ze wspólnej zabaw, ćwiczenia w dostrzeganiu i kontynuowaniu rytmu, ćwiczenia w określaniu położenia obiektów, rozwijanie dziecięcych zainteresowań muzycznych, wiadomości na temat zwierząt leśnych, rozwijanie logicznego myślenia, wdrażanie do czekania na swoją kolej podczas wypowiedzi ustnych.
Temat kompleksowy: Kocham Babcię i Dziadka
Cele: poznanie dawnych zabaw dzieci, zapoznanie z inscenizacją, ćwiczenie pamięci, wdrażanie do okazywania miłości i szacunku wobec babci i dziadka, zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, doskonalenie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce, utrwalenie nazw figur geometrycznych, usprawnianie techniki liczenia, ćwiczenia w rozpoznawaniu dźwięków wysokich i niskich, tworzenie okazji do odgrywania ról, wzmacnianie więzi rodzinnych.
Temat kompleksowy: Zabawy na śniegu
Cele: doskonalenie umiejętności korzystania z szablonów, rozwijanie wyobraźni, wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy, wdrażanie do uważnego słuchania, zachęcanie do wystąpień przed grupą, rozwijanie wrażliwości słuchowej, rozwijanie ekspresji ruchowej, rozbudzanie wyobraźni, ćwiczenia w porównywaniu wielkości, wdrażanie do współpracy w parach, zachęcanie do wypowiadania się całymi zdaniami.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 4 – 5 LETNICH
NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

A. Dębska
P. Zalasińska

Temat kompleksowy: Czekamy na Mikołaja
Cele: doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy; rozwijanie inwencji twórczej; rozwijanie koordynacji ruchów, wytrwałości; wdrażanie do przestrzegania zakazu dotykania urządzeń elektrycznych; ćwiczenie umiejętności reagowania na przerwę w muzyce; wdrażanie do prawidłowego stawiania określeń na, nad, pod, obok, z prawej strony, z lewej strony; wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas udzielania odpowiedzi; kształtowanie wzajemnego szacunku do drugiego człowieka.

Temat kompleksowy: Zima tuż, tuż
Cele: zapoznanie z oznakami nadchodzącej pory roku; ćwiczenie pamięci; wyrabianie zwinności, orientacji przestrzennej; wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami; doskonalenie sprawności manualnej; wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy; ćwiczenia w porównywaniu wielkości; doskonalenie umiejętności segregowania ze względu na określoną cechę; doskonalenie umiejętności rytmicznego poruszania się.

Temat kompleksowy: Boże Narodzenie
Cele: poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia; wdrażanie do uważnego słuchania innych dzieci; kształtowanie poczucia przynależności do rodziny; wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami; doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; czerpanie radości ze wspólnej pracy; usprawnianie techniki liczenia; uwrażliwianie na muzykę głośną i cichą; doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej;

Temat kompleksowy: Witamy Nowy Rok
Cele: doskonalenie umiejętności kontynuowania rozpoczętego rytmu; doskonalenie percepcji wzrokowej; wdrażanie do uważnego słuchania; wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy; czerpanie radości ze wspólnej zabawy; wyrabianie poczucia rytmu; rozwijanie inwencji twórczej; utrwalanie nazw pór roku; kształtowanie umiejętności dostrzegania cykliczności pór roku; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie uwagi i pamięci słuchowej.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 4-5 LETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD

P. Zalasińska

Temat kompleksowy: Jestem małym patriotą
Cele: kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, zapoznanie z mapą Polski, kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych, doskonalenie techniki przeliczania, doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, zapoznanie ze Świętem Niepodległości; rozbudzanie zainteresowania historią Polski, poznanie wybranych zabytków Warszawy, integrowanie się z grupą podczas wspólnej zabawy, rozwijanie inwencji twórczej, wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy, doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Temat kompleksowy: Mój przyjaciel miś
Cele: rozwijanie pamięci i wyobraźni, zachęcanie do recytacji indywidualnej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat oraz wypowiedzi pełnym zdaniem, wdrażanie do uważnego słuchania, wzbogacanie wiedzy dzieci na temat niedźwiedzi i ich zwyczajów, doskonalenie percepcji słuchowej, usprawnianie techniki liczenia, doskonalenie logicznego myślenia, umuzykalnienie dzieci, wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie logicznego myślenia.

Temat kompleksowy: Jak przekazujemy informację
Cele: wzbogacanie wiedzy dzieci na temat różnych sposobów przekazywania wiadomości, wzbogacenie słownika dziecka o wyrazy: adresat, nadawca, utrwalenie swojego adresu zamieszkania, doskonalenie umiejętności wycinania, rozwijanie inwencji twórczej i pomysłowości, ćwiczenia w określaniu położenia przedmiotów, rozpoznawanie figur i posługiwanie się ich nazwami , doskonalenie percepcji słuchowej.

Temat kompleksowy: Tutaj rosły paprocie
Cele: wzbogacanie wiedzy dzieci z zakresu prehistorii, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat na forum grupy , rozwijanie zainteresowań prehistorią, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, poznanie znaczenie słowa „skamielina”, poszerzanie umiejętności plastycznych, doskonalenie sprawności manualnych.

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla grupy dzieci 4-5 letnich
na miesiąc październik 2022 r.

K. Malinowska

P. Zalasińska

Temat kompleksowy: Jesień w ogrodzie i sadzie
– Umiejętność nazywania i rozpoznawania jesiennych owoców i warzyw, za pomocą wzroku, dotyku, smaku i zapachu; rozbudzenie zainteresowań światem przyrody; utrwalenie znajomości barw występujących jesienią;
– Zachęcanie do spożywania wszystkich posiłków, szczególnie warzyw i owoców; kształtowanie nawyków prozdrowotnych;
– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami; wyrażanie własnych opinii na wybrany temat.

Temat kompleksowy: Życie zwierząt w jesiennym lesie
– Poznanie charakterystycznych cech zwierząt żyjących w lesie; zapoznanie z życiem zwierząt oraz sposobem ich przygotowania do zimy;
– Poznanie środowiska przyrodniczego jakim jest las; kształtowanie postawy szacunku wobec zwierząt; wzbogacanie wiedzy przyrodniczej;
– Usprawnianie grafomotoryczne; rozwijanie zdolności plastycznych; doskonalenie umiejętności wydzierania oraz posługiwania się klejem.

Temat kompleksowy: Jesienna szaruga
– Poznanie charakterystycznych cech późnej jesieni: szaro, zimno, deszczowo, mgliście; umiejętność prowadzenia kalendarza pogody przy użyciu symboli jesiennej pogody; umiejętność obserwacji przyrody;
– Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie; umiejętność obserwacji eksperymentów badawczych i wyciągania z nich wniosków;
– Doskonalenie umiejętności manualnych; rozwijanie wrażliwości muzycznej i wyrabiania poczucia rytmu; rozwijanie sprawności ruchowej.

Temat kompleksowy: Dbamy o zdrowie jesienią
– Zapoznanie ze sposobami dbania o higienę oraz wdrażanie do systematycznego mycia zębów; umiejętność doboru stroju do warunków atmosferycznych; doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;
– Umiejętność klasyfikacji produktów zdrowych i niezdrowych; poznanie piramidy zdrowego żywienia; poznanie poszczególnych witamin oraz owoców i warzyw które są w nie bogate; kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;
– Doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczania, klasyfikowania, układania rytmów, porównywania liczebności zbiorów;

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 4-5 LETNICH
NA MIESIĄC WRZESIEŃ

P. Zalasińska
K. Malinowska

Temat kompleksowy: Jestem w przedszkolu
Cele: integrowanie się z grupą podczas wspólnej zabawy, wdrażanie do przestrzegania przyjętych w grupie zasad, rozwijanie inwencji twórczej, rozwijanie poczucia rytmu; ćwiczenia w rozpoznawaniu, nazywaniu i przedstawianiu emocji, rozwijanie umiejętności dostrzegania wspólnych cech, rozwijanie wyobraźni, wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy, kształcenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Temat kompleksowy: Jestem grzecznym przedszkolakiem
Cele: wdrażanie do uważnego słuchania; utrwalenie obowiązujących w przedszkolu zasad; wdrażanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy, rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi słowne na określony temat, wyrabianie orientacji w przestrzeni, wyrabianie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci, doskonalenie techniki przeliczania, rozwijanie logicznego myślenia.
Temat kompleksowy: Droga do przedszkola
Cele: utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię, utrwalenie znajomości numerów alarmowych, przybliżenie dzieciom wiedzy na temat pojazdów specjalistycznych, doskonalenie orientacji i spostrzegawczości, doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie percepcji słuchowej, wyrabianie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy, usprawnianie techniki przeliczania ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi
Temat kompleksowy: Jesień w parku i lesie
Cele: zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni i piękna jesiennego krajobrazu, wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy zapoznanie z wybranymi drzewami iglastymi i liściastymi, wyrabianie koordynacji słuchowo – ruchowej, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, utrwalenie nazw dni tygodnia, wdrażanie do uważnego słuchania, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni.

Skip to content