Plan pracy gr II

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 4 – 5 LETNICH

NA MIESIAC CZERWIEC 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M. Kusiak, A. Remian

Temat kompleksowy: Dzieci świata.
– Zapoznanie z zabawami i zwyczajami dzieci z różnych stron świata.
– Wyrabianie postawy koleżeństwa.
– Doskonalenie pracy w małych grupach, wdrażanie do zgodnego współdziałania.

Temat kompleksowy: Bezpieczne wakacje – Drogowe ABC.
– Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na powietrzu.
– Aktywny udział w zajęciach, wypowiadanie się na temat.
– Nabywanie umiejętności prawidłowego korzystania z roweru.
– Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Temat kompleksowy: Witamy lato.
– Wdrażanie do wnikliwej obserwacji przyrody latem.
– Utrwalenie znajomości podstawowych kolorów oraz próby nazywania barw pochodnych.
– Układanie rytmów i dostrzeganie jego regularności.
– Rozwijanie zmysłu słuchu, dotyku, węchu, wzroku.

Temat kompleksowy: Wkrótce wakacje.
– Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
– Zapoznanie z zasadami prawidłowego zachowania się nad wodą, w górach.
– Rozwijanie sprawności fizycznej, nabywanie orientacji w przestrzeni.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 4-5 letnich na miesiąc maj 2022r.
Opracowanie: A. Remian, M. Kusiak

Tematy:
1. Polska – tutaj mieszkam.
2. Co w trawie piszczy?
3. Kto mieszka na podwórku?
4. Moja rodzina i ja.

Cele:
Polska – tutaj mieszkam
– Uwrażliwienie na piękno naszego regionu
– Poznanie i utrwalenie nazw i wyglądu zabytków znajdujących się w naszym mieście
– Kształtowanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej

Co w trawie piszczy?
– Zmysłowe spostrzeganie otoczenia jako przygotowanie do lepszego poznawania środowiska
– Rozumienie wpływu zwierząt na ekosystem i nasze życie
– Rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym

Kto mieszka na podwórku?
– Wzbogacenie wiedzy nt zwierząt przydomowych i ich pożyteczności dla człowieka

Moja rodzina i ja
– Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do wszystkich członków rodziny
– Kształtowanie poczucia własnej wartości przez prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań
– Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej i czerpanie radości ze wspólnych występów z okazji Dnia Mamy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 4 – 5 LETNICH
NA MIESIAC KWIECIEŃ

M. Kusiak, A. Remian

Temat kompleksowy: Wielkanoc.
Zapoznanie z tradycjami i symboliką Świąt Wielkanocnych. Poznanie tradycyjnych sposobów zdobienia jajek dawniej i dziś. Aktywny udział w zajęciach, wypowiadanie się na temat. Tworzenie miłej atmosfery świąt, kształtowanie wzajemnego szacunku do drugiego człowieka.

Temat kompleksowy: Dbamy o Ziemię.
Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania. Kształtowanie umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu tj. segregacja odpadów. Nabywanie umiejętności porządkowania zbiorów według podanej cechy. Doskonalenie pracy w małych grupach, wdrażanie do zgodnego współdziałania.

Temat kompleksowy: Jestem Polakiem.
Kształtowanie szacunku do własnego kraju oraz poczucia tożsamości, kształtowanie postaw patriotycznych. Zapoznanie z baśniowym wątkiem powstania stolicy. Rozwijanie sprawności fizycznej, nabywanie orientacji w przestrzeni. Doskonalenie umiejętności posługiwania się przyborami.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie II, dzieci 4-5 letnich
na miesiąc marzec 2022r.
Opracowała: A. Remian, M. Kusiak

Temat: Przybysze z kosmosu
– Rozbudzanie zainteresowań kosmosem i Układem Słonecznym;
– Poszerzenie wiedzy nt planety Ziemi i jej mieszkańców;
Temat: W marcu, jak w garncu
– Rozwijanie umiejętności opisywania pogody i odkodowania jej elementów;
– Poznanie sposobów odczytywania pogody ze zjawisk przyrodniczych;
-Wzbogacanie wiedzy na temat roślin oraz poszerzanie wiadomości nt marcowej pogody;
Temat: Witamy wiosnę
– Rozwijanie zainteresowań otaczającą nas przyrodą i zmianami zachodzącymi wiosną w przyrodzie;
– Rozbudzanie zainteresowań ludowymi zwyczajami dotyczącymi powitania wiosny;
– Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych, poznanie polskich tradycji świątecznych;
Temat: Muzyka jest wszędzie
– Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańce i pląsy)
– Poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka
– Wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
– Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
Temat: Zaproszenie do teatru
– Rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych (zawody związane z teatrem, tj. aktor, reżyser, pisarz)
– Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych uczuć i emocji swoich i innych osób
– Kształtowanie postaw prospołecznych – rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parach i grupach
– Stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 4-5 LETNICH

 NA MIESIĄC LUTY 2022

M.Kusiak, A. Remian

Temat kompleksowy: Karnawał.

Cele: 

 • Poznanie i kultywowania zwyczajów w okresie karnawału.
 • Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach oraz w zabawie karnawałowej.
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad sanitarnych.

 Temat kompleksowy: W krainie baśni.

Cele:

 • Rozwijanie wypowiedzi wielozdaniowych na podstawie utworów literackich.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru na podstawie bohaterów literackich.
 • Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Doskonalenie małej motoryki, kształtowanie gotowości do pisania.

 Temat kompleksowy: Lubię matematykę.

Cele: 

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Zapoznanie z rolą matematyki w codziennym życiu.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu. 
 • Doskonalenie umiejętności kodowania i odczytywania informacji.

Temat kompleksowy: Domowi ulubieńcy.

Cele: 

 • Wyrabianie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt hodowanych w domu.
 • Zapoznanie z trybem życia, oraz obowiązkami opiekunów zwierząt.
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształcenie umiejętności wyodrębniania głosek.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 4,5 letnich

 na miesiąc styczeń 2022 r.

 

      A.Remian, M. Kusiak 

 1. Zwierzęta zimą.
 2. Święto babci i dziadka.
 3. Bezpieczne zabawy na śniegu.

 

Cele :

Zwierzęta zimą.

– Rozwijanie zainteresowań wiedzą przyrodniczą;

– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

– Poznanie sposobów pomagania zwierzętom podczas zimy;

– Zachęcanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat.

Święto babci i dziadka.

– Budzenie wrażliwości dla osób starszych oraz kształtowanie poczucia przynależności do rodziny;

– Kształtowanie szacunku do babci i dziadka;

– Czerpanie radości z przygotowania prezentów dla rodziny;

– Kształcenie myślenia matematycznego.

Bezpieczne zabawy na śniegu.

– Uwrażliwianie dzieci na przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;

– Operowanie trójwymiarowymi figurami w przestrzeni;

– Budzenie zainteresowania kompozycjami artystycznymi; 

– Doskonalenie umiejętności tworzenia z sylab wyrazów;

– Wdrażanie do doskonalenia czynności ubierania i rozbierania się.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 4-5 LETNICH

 NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

M. Kusiak, A. Remian

                    

Temat kompleksowy: Odwiedzi nas Mikołaj.

 • Wdrażanie do kultywowania tradycji i zwyczajów.
 • Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach do uroczystości.
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad sanitarnych.

 Temat kompleksowy: Urządzenia elektryczne.

 • Zapoznanie z zasadą działania wybranych urządzeń elektrycznych.
 • Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Doskonalenie małej motoryki, kształtowanie gotowości do pisania.

 Temat kompleksowy: To już zima.

 • Kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków.
 • Zapoznanie z właściwościami śniegu.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu. 
 • Doskonalenie umiejętności kodowania i odczytywania informacji.

Temat kompleksowy: W oczekiwaniu na święta.

 • Zapoznanie z tradycjami związanymi z Bożym Narodzeniem.
 • Kształtowanie inwencji twórczej, kultywowanie tradycji świątecznych.
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształcenie umiejętności wyodrębniania głosek.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 4,5 letnich na miesiąc listopad 2021r.

Opracowanie: A. Remian, M. Kusiak

 1. Jesienna szaruga.
 2. Dbamy o zdrowie jesienią.
 3. Tutaj rosły paprocie.
 4. Przyjaciel miś pije wodę.

Cele:

Jesienna szaruga.

 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

Dbamy o zdrowie jesienią.

 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • dbanie o higienę poprzez: samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk, utrzymywanie czystości, samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o rzeczy osobiste, zachowywanie porządku w miejscu zabawy,
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania,
  z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

Tutaj rosły paprocie.

 • nabywanie wiedzy o świecie dinozaurów,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • rozwijanie umiejętności szeregowania i segregowania elementów,

Przyjaciel miś pije wodę.

 • tworzenie sytuacji do dzielenia się swoimi ulubionymi zabawkami,
 • budowanie wypowiedzi wielozdaniowej poprawnej gramatycznie,
 • kształtowanie pojęć matematycznych, porównywania elem. i tworzenia zbiorów, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • kształtowanie sprawności manualnej i rozwijanie wyobraźni w pracach plast.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 4-5 letnich

na miesiąc październik 2021r.

Opracowały:  M. Kusiak, A. Remian

Temat kompleksowy: Dary z ogrodu.

 • Wdrażanie do wnikliwej obserwacji przyrody jesienią.
 • Zachęcanie do spożywania warzyw jako źródła witamin.
 • Kształcenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad sanitarnych.

Temat kompleksowy: Co robią zwierzęta jesienią.

 • Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami zwierząt leśnych.
 • Aktywny udział w zajęciach, wypowiadanie się na temat.
 • Nabywanie umiejętności porządkowania zbiorów według podanej cechy.
 • Doskonalenie pracy w małych grupach, wdrażanie do zgodnego współdziałania.

Temat kompleksowy: Kolory wokół nas.

 • Utrwalenie znajomości podstawowych kolorów oraz próby nazywania barw pochodnych.
 • Układanie rytmów i dostrzeganie jego regularności.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, nabywanie orientacji w przestrzeni.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się przyborami.

Temat kompleksowy: Moje zmysły .

 • Zapoznanie z funkcja narządów: słuchu, wzroku, węchu.
 • Rozwijanie zmysłu słuchu, dotyku, węchu, wzroku.
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 4-5 letnich

na miesiąc wrzesień 2021r.

Opracowały: A. Remian, M. Kusiak

Tematy:

1. Już jestem przedszkolakiem.

2. Idę do przedszkola.

3.Jesień zawitała w parku.

4. Co słychać jesienią w sadzie?

Cele główne:

-Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Poznanie przedszkola i ustalenie zasad panujących w przedszkolu. Poznawanie podstawowych zasad korzystania z kącików zainteresowań.

-Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego; poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

-Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała; poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

-Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

-Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

-Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.

-Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok.

-Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.

-Nauka piosenek z repertuaru; wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Kontakty z rodzicami:

Zebranie ogólne i grupowe, indywidualne kontakty, wspieranie rodziców w procesie adaptacyjnym dziecka, przekazywanie bieżących informacji.

Skip to content