Plan pracy gr II

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE II DZIECI 3-4 LETNICH NA MIESIĄC MAJ 2023/2024

 

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając

 Halina Habiniak

 Anna Stańczyk

 

Temat: Polska – moja Ojczyzna.

Cele główne: 

  • Kształcenie postawy szacunku wobec symboli narodowych i poczucia przynależności narodowej. 
  • Rozwijanie postaw patriotycznych, uczenie odpowiedniego zachowania podczas słuchania i śpiewania hymnu państwowego.

Temat: Na majowej łące.

Cele główne: 

  • Budzenie zainteresowania przyrodą i wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych, tj. przeliczania, orientacji przestrzennej.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Temat: Kocham mamę i tatę.

Cele główne: 

  • Budzenie poczucia miłości i szacunku wobec rodziców.
  • Przybliżenie roli rodziców w życiu każdego dziecka. Pogłębianie więzi emocjonalnej z rodziną, wyrażanie swoich uczuć wobec  najbliższych. Prezentowanie swoich umiejętności recytatorskich, wokalnych i tanecznych przed publicznością.

Temat: „Gimnastyka na śniadanie oraz mądre odżywianie” – udział w projekcie z zakresu wychowania zdrowotnego.

Cele główne:

  • Poszerzenie wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego, wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 

Temat: Świętujemy razem Dzień Dziecka.

Cele główne: 

  • Kształtowanie postawy szacunku i życzliwości w odniesieniu do dzieci z różnych stron świata bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp. Poznawanie sposobów obchodzenia Dnia Dziecka, budzenie zainteresowania dzieci własnym świętem. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków. 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE II DZIECI 3,4-LETNICH NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2023/2024

 

                                                            Opracowanie:  Halina Habiniak, 

                                                                   Joanna Szarota-Zając, Anna Stańczyk

 

Temat: Zwierzęta na wsi

Cele główne: 

Poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy. Wyrabianie postawy współdziałania, koleżeństwa i pomocy. Kształtowanie prawidłowej postawy i doskonalenie sprawności :zwinności   i szybkości. Kształtowanie pojęć: para, taki sam i wdrażanie do posługiwania się nimi.

Temat: Dbamy o zdrowie

Cele główne: 

Przezwyciężanie lęku przed wizytą lekarską. Kształcenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat.Doskonalenie spostrzegawczości. Rozwijanie uwagi i słuchu. Doskonalenie słuchu fonematycznego. Wyrabianie postawy, współdziałania, koleżeństwa i pomocy. Poszerzanie wiedzy ogólnej. Nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia. Wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Temat: Święto ziemi

Cele główne: 

Ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka: pożary lasów, zatrucie wody i powietrza, zaśmiecanie. Zapoznanie dzieci z obchodami Święta Ziemi oraz akcją „Godzina dla Ziemi”.Kształtowanie współodpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska. Wdrażanie do współpracy w grupie, kształtowanie zwinności poprzez zabawę. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad – Kodeksu Przedszkolaka.

Temat: Tu mieszkam

Cele główne: 

Zachęcanie do zapamiętania adresu zamieszkania oraz niepodawania adresu osobom nieznajomym. Nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu, określanie  funkcji pomieszczeń w domu czy mieszkaniu. Ćwiczenie spostrzegawczości. Kształtowanie odporności emocjonalnej. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Rozwijanie zainteresowań  czytelniczych

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE II DZIECI 3,4 -LETNICH NA MIESIĄC MARZEC 2023/2024

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając
Halina Habiniak
Anna Stańczyk

Temat: Marcowa pogoda.
Cele główne: Zapoznanie ze zmiennością zjawisk atmosferycznych występujących na przedwiośniu (opady śniegu/deszczu, mgła, wiatr, słońce, itp.). Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-6 poprzez porównywanie liczebności zbiorów „na oko” i szacowanie: dużo/mało. Zachęcanie do poszerzania wiadomości na temat marcowej pogody i pojawiających się pierwszych zwiastunów wiosny. Kształtowanie postaw prospołecznych – rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parach i grupach.

Temat: Kubusiowi Przyjaciele Natury.
Cele główne: Wzbogacanie wiadomości o świecie przyrody – kształtowanie przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego. Kształtowanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Uświadamianie wpływu odżywiania na zdrowie człowieka i zachęcanie do częstego spożywania warzyw i owoców.

Temat: Witamy Wiosnę!
Cele główne: Rozwijanie zainteresowań otaczającą nas przyrodą i zmianami zachodzącymi wiosną w przyrodzie. Utrwalanie nazw i charakterystycznych cech czterech pór roku. Rozbudzanie zainteresowań ludowymi zwyczajami dotyczącymi powitania wiosny. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie nazw na sylaby. Wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej wypowiedzi i słuchanie wypowiedzi rówieśników.

Temat: Wielkanocne zwyczaje.
Cele główne: Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu. Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt.
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Wydłużanie czasu koncentracji uwagi podczas słuchania bajek, wdrażanie do odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanych treści.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE II DZIECI 3,4-LETNICH NA MIESIĄC LUTY 2023/2024

Opracowanie: Halina Habiniak, Joanna Szarota-Zając,
Anna Stańczyk

Temat: Karnawał
Cele główne:
Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie. Poszerzenie zakresu pojęć o wyrazy: karnawał, fajerwerki, serpentyny. Wydłużanie czasu koncentracji uwagi i słuchania innych. Zachęcenie do szybkiego reagowania na sygnały. Kształcenie analizy i syntezy słuchowej. Nabywanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów. Zachęcanie do wypowiadania się nt swoich odczuć.

Temat: Lodowa kraina
Cele główne:
Poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody. Wzbudzanie zainteresowań życiem zwierząt żyjących w trudnych warunkach.
Rozwijanie myślenia pojęciowego. Zachęcenie do mówienia umiarkowanym głosem. Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez dzielenie nazw na sylaby. Wdrażanie do poznawania i przestrzegania reguł oraz kształtowanie odporności emocjonalnej

Temat: Zwierzęta afrykańskie
Cele główne:
Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych. Doskonalenie percepcji wzrokowo- ruchowej. Poszerzanie doświadczeń plastyczno-technicznych. Rozwijanie poczucia słuchu i zachęcanie do tworzenia muzyki

Temat: Zielony kącik w naszej sali
Cele główne:
Zapoznanie z czynnikami niezbędnymi do wzrostu rośliny. Kształtowanie nawyku dbania o rośliny Wdrażanie do wyrazistej wypowiedzi na forum grupy. Rozwijanie pamięci odtwórczej. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ W ODDZIALE II DZIECI 3-4 LETNICH

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2023/2024

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając
Halina Habiniak
Anna Stańczyk

Temat: Zwierzęta zimą.
Cele główne:
– Poznawanie zimowych ciekawostek z życia zwierząt, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób przetrwania przez nie zimy.
– Uświadomienie konieczności dokarmiania zwierząt zimą.
– Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków.

Temat: Kocham Babcię i Dziadka.
Cele główne:
– Rozwijanie szacunku do osób starszych.
– Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
– Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć i umiejętność skupienia uwagi.
– Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Kształtowanie odporności emocjonalnej.

Temat: „Mamo – tato, wolę wodę”
Cele główne:
– Ukazanie ważnej roli wody w życiu człowieka.
– Zachęcanie do spożywania wody.
– Kształtowanie postaw proekologicznych – oszczędność wody w życiu codziennym w domu i przedszkolu.
– Zachęcanie do eksperymentowania, odkrywania, wyciągania wniosków.

Temat: Bezpieczne zabawy na śniegu.
Cele główne:
– Kształtowanie nawyków bezpiecznej zabawy na śniegu.
– Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw na śniegu.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej prowadzonej w oddziale II dzieci 3,4 letnich
na miesiąc grudzień 2023

Opracowanie: Halina Habiniak, Joanna Szarota-Zając,
Anna Stańczyk

Temat: Odwiedzi nas Mikołaj
Cele główne: Pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych. Stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć takich jak radość. Prezentowanie własnych umiejętności. Prawidłowe stosowanie przymiotników. Zachęcenie do stosowania reguł i zasad gry. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i używania form grzecznościowych. Rozwijanie zmysłu dotyku. Doskonalenie analizy sylabowej. Doskonalenie sprawności manualnych palców i dłoni. Wdrażanie do starannego wykonywania pracy.

Temat: Czekamy na Święta Bożego Narodzenia
Cele główne: Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną w czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, kształtowanie uczuć ciepła rodzinnego. Zaznajomienie dzieci z tradycją. Wzbogacanie zasobu słownictwa. Budowanie systemu wartości dziecka. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w kształtowaniu prawidłowych relacji z dorosłymi. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie. Wydłużanie czasu koncentracji uwagi i słuchania innych.

Temat: Już zima
Cele główne: Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody. Zapoznanie z odpowiednim ubiorem w czasie zimy, wdrażanie do samodzielnego przebierania się w szatni. Rozwijanie myślenia pojęciowego. Zachęcenie do mówienia umiarkowanym głosem. Zapoznanie z utworem muzyki poważnej, wdrażanie do uważnego słuchania muzyki. Doskonalenie umiejętności wycinania. Kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów równolicznych i różnolicznych.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE II DZIECI 3-4 LETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD 2023/2024

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając
Halina Habiniak
Anna Stańczyk

Temat: Co robimy w chłodne dni.
Określanie stanu pogody i wybieranie, właściwego do pogody, ubioru. Kształcenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się. Wdrażanie do rozumienia rytmicznej organizacji czasu poprzez powtarzalność dnia i nocy. Doskonalenie sprawności manualnych poprzez formowanie różnych kształtów, rozwijanie inicjatywy i pomysłowości.

Temat: Jestem małym patriotą.
Kształcenie postawy szacunku wobec symboli narodowych i poczucia przynależności narodowej. Rozwijanie postaw patriotycznych, uczenie odpowiedniego zachowania podczas słuchania i śpiewania hymnu państwowego. Poznanie flagi i godła Polski – symbolu narodowego.

Temat: Dbamy o czystość.
Nauka dbałości o higienę: mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów, wycieranie rąk, prawidłowe korzystanie z toalety, przyzwyczajanie do oszczędzania wody. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie. Kształtowanie nawyków higienicznych i przekonania o ich wpływie na zdrowie. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i utrwalanie dbałości o higienę ciała.

Temat: Moje domowe zwierzątko.
Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobem opieki nad nimi. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.

Temat: Ulubione bajki.
Wydłużanie czasu uwagi podczas słuchania bajek, wdrażanie do odpowiadania na proste pytania dotyczące wysłuchanych treści. Kształtowanie postawy szacunku i posłuszeństwa wobec rodziców, zwrócenie uwagi, aby dzieci nie wchodziły w bliższe relacje z osobami obcymi. Przybliżenie historii powstania Pluszowego Misia. Kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE II DZIECI 3,4-LETNICH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2023/2024

Opracowały: H. Habiniak,
J. Szarota Zając, A. Stańczyk

Temat: Drzewa jesienią
Poznawanie przyrody i poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym jesienią. Doskonalenie motoryki małej. Wdrażanie do współdziałania poprzez jednoczesne wykonywanie takich samych ruchów. Kształtowanie umiejętności budowania dłuższych zdań i stosowania określeń: na, obok, pod. Utrwalenie kierunków oraz koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej-doskonalenie umiejętności grafomotorycznych. Kształtowanie umiejętności posługiwania się woreczkiem gimnastycznym podczas ćwiczeń. Nabywanie umiejętności porządkowania zbiorów
według malejącej i wzrastającej liczby elementów

Temat: Poznajemy grzyby
Wzbogacanie wiedzy na temat grzybów. Rozwijanie mowy i myślenia. Wzbogacanie słownika czynnego i biernego. Wydłużanie czasu koncentracji uwagi i słuchania innych Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz szacunku do rówieśników. Określanie ilości, wielkości, wysokości obserwowanych obiektów.

Temat: Zwierzęta w lesie
Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody. Poznawanie nazw zwierząt leśnych. Doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia. Zachęcanie do kulturalnego odnoszenia się do siebie. Doskonalenie uwagi, koncentracji i pamięci. Rozpoznawanie i nazywanie emocji. Zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach. Dbałość o higienę osobistą. Kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej. Nabywanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki i starannego wykonania pracy.

Temat: Jesienna pogoda
Zachęcanie do obserwowania zjawisk pogodowych. Rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk atmosferycznych. Rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności wokalnych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji. Zwracanie uwagi na kulturalne odnoszenie się do innych.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE II DZIECI 3,4-LETNICH NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2023/2024

 

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając

 Halina Habiniak

 Anna Stańczyk

Temat: Witajcie w Przedszkolu!

Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Poznanie topografii przedszkola. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – rozwijanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Ustalenie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu.

Temat: Nasze przedszkole.

Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz szacunku do rówieśników. Odczuwanie radości z wspólnych zabaw z rówieśnikami, wdrażanie do współdziałania w zabawie. Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Temat: Bezpieczna droga do Przedszkola.

Zaznajamianie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji. Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej. Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa.

Temat: Dary sadu.

 Zapoznanie z wyglądem owoców rosnących w sadzie.  Zachęcanie dzieci do jedzenia owoców jako źródła witamin.  Wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy. 

Skip to content