Plan pracy gr IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC CZERWIEC
                                                                                                                                                    P. Zalasińska
                                                                                                                                             J. Smoleń

Temat kompleksowy: Niespodzianki dla dzieci

Cele: Kształtowanie świadomości posiadania własnych praw, stwarzanie okazji do nazywania i okazywania emocji, rozwijanie umiejętności wyrażania się pozawerbalnie, wdrażanie do współpracy w zespole, doskonalenie wypowiadania się pełnymi zdaniami na dany temat, kształtowanie szacunku i tolerancji, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego i wyobraźni.

Temat kompleksowy: Zwierzęta egzotyczne

Cele: Wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, poznanie ciekawostek z życia zwierząt egzotycznych, rozwijanie ciekawości poznawczej,  rozwijanie orientacji kierunkowej i refleksu, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie umiejętności graficznego odwzorowania wysłuchanego rytmu.

Temat kompleksowy: Dokąd na wakacje?

Cele: Wzbogacenie wiedzy na temat wybranych miejsc turystycznych, kształtowanie kompetencji językowych, rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i logicznego wnioskowania, rozwijanie inwencji twórczej, kształtowanie  poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej ,rozwijanie kompetencji matematycznych.

Temat kompleksowy: Zabawy na lato

Cele: Utrwalenie wiadomości o lecie, rozwijanie mowy, rozwijanie orientacji w przestrzeni, oceny kierunku i odległości, rozwijanie umiejętności stosowania się do instrukcji słownej, kształtowanie  kreatywności, doskonalenie techniki malarskiej, utrwalenie znajomości liczb, pojęć matematycznych: szybko- wolno, daleko – blisko, rozwijanie, rozwijanie poczucia rytmu.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC MAJ
                                                                                                                                                    P. Zalasińska
                                                                                                                                             J. Smoleń

Temat kompleksowy: Mój kraj – Polska
Cele: Utrwalenie znajomości swojego adresu zamieszkania. Kształtowanie szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości, kształtowanie postaw patriotycznych. Utrwalenie symboli narodowych. Budzenie miłości i szacunku do Ojczyzny. Poznawanie wybranych regionów Polski i rzeki Wisły.
Temat kompleksowy: Książki – nasi przyjaciele
Cele: osłuchanie z językiem literackim, rozwijanie umiejętności scalania sylab w wyrazy, rozwijanie kreatywności, rozwijanie samodzielnego myślenia, próby wyciągania wniosków, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie słownika, doskonalenie poprawności gramatycznej wypowiedzi, usprawnianie narządów artykulacyjnych, rozwijanie umiejętności dekodowania informacji, rozwijanie logicznego myślenia
Temat kompleksowy: Majowa łąka
Cele: utrwalenie znajomości liczebników głównych, rozwijanie umiejętności planowania i przewidywania, rozwijanie umiejętności wykonywania pracy plastycznej wg wzoru, rozwijanie analizy wzrokowej podczas wyodrębniania pojedynczego elementu z całości, rozumienie pojęć związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie umiejętności kodowania informacji, dostrzeganie równoliczności zbiorów, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
Temat kompleksowy: Moja rodzina
Cele: Budzenie poczucia przynależności do rodziny, szacunku i życzliwości. Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych. Rozwijanie mowy i usprawnianie narządów artykulacyjnych. Rozwijanie umiejętności przeliczania. Doskonalenie sprawności manualnych.
Temat kompleksowy: Ciekawe zawody
Cele: Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami wykonywanymi przez dorosłych. Wzbogacanie wiadomości na ich temat. Rozwiązywanie zagadek tematycznych. Rozwijanie mowy. Doskonalenie ekspresji wokalnej.  Doskonalenie umiejętności liczenia oraz  szybkiego wykonywania działań arytmetycznych. Rozwijanie sprawności manualnych i ekspresji twórczej. 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2024r.

P.Zalasińska

J. Smoleń

Temat kompleksowy: Kolory wiosny
Cele:
 rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi słowne na określony temat, rozwijanie umiejętności przedstawienia poznanych utworów za pomocą gestu, ruchu, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozwijanie zainteresowań światem przyrody, kształtowanie kompetencji matematycznych.

Temat kompleksowy: Dbamy o zdrowie
Cele
: kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych, uświadomienie znaczenia spożywania racjonalnie skomponowanych posiłków, rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, dokonywania wyboru, rozwijanie małej motoryki, rozwijanie ekspresji twórczej, wzbogacenie słownika  czynnego  o wyrazy związane ze  zdrowiem.

Temat kompleksowy: W wiejskiej zagrodzie
Cele
: wzbogacenie słownika o nowe wyrazy: stajnia, obora, kurnik, uświadomienie konieczności dbania o zwierzęta, poszerzenie wiedzy na temat gospodarstwa wiejskiego, kształtowanie opiekuńczego  stosunku do zwierząt, rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego.

Temat kompleksowy: Dbamy o naszą planetę
Cele:  
wzbogacanie słownika czynnego i biernego, rozwijanie sprawność ruchową,  rozwijanie świadomość i konieczności dbania o przyrodę, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozwijanie wrażliwości muzycznej.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC MARZEC 2024r.
GR. IV „LISKI”

P.Zalasińska

J. Smoleń

Temat kompleksowy: „Domowi ulubieńcy : Kot i pies”.
Cele: bogacenie słownictwa (nazwy ras psów i kotów), rozróżnianie i nazywanie emocji, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie wyobraźni, aktywności werbalnej, rozwijanie sprawności, rozróżnianie pojęć: daleko – blisko, dalej – bliżej; rozwijanie ekspresji ruchowej (ruchy, gesty, mimika), nabywanie umiejętności tworzenia pracy wg wzoru, rozwijanie umiejętności dodawania, odejmowania, doliczania, odliczania, określania liczby elementów zbioru.

Temat kompleksowy: „Cztery żywioły”
Cele: wzbogacenie wiedzy na temat sił natury, skupianie uwagi na słowie mówionym, aktywny udział w rozmowie na temat utworu, wyrabianie dokładności i precyzji ruchów, zauważanie zmian zwiastujących nadejście wiosny, rozwijanie koncentracji uwagi oraz zmysłu dotyku, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, dostrzeganie siły żywiołu, jakim jest wiatr– korzyści i zagrożeń, nabywanie umiejętności planowania i kierowania swoimi działaniami

Temat kompleksowy: „Wiosno gdzie jesteś?”
Cele: rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie ciekawości poznawczej, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie poczucia rytmu, zwrócenie uwagi na cechy przedwiosennej pogody, rozwijanie samodzielnego myślenia, próby wyciągania wniosków, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie zainteresowań różnymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przyrodzie na wiosnę

Temat kompleksowy: „Nadchodzi Wielkanoc”
Cele: :poznawanie tradycji Świąt Wielkanocnych,  rozwijanie pamięci dowolnej, współtworzenie nastroju oczekiwania i radości w związku ze zbliżającymi się świętami, rozwijanie świadomości schematu ciała oraz przestrzeni, rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, wzrost zainteresowania muzyką klasyczną.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC LUTY 2024 GR. IV „LISKI”

P. Zalasińska
J. Smoleń

Temat kompleksowy: Dzieci lubią zimę

Cele: rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi słowne na określony temat, rozumienie konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni słuchowej, poczucia rytmu i estetyki ruchów, rozwijanie małej i dużej motoryki.

Temat kompleksowy: Nasze zmysły

Cele: zaznajomienie z pojęciami „zmysły”, narządy zmysłów, akceptowanie odmienności osób niepełnosprawnych (niedowidzących, niedosłyszących), wyrabianie orientacji w otoczeniu, rozwój ekspresji ruchowej zgodnie z własną inwencją twórczą i fantazją, nabywanie umiejętności analitycznych spostrzeżeń, rozwijanie umiejętności przeliczania zbiorów, kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych ze zmysłami.

Temat kompleksowy: W świecie sztuki

Cele: zaznajomienie z terminami: pejzaż, martwa natura, portret, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, doskonalenie poprawnej wymowy wszystkich głosek. Odczuwanie radości ze wspólnej zabawy. Doskonalenie umiejętności stosowania się do instrukcji słownej.

Temat kompleksowy: Co łączy smoki z dinozaurami ?

Cele: wzbogacanie słownika czynnego i biernego, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie zamiłowania do eksperymentowania, wzbogacenie wiedzy o dinozaurach, rozwijanie wyobraźni i fantazji, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, rozwijanie spostrzegawczość wzrokową.

Temat kompleksowy: Robimy zakupy w sklepie

Cele: zapoznanie z asortymentem sklepu, pracą sprzedawcy, kasjera. Rozwijanie mowy komunikacyjnej, wyrażanie za pomocą środków plastycznych swoich upodobań, rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego, wybierania cech charakterystycznych dla danej rzeczy, produktu, usprawnienie słuchu muzycznego.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC STYCZEŃ 2024 GR. IV „LISKI”

P. Zalasińska
J. Smoleń

Temat kompleksowy: Witamy Nowy Rok
Cele: utrwalenie pojęcia „rok”, „pory roku”, utrwalenie wiadomości na temat pór roku, rozwijanie świadomości własnego ciała w zakresie dużej i małej motoryki, nabywanie umiejętności wyrażania swoimi słowami treści utworu literackiego, rozwijanie wrażliwości estetycznej, doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowej, rozwijanie logicznego myślenia

Temat kompleksowy: W karnawale czas na bale
Cele: rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, rozwijanie mowy- próby samodzielnego definiowania słów: karnawał, bal; rozwijanie motoryki małej i dużej, doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami, różnicowanie barwy dźwięków, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej

Temat kompleksowy: Moja babcia i mój dziadek
Cele: poznanie dawnych zabaw dzieci, zapoznanie z inscenizacją, ćwiczenie pamięci, wdrażanie do okazywania miłości i szacunku wobec babci i dziadka, zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, doskonalenie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce, utrwalenie nazw figur geometrycznych, usprawnianie techniki liczenia, tworzenie okazji do odgrywania ról, wzmacnianie więzi rodzinnych.

Temat kompleksowy: Zima lubi dzieci
Cele: rozwijanie kreatywności, utrwalanie znajomości nazw dni tygodni, rozwijanie umiejętności współpracy, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie mowy komunikatywnej, doskonalenie techniki przeliczania, rozwijanie krytycznego myślenia, rozwijanie odporności emocjonalnej, przestrzeganie wyznaczonych reguł, doskonalenie sprawności manualnych

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2023r.

P. Zalasińska
J. Smoleń

 

Temat kompleksowy: Zabawa w teatr
Cele: rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi słowne na określony temat, wyrabianie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci, wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z teatrem, nabywanie umiejętności przekazywania informacji za pomocą ruchu, gestu, mimiki, pozy, rozwijanie sprawnej artykulacji i dykcji, rozwijanie małej i dużej motoryki.

Temat kompleksowy: Imieniny Mikołaja
Cele: rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, zaznajomienie z legendą o Świętym Mikołaju, odkrywanie przyjemności ze sprawiania niespodzianek innym, wzbogacenie słownika czynnego i biernego, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, nabywanie umiejętności proszenia o pomoc, okazywania wdzięczności oraz właściwego przyjmowania odmowy, rozwijanie umiejętności klasyfikowania zbiorów.

Temat kompleksowy: Kuchenne laboratorium
Cele: rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, doskonalenie poprawnej wymowy wszystkich głosek. Utrwalenie liczebników porządkowych. Odczuwanie radości ze wspólnej zabawy. Utrwalenie dni tygodnia, kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

Temat kompleksowy: Czekamy na święta
Cele: zachęcanie dzieci do niesienia pomocy domownikom podczas prac domowych w okresie przedświątecznym, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, rozwijanie zainteresowań technicznych, wyrabianie dokładności precyzji ruchów, rozwijanie ciekawość poznawczą, wyrabianie koordynacji słuchowo – ruchowej, integrowanie ruchów z muzyką, rozwijanie wrażliwości muzycznej, wdrażanie do uważnego słuchania, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni.

Temat kompleksowy : Świąteczne spotkania rodzinne.
Cele: poszerzenie wiedzy o świątecznych zwyczajach, rozwijanie mowy komunikacyjnej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyrażanie za pomocą środków plastycznych swoich upodobań, rozwijanie poprawnego posługiwania się określeniami: za, obok, w, na, pod, między, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, rozwijanie umiejętności odkodowania informacji.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC LISTOPAD 2023r.

P. Zalasińska
J. Smoleń

Temat kompleksowy: „Sposoby na jesienną szarugę”
Cele: poznanie znaczenia słowa „hobby”, rozwijanie mowy, rozwój koordynacji ruchowej, zwrócenie uwagi na zmiany w przyrodzie przed nadejściem zimy, rozwijanie odporności emocjonalnej, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie pamięci słuchowej, prawidłowej wymowy

Temat kompleksowy: „Mój dom. Moja Ojczyzna”
Cele: rozwijanie zainteresowań architekturą mieszkalną i krajobrazu, , utrwalenie znajomości adresu domowego, rozwijanie samodzielności myślenia, argumentowania, doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby i liczenia sylab w wyrazie, rozwijanie umiejętności planowania swoich czynności, rozwijanie małej i dużej motoryki, kształtowanie postaw patriotycznych

Temat kompleksowy: „Leśne śpiochy i nie – śpiochy”
Cele: rozwijanie zainteresowań światem przyrody, rozwijanie słuchu fonematycznego, zacieśnianie więzi koleżeńskich, rozwijanie umiejętności dodawania, rozwijanie koncentracji uwagi, rozwój umiejętności wizualizowania, wytworzenie emocji radości i zadowolenia, rozwijanie myślenia i wyobraźni twórczej, doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Temat kompleksowy: „Odkrywamy kosmos”
Cele: wzbogacenie słownictwa, wyciąganie prostych wniosków na podstawie zdobytych informacji, rozwijanie zainteresowań czytelniczych-rozumienie pojęć: daleko – blisko, dalej – bliżej, rozwijanie umiejętności odczytywania zakodowanych informacji, doskonalenie umiejętności wycinania, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, rozwijanie logicznego myślenia

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2023r

P. Zalasińska

J. Smoleń

Temat kompleksowy: W sadzie i ogrodzie
Cele: rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, wdrażanie do przestrzegania przyjętych w grupie zasad, rozwijanie inwencji twórczej, rozwijanie poczucia rytmu; ćwiczenia w rozpoznawaniu, nazywaniu i przedstawianiu emocji, wzbogacenie słownictwa o nazwy owoców i warzy,  rozwijanie umiejętności posługiwania się zmysłami, różnicowanie pojęć cyfra – liczba, rozumienie pojęć dotyczących orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej.

Temat kompleksowy: Złota jesień wokół nas
Cele: wdrażanie do uważnego słuchania utrwalenie obowiązujących w przedszkolu zasad, wdrażanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy, rozwijanie odporności emocjonalnej, rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi słowne na określony temat, wyrabianie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci, rozwijanie rozumienia pojęcia para, rozwijanie samodzielności, rozwijanie umiejętności współdziałania.

Temat kompleksowy: Dbam o swoje bezpieczeństwo
Cele: rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, zapoznanie z zasadami  bezpiecznego, przechodzenia przez jezdnię, uświadomienie znaczenia sygnalizacji świetlnej, utrwalenie pojęć w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu,  rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności, uświadomienie dbania o bezpieczeństwo, rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi, rozwijanie inwencji twórczej.

Temat kompleksowy: Ważne wynalazki
Cele:  wzbogacanie słownika czynnego i biernego, rozwijanie zainteresowań technicznych, wyrabianie dokładności precyzji ruchów, rozwijanie ciekawość poznawczą, wyrabianie koordynacji słuchowo – ruchowej, integrowanie ruchów z muzyką, rozwijanie wrażliwości muzycznej, utrwalenie nazw dni tygodnia, wdrażanie do uważnego słuchania, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC WRZESIEŃ GR IV

P. Zalasińska
J. Smoleń

Temat kompleksowy: Witaj w przedszkolu
Cele: integrowanie się z grupą podczas wspólnej zabawy, wdrażanie do przestrzegania przyjętych w grupie zasad, rozwijanie inwencji twórczej, rozwijanie poczucia rytmu; ćwiczenia w rozpoznawaniu, nazywaniu i przedstawianiu emocji, rozwijanie umiejętności dostrzegania wspólnych cech, rozwijanie wyobraźni, wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy.

Temat kompleksowy: Razem jest weselej
Cele: wdrażanie do uważnego słuchania utrwalenie obowiązujących w przedszkolu zasad, wdrażanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy, rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi słowne na określony temat, wyrabianie orientacji w przestrzeni, wyrabianie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci, doskonalenie techniki przeliczania, rozwijanie logicznego myślenia

Temat kompleksowy: Nasze emocje i uczucia
Cele: rozwijanie elastyczności myślenia i działania, poprawa świadomej interpretacji języka ciała, nawiązanie lepszego kontaktu ze sobą nawzajem, nabywanie umiejętności weryfikowania swoich poglądów oraz poglądów wyrażanych przez inne osoby, rozwijanie postawy odpowiedzialności, Utrwalenie nazw i wyglądu podstawowych figur geometrycznych; Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności

Temat kompleksowy: Powitanie Jesieni
Cele: zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni i piękna jesiennego krajobrazu, wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy zapoznanie z wybranymi drzewami iglastymi i liściastymi, wyrabianie koordynacji słuchowo – ruchowej, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, utrwalenie nazw dni tygodnia, wdrażanie do uważnego słuchania, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni.

Skip to content