Plan pracy gr IV

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 6 letnimi na miesiąc czerwiec 2022r

opracowały A. Żak, H. Habiniak

1. Dzieci z całego świata.
Kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata, wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach; Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi dziećmi, przedstawicielami innej narodowości i rasy; Zachęcanie do lepszego rozumienia i uszanowania odmiennych poglądów, sposobu życia; Wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.

2. Moje podwórko.
Rozwijanie świadomości społecznej. Kształtowanie świadomości, że od nas samych zależy samopoczucie w grupie rówieśniczej; Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć ruchowych; Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy muzyczno-ruchowe.

3. Wkrótce wakacje.
Poznawanie zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu na wakacjach, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych; Obserwowanie zmian w przyrodzie – wycieczka do parku, rozwijanie umiejętności dzielenia się swoimi spostrzeżeniami; Przypomnienie i utrwalenie poznanych liter.

4. Sporty letnie.
Wdrażanie do aktywności na świeżym powietrzu; Kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki, wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych; Wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play, używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach.

5. Wyjątkowe smaki lata
Rozpoznawanie i nazywanie letnich owoców i warzyw, dostrzeganie różnic i podobieństw, rozumienie potrzeby uprawiania roślin przez człowieka; Wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin; Rozwijanie umiejętności ilustrowania treści piosenki za pomocą ruchu.

 

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 6 letnimi na miesiąc maj 2022r.

                                                                                                        opr naucz; H. Habiniak, A.Żak

Tematy edukacyjne:

1.Wiosna na łące
– Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na łące
– Poznawanie życia pszczół i mrówek, zapoznanie z cyklem rozwojowym: żaby, motyla
– Kształtowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej
– Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności językowych
– Rozwijanie umiejętności współpracy

2. Nowinki z wiejskiego podwórka
– Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku, nazywanie rodziców i ich dzieci
– Określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka, podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się
– Rozwijanie sprawności fizycznej
– Kształtowanie poczucia rytmu i muzykalności
– Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu

3.Rodzice
– Stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców,
– Rozwijanie myślenia i mowy , wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami,
– Rozwijanie sprawności manualnej.
– Rozwijanie umiejętności liczenia
– Prezentowanie własnych możliwości.

4. Poznajemy różne zawody
– Przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów
– Uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi
– Rozwijanie słuchu fonematycznego
– Zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości,
– Rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi 6 letnimi

 na miesiąc kwiecień 2022 r.

Opracowały A. Żak, H. Habiniak

Temat: Cuda i dziwy.
Poznawanie rożnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego. Oglądanie przedstawionych na obrazkach środków lokomocji niedostępnych w bezpośredniej obserwacji, np.: rakiety, promu kosmicznego. Zapoznanie z mapą i globusem. Wskazywanie na nich gór, mórz, rzek.

Temat: Wkrótce Wielkanoc.
Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocy. Rozwijanie umiejętności wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu, wyrażania muzyki ruchem. Zabawy i ćwiczenia z literą f : małą i wielką, drukowaną i pisaną.

Temat: Mali strażnicy przyrody.
Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach. Poznawanie czynników potrzebnych roślinom do życia. Rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie Rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności poprzez dowolna interpretacje utworów muzycznych.

Temat: Jestem Polakiem i Europejczykiem.
Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Poznanie miast i regionów Polski w sposób pośredni poprzez ilustracje, obrazki. Wprowadzenie podstawowych informacji o Unii Europejskiej (wyjaśnienie pojęcia „Unia Europejska”, flaga, waluta, państwa członkowskie itp.). Wykonywanie prac plastycznych, łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu.

 

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi 6 letnimi na miesiąc marzec 2022r.
opr naucz; H. Habiniak, E.Dychtoń

Tematy edukacyjne:

1. W świecie teatru
– Zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury
– Przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
– Zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych
– Rozwijanie funkcji językowych
– Zabawy z literą U,u

2.Zwierzęta egzotyczne
– Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych
– Rozróżnianie świata fikcji od prawdy
– Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności językowych
– Wdrażanie do uważnego słuchania i prawidłowej reakcji na polecenia
– Zapoznanie z wyglądem liczby 10

3.Witaj Wiosenko
– Zachęcanie do poszerzania wiadomości nt marcowej pogody i pojawiających się pierwszych oznak wiosny
– Zabawy z literą C,c
– Przygotowanie do nauki czytania i pisania
– Utrwalenie nazw dni tygodnia
– Doskonalenie techniki dodawania i odejmowania w zakresie 10
– Odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego

4. Zabawy badawcze
– Rozbudzenie ciekawości otaczającego świata, oraz nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów
– Zabawy i ćwiczenia z literą Ł,ł
– Utrwalanie liter drukowanych małych i wielkich, w zabawach i ćwiczeniach
– Rozwijanie kompetencji matematycznych dotyczących porównywana objętości
– Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

5. Chciałbym być sportowcem
– Zabawy i ćwiczenia z literą J,j
– Rozwijanie słuchu fonematycznego
– Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej
– Rozwiązywanie prostych zadań z treścią
– Zachęcanie do zabaw zespołowych i przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi 6 letnimi
na miesiąc luty 2022 r.
A.Żak, H.Habiniak

Tematy edukacyjne:

Praca w kuchni.

Zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków, zapoznanie z wyposażeniem przedszkolnej kuchni, pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu stołu do posiłków. Wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy. Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych). Wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw, zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy. Wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą.

W krainie baśni.

Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów. Wspólne układanie opowiadania podawanie zakończeń znanych bajek, opowiadań, odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań. odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda. Systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej, rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

Lubimy matematykę.

Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy, uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach. Klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych, rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego. Porównywanie objętości cieczy, zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy. Rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze, rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Piękny świat muzyki

Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce. Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. Zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych i muzycznych. Wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw, godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek. Rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie zapisu odejmowania z użyciu znaków – , =.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi 6 letnimi 

na miesiąc styczeń 2022 r.

Opracowały: H. Habiniak, A. Żak

                                                                                                                     

Tematy edukacyjne:

 1. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę
 • Pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą, nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań,
 • Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,
 • Łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych,
 • Rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 1. Wesoło bawimy się zimą
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),
 • Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie,
 • Wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie,
 • Samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę, 
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie.
 1. Kochamy Babcię i Dziadzia
 • Szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nie przeszkadzanie im w wypoczynku, pracy,
 • Wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • Przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,
 • Wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy.
 1. Życie w krainie lodu i śniegu
 • Poszerzenie wiadomości o kontynentach  Arktyka i Antarktyda i żyjących tam zwierzętach polarnych;
 • Zachęcanie do wypowiadania się używając rzeczowników  w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 6 letnimi na miesiąc grudzień 2021 r.

opr naucz; A. Żak, H. Habiniak

Tematy edukacyjne:
1. Kiedy żyły dinozaury.
Poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości. Poznawanie wybranych zwierząt (dinozaurów) i roślin (np. olbrzymich paproci) występujących w tamtym okresie. Zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów. Zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Zabawy i ćwiczenia z literą l, L: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Rozwijanie sprawności fizycznej.

2. Nadchodzi zima.
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne, poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie. Zabawy i ćwiczenia z literą y: małą, drukowaną i pisaną. Zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki; instrumentacja piosenki z wykorzystaniem tego instrumentu. rozwijanie umiejętności liczenia, sprawności manualnej i grafomotorycznej. Pamięciowe opanowanie utworu literackiego, rozwijanie sprawności fizycznej.

3. To już święta.
Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości. Rozwijanie umiejętności wokalnych zachęcanie do wypowiadania się na zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią, dzielenie się spostrzeżeniami. Kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania prób pisania i kreślenia znaków literopodobnych.

4. Jak być dobrym dla innych?
Kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji ii uczuć własnych i innych ludzi kształtowanie uczuć i emocji dziecka związanych współczuciem i empatią oraz umiejętnością odczytywania uczuć i potrzeb innych osób – zarówno najbliższych, jak i osób spotykanych okazjonalnie.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi 6 letnimi na miesiąc listopad 2021 r.

 

opr naucz; H. Habiniak, A. Żak

Tematy edukacyjne:

1.Dbamy o zdrowie

 • Uświadamianie znaczenia zdrowia dla każdego człowieka, zachęcanie do spożywania zdrowej żywności. Zapoznanie z pracą lekarza i dentysty
 • Zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną, doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej, doskonalenie umiejętności wyróżniania głosek w nagłosie, przygotowanie do nauki czytania
 • Zapoznanie z wyglądem cyfry 5, doskonalenie przeliczania liczebnikami porządkowymi
 • Zapoznanie z wyglądem, budową, nazwą tamburynu i grą na nim,
 • Rozwijanie sprawności manualnych, doskonalenie umiejętności wycinania
 1. Mały patriota
 • Kształcenie postawy szacunku wobec symboli narodowych i poczucia przynależności narodowej rozwijanie postaw patriotycznych, uczenie odpowiedniego zachowania podczas słuchania i śpiewania hymnu państwowego. Poznanie ważnej dla Polski postaci historycznej – Józefa Piłsudskiego
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery d, D, zachęcanie do poprawnego wypowiadania zgłosek,
 • Rozwijanie myślenia matematycznego, zapoznanie z figurą geometryczna- prostokąt.
 • Doskonalenie wypowiadania się na temat, oraz umiejętności budowania zdania z określonym słowem

3.Nasze domowe zwierzątka

 • Poszerzenie wiadomości na temat jesiennej pogody
 • Zapoznanie z literą k: małą i wielką, drukowaną i pisaną, doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej,
 • Zapoznanie z figurą geometryczną- trójkąt
 • Zachęcanie do czynnego uczestnictwa w zabawie , przestrzegania wcześniej ustalonych reguł, posługiwania się umiarkowanym głosem
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej, doskonalenie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych
 1. Poznajemy urządzenia elektryczne
 • Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego,
 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom,
 • Poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego, określenie głoski l jako spółgłoski
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery i, I, zachęcanie do poprawnego wypowiadania głosek,
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia opowiadania, rozwijanie budowania logicznych wypowiedzi
 • Doskonalenie motoryki małej, zachęcanie do właściwego organizowania sobie czasu wolnego
 • Zachęcanie do rozpoznawania i nazywania emocji

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej

z dziećmi 6 letnimi  na miesiąc październik 2021 r.

A. Żak, H. Habiniak

 Tematy edukacyjne:

Jesień w sadzie

 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
 • Poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie, rozwijanie sprawności manualnej, wzbogacanie wiadomości na temat owoców i warzyw.
 • Ćwiczenie sprawności ruchowej, rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, słuchowej, smakowej i dotykowej, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, reagowanie na ustalone sygnały.
 • Poznanie i omówienie zapisu graficznego liczby 1.
 • Zabawy i ćwiczenia z literą o, zapoznanie z literą o: małą i wielką, drukowaną i pisaną, wprowadzenie pojęć: samogłoska, spółgłoska.

Jesień na działce

 • Odgrywanie ról poprzez uczestniczenie w przedstawieniach na temat warzyw za pomocą mimiki, gestu, ruchu, posługiwania się rekwizytami.
 • Aktywizowanie myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez wykonywanie form plastycznych.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez nazywanie warzyw, opowiadanie o nich.
 • Doskonalenie umiejętności muzycznych, tanecznych.
 • Zabawy i ćwiczenia z literą a, zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

O sobie samym

 • Budowanie systemu wartości, doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich przemyśleń i przeżyć dotyczących wartości, rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć.
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do obdarzania uwagą innych i do niewerbalnego porozumiewania się.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach na świeżym powietrzu.

Nasze zmysły

 • Poznanie roli zmysłów w życiu człowieka.
 • Wyrabianie nawyku dbania o higienę narządów zmysłu.
 • Uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
 • Nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania 

 

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej

z dziećmi 6 letnimi  na miesiąc wrzesień 2021 r.

 H. Habiniak, A. Żak

 

Tematy edukacyjne:

1.Witajcie w przedszkolu

Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i przeznaczeniem. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Przypomnienie  zwyczajów panujących w przedszkolu. Przestrzeganie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania  dorosłych  i wypowiedzi rówieśników.

2. Moja droga do przedszkola

Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej. Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.

3. Nadeszła jesień

Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park. Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki. Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej. Budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek. Zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.

4.Co robią zwierzęta jesienią?

Zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy. Zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy. Rozwijanie poczucia rytmu muzycznego,  spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. Doskonalenie  orientacji przestrzennej.

Skip to content