Plan pracy gr IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC WRZESIEŃ GR IV

P. Zalasińska
J. Smoleń

Temat kompleksowy: Witaj w przedszkolu
Cele: integrowanie się z grupą podczas wspólnej zabawy, wdrażanie do przestrzegania przyjętych w grupie zasad, rozwijanie inwencji twórczej, rozwijanie poczucia rytmu; ćwiczenia w rozpoznawaniu, nazywaniu i przedstawianiu emocji, rozwijanie umiejętności dostrzegania wspólnych cech, rozwijanie wyobraźni, wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy.

Temat kompleksowy: Razem jest weselej
Cele: wdrażanie do uważnego słuchania utrwalenie obowiązujących w przedszkolu zasad, wdrażanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy, rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi słowne na określony temat, wyrabianie orientacji w przestrzeni, wyrabianie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci, doskonalenie techniki przeliczania, rozwijanie logicznego myślenia

Temat kompleksowy: Nasze emocje i uczucia
Cele: rozwijanie elastyczności myślenia i działania, poprawa świadomej interpretacji języka ciała, nawiązanie lepszego kontaktu ze sobą nawzajem, nabywanie umiejętności weryfikowania swoich poglądów oraz poglądów wyrażanych przez inne osoby, rozwijanie postawy odpowiedzialności, Utrwalenie nazw i wyglądu podstawowych figur geometrycznych; Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności

Temat kompleksowy: Powitanie Jesieni
Cele: zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni i piękna jesiennego krajobrazu, wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy zapoznanie z wybranymi drzewami iglastymi i liściastymi, wyrabianie koordynacji słuchowo – ruchowej, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, utrwalenie nazw dni tygodnia, wdrażanie do uważnego słuchania, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni.

Skip to content