Plan pracy gr IV

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 5 i 6 letnimi na miesiąc grudzień 2022 r.

opr naucz; H. Habiniak, J. Szarota -Zając

Tematy edukacyjne:
1.Tutaj rosły paprocie
Poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości. Poznawanie wybranych zwierząt (dinozaurów) i roślin (np. olbrzymich paproci) występujących w tamtym okresie. Zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów. Zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Zabawy i ćwiczenia z literą l, L: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Rozwijanie sprawności fizycznej.
2. Zima tuż-tuż
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne, poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie. Zapoznanie z cyfrą 6. Zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki; instrumentacja piosenki z wykorzystaniem tego instrumentu. Rozwijanie umiejętności liczenia, sprawności manualnej i grafomotorycznej. Pamięciowe opanowanie utworu literackiego, rozwijanie sprawności fizycznej.
3.Boże Narodzenie
Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości. Rozwijanie umiejętności wokalnych zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią, dzielenie się spostrzeżeniami. Zabawy i ćwiczenia z literą e, E: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania prób pisania i kreślenia znaków litero podobnych.
4. Poznajemy urządzenia elektryczne
Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego. Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom. Poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii. Doskonalenie słuchu fonematycznego. Zabawy i ćwiczenia z literą r R: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Zachęcanie do poprawnego wypowiadania głosek. Kształtowanie umiejętności tworzenia opowiadania, rozwijanie budowania logicznych wypowiedzi. Doskonalenie motoryki małej, zachęcanie do właściwego organizowania sobie czasu wolnego. Zachęcanie do rozpoznawania i nazywania emocji

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE IV DZIECI 5-6 LETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD 2022/2023

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając, Halina Habiniak

Temat: Jesienna pogoda.
– Kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech późnej jesieni; utrwalenie cech listopadowej pogody; określanie znakami zjawisk pogodowych.
– Nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciąganie i formułowanie wniosków, stymulowanie procesów poznawczych na podstawie spostrzegania: wzrokowego i słuchowego.
– Tworzenie sytuacji rozwijających u dzieci różne formy ekspresji: słownej, muzycznej, ruchowej, plastyczno-technicznej.
– Doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej, doskonalenie umiejętności wyróżniania głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, przygotowanie do nauki czytania.

Temat: Jestem małym patriotą.
– Kształcenie postawy szacunku wobec symboli narodowych i poczucia przynależności narodowej.
– Rozwijanie postaw patriotycznych, uczenie odpowiedniego zachowania podczas słuchania i śpiewania hymnu państwowego.
– Rozbudzenie zainteresowań dziejami Polski i Polaków, ważnymi postaciami historycznymi.
– Rozwijanie sprawności manualnych, doskonalenie umiejętności wycinania.

Temat: Dbamy o zdrowie jesienią.
– Kształtowanie postaw prozdrowotnych i utrwalanie dbałości o higienę ciała.
– Zachęcanie do spożywania warzyw i owoców jako źródła witamin.
– Kształtowanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

Temat: Chcę mieć przyjaciela.
– Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw.
– Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobem opieki nad nimi.
– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt.
– Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.
– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami.

Temat: Jak przekazujemy informacje?
– Zapoznanie ze sposobami przekazywania informacji na odległość dawniej i dziś; poznanie drogi listu do nadawcy i niektórych urządzeń związanych z pocztą, również elektroniczną.
– Utrwalenie wiadomości dotyczących pracy listonosza i pocztowców, wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pocztą.
– Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej; doskonalenie umiejętności wyróżniania głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, przygotowanie do nauki czytania.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 5 i 6 letnimi na miesiąc październik 2022 r.

opr naucz: H. Habiniak, J. Szarota -Zając

Tematy edukacyjne:

1.Jesień w sadzie
Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa sad. Poznawanie wybranych owoców egzotycznych. Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie, rozwijanie sprawności manualnej, wzbogacanie wiadomości na temat owoców i warzyw. Ćwiczenie sprawności ruchowej, rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, słuchowej, smakowej i dotykowej, stworzenie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, reagowanie na ustalone sygnały. Wzmacnianie koncentracji uwagi. Kształcenie umiejętności określania charakterystycznych cech danych przedmiotów

2. Jesień w ogrodzie
Odgrywanie ról poprzez uczestniczenie w przedstawieniach na temat warzyw za pomocą mimiki, gestu, ruchu, posługiwania się rekwizytami. Aktywizowanie myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez wykonywanie form plastycznych. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez nazywanie warzyw, opowiadanie o nich. Doskonalenie umiejętności muzycznych, tanecznych. Zabawy i ćwiczenia z literą a, zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dorosłych i wypowiedzi rówieśników.

3. Ptaki jesienią
Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego. Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki. Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej. Budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek. Zapoznanie z ptakami odlatującymi do ciepłych krajów.

4.W krainie baśni.
Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów. Wspólne układanie opowiadania podawanie zakończeń znanych bajek, opowiadań, odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań. odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda. Systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej, rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE IV DZIECI 5-6 LETNICH NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2022/2023

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając
Halina Habiniak

Temat: Witajcie w Przedszkolu!
Cele główne: Poznanie, przypomnienie i zapamiętanie imion kolegów w grupie. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – rozwijanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Aranżowanie wystroju sali, zorganizowanie kącików zainteresowań, opracowanie regulaminów korzystania z nich i ich przestrzeganie. Poznanie i przypomnienie zasad bezpieczeństwa panujących w przedszkolu i ich przestrzeganie; zachęcanie do stosowania zasad bezpiecznej zabawy.
Temat: Bezpieczna droga do Przedszkola.
Cele główne: Zaznajamianie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Wzbogacenie czynnego słownictwa o nazwy pojazdów ratunkowych, numer alarmowy 112. Zapoznanie dzieci z pracą przedstawicieli służb ratunkowych.
Temat: Nadeszła jesień.
Cele główne: Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o nowej porze roku. Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie. Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.
Temat: Co robią zwierzęta jesienią?
Cele główne: Zapoznanie z jesiennymi zwyczajami wybranych zwierząt. Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Zapoznanie ze sposobem spędzania zimy przez zwierzęta leśne.

Skip to content