Plan pracy gr IV

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi 6 letnimi 

na miesiąc styczeń 2022 r.

Opracowały: H. Habiniak, A. Żak

                                                                                                                     

Tematy edukacyjne:

 1. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę
 • Pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą, nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań,
 • Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,
 • Łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych,
 • Rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 1. Wesoło bawimy się zimą
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),
 • Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie,
 • Wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie,
 • Samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę, 
 • Uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie.
 1. Kochamy Babcię i Dziadzia
 • Szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nie przeszkadzanie im w wypoczynku, pracy,
 • Wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • Przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi,
 • Wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy.
 1. Życie w krainie lodu i śniegu
 • Poszerzenie wiadomości o kontynentach  Arktyka i Antarktyda i żyjących tam zwierzętach polarnych;
 • Zachęcanie do wypowiadania się używając rzeczowników  w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 6 letnimi na miesiąc grudzień 2021 r.

opr naucz; A. Żak, H. Habiniak

Tematy edukacyjne:
1. Kiedy żyły dinozaury.
Poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości. Poznawanie wybranych zwierząt (dinozaurów) i roślin (np. olbrzymich paproci) występujących w tamtym okresie. Zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów. Zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania. Zabawy i ćwiczenia z literą l, L: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Rozwijanie sprawności fizycznej.

2. Nadchodzi zima.
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne, poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie. Zabawy i ćwiczenia z literą y: małą, drukowaną i pisaną. Zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki; instrumentacja piosenki z wykorzystaniem tego instrumentu. rozwijanie umiejętności liczenia, sprawności manualnej i grafomotorycznej. Pamięciowe opanowanie utworu literackiego, rozwijanie sprawności fizycznej.

3. To już święta.
Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości. Rozwijanie umiejętności wokalnych zachęcanie do wypowiadania się na zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią, dzielenie się spostrzeżeniami. Kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania prób pisania i kreślenia znaków literopodobnych.

4. Jak być dobrym dla innych?
Kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji ii uczuć własnych i innych ludzi kształtowanie uczuć i emocji dziecka związanych współczuciem i empatią oraz umiejętnością odczytywania uczuć i potrzeb innych osób – zarówno najbliższych, jak i osób spotykanych okazjonalnie.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej z dziećmi 6 letnimi na miesiąc listopad 2021 r.

 

opr naucz; H. Habiniak, A. Żak

Tematy edukacyjne:

1.Dbamy o zdrowie

 • Uświadamianie znaczenia zdrowia dla każdego człowieka, zachęcanie do spożywania zdrowej żywności. Zapoznanie z pracą lekarza i dentysty
 • Zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną, doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej, doskonalenie umiejętności wyróżniania głosek w nagłosie, przygotowanie do nauki czytania
 • Zapoznanie z wyglądem cyfry 5, doskonalenie przeliczania liczebnikami porządkowymi
 • Zapoznanie z wyglądem, budową, nazwą tamburynu i grą na nim,
 • Rozwijanie sprawności manualnych, doskonalenie umiejętności wycinania
 1. Mały patriota
 • Kształcenie postawy szacunku wobec symboli narodowych i poczucia przynależności narodowej rozwijanie postaw patriotycznych, uczenie odpowiedniego zachowania podczas słuchania i śpiewania hymnu państwowego. Poznanie ważnej dla Polski postaci historycznej – Józefa Piłsudskiego
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery d, D, zachęcanie do poprawnego wypowiadania zgłosek,
 • Rozwijanie myślenia matematycznego, zapoznanie z figurą geometryczna- prostokąt.
 • Doskonalenie wypowiadania się na temat, oraz umiejętności budowania zdania z określonym słowem

3.Nasze domowe zwierzątka

 • Poszerzenie wiadomości na temat jesiennej pogody
 • Zapoznanie z literą k: małą i wielką, drukowaną i pisaną, doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej,
 • Zapoznanie z figurą geometryczną- trójkąt
 • Zachęcanie do czynnego uczestnictwa w zabawie , przestrzegania wcześniej ustalonych reguł, posługiwania się umiarkowanym głosem
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej, doskonalenie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych
 1. Poznajemy urządzenia elektryczne
 • Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego,
 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom,
 • Poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii.
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego, określenie głoski l jako spółgłoski
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery i, I, zachęcanie do poprawnego wypowiadania głosek,
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia opowiadania, rozwijanie budowania logicznych wypowiedzi
 • Doskonalenie motoryki małej, zachęcanie do właściwego organizowania sobie czasu wolnego
 • Zachęcanie do rozpoznawania i nazywania emocji

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej

z dziećmi 6 letnimi  na miesiąc październik 2021 r.

A. Żak, H. Habiniak                                                                     

 Tematy edukacyjne:

Jesień w sadzie

 • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
 • Poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie, rozwijanie sprawności manualnej, wzbogacanie wiadomości na temat owoców i warzyw.
 • Ćwiczenie sprawności ruchowej, rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, słuchowej, smakowej i dotykowej, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, reagowanie na ustalone sygnały.
 • Poznanie i omówienie zapisu graficznego liczby 1.
 • Zabawy i ćwiczenia z literą o, zapoznanie z literą o: małą i wielką, drukowaną i pisaną, wprowadzenie pojęć: samogłoska, spółgłoska.

Jesień na działce

 • Odgrywanie ról poprzez uczestniczenie w przedstawieniach na temat warzyw za pomocą mimiki, gestu, ruchu, posługiwania się rekwizytami.
 • Aktywizowanie myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez wykonywanie form plastycznych.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez nazywanie warzyw, opowiadanie o nich.
 • Doskonalenie umiejętności muzycznych, tanecznych.
 • Zabawy i ćwiczenia z literą a, zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

O sobie samym

 • Budowanie systemu wartości, doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich przemyśleń i przeżyć dotyczących wartości, rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć.
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do obdarzania uwagą innych i do niewerbalnego porozumiewania się.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach na świeżym powietrzu.

Nasze zmysły

 • Poznanie roli zmysłów w życiu człowieka.
 • Wyrabianie nawyku dbania o higienę narządów zmysłu.
 • Uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
 • Nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania 

 

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej

z dziećmi 6 letnimi  na miesiąc wrzesień 2021 r.

 H. Habiniak, A. Żak                                                                         

 

Tematy edukacyjne:

1.Witajcie w przedszkolu

Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i przeznaczeniem. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Przypomnienie  zwyczajów panujących w przedszkolu. Przestrzeganie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania  dorosłych  i wypowiedzi rówieśników.

2. Moja droga do przedszkola

Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej. Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.

3. Nadeszła jesień

Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park. Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki. Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej. Budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek. Zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.

4.Co robią zwierzęta jesienią?

Zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy. Zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy. Rozwijanie poczucia rytmu muzycznego,  spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. Doskonalenie  orientacji przestrzennej.

TypeError thrown

count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, string given