Rozkład dnia – gr IV

6.30- 7.00 Schodzenie się dzieci. Aktywność indywidualna , zróżnicowana, podejmowana z  inicjatywy dzieci.

7.00 –  8.15 Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym.  Zabawy swobodne, spontaniczne, zabawy muzyczno- ruchowe. Ćwiczenia poranne.

8.15-8.30   Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych,kultury zachowania się w różnych sytuacjach. wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.

8.30–8.45   Śniadanie – Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

8.45 -9.15   Zabawy dowolne według potrzeb dzieci.

9.15-10.15   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe – j. angielski, religia.

10.15 -10.30   Czynności higieniczne i samoobsługowe w szatni.

10.30-11.30   Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące.  Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia. Nauka zasad bezpiecznej zabawy i zachowania się w budynku, ogrodzie przedszkolnym i poza terenem przedszkola. Organizacja  uroczystości.

11.30-12.00   Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno – porządkowe, utrzymanie porządku w szatni, przestrzeganie etapów mycia rąk, praca dyżurnych.

12.00-12.30   Obiad – kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

12.30-13.30   Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo – rozluźniających przy muzyce – rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej. . Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań.

13.30-14.00   Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych. Podwieczorek – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków.

14.00-16.30   Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne integrujące grupę – rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub indywidualne.

Skip to content