Plan pracy gr V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
NA MIESIĄC CZERWIEC

  1. E. Gil
    A. Dębska

Temat kompleksowy: Niespodzianki dla dzieci
Cele:. rozróżnianie i nazywanie emocji i uczuć, poprawa koordynacji ruchów., rozwijanie pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, rozwój pewności rzutów i chwytów, coraz lepsze rozumienie stosunków międzyludzkich, rozpoznawanie i dostrzeganie swoich mocnych stron, rozwijanie estetyki ruchu i poczucia rytmu, wzmacnianie więzi grupowej, zapoznanie z podstawowymi prawami dziecka, tworzenie językowych neologizmów, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie kreatywności, utrwalenie znajomości liter, 

Temat kompleksowy: Zwierzęta egzotyczne
Cele: rozwijanie pamięci ruchowej, rozwijanie orientacji kierunkowej i refleksu, rozwijanie ciekawości poznawczej, wzbogacanie słownictwa o nowe wyrazy, usprawnianie motoryki narządów mowy, interesowanie się światem zwierząt w różnych szerokościach geograficznych, wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie koordynacji ruchów rąk, wzroku, ręki, współpracy palców, dostrzeganie rytmu w szeregu powtarzających się elementów, coraz sprawniejsze ustalanie i odtwarzanie sekwencji, rozwijanie umiejętności, rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Temat kompleksowy: Dokąd na wakacje                                                                                                                                                                                                              Cele: -rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, rozwijanie umiejętności zachowania równowagi ciała, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz stosowania się do instrukcji słownej, koncentracja na wykonywanym zadaniu, troska o staranność wykonania, rozwijanie pamięci dowolnej, nabywanie postawy proekologicznej, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, -rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, utrwalenie znajomości liczebników porządkowych, utrwalenie znajomości symboli graficznych liczb, wzmacnianie samodzielności i autonomii wychowanków

Temat kompleksowy: Zabawy na lato

Cele: nabywanie wprawy w rzutach do określonego celu, rozwijanie umiejętności zachowania równowagi ciała, rozwijanie mowy, utrwalenie wiadomości o lecie, rozwijanie chęci eksperymentowania, dbałość o precyzję kreski rysunkowej, ćwiczenie mięśni policzków i warg, rozwijanie zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego i   oryginalnego, nabywanie wprawy w rzutach do określonego celu, rozwijanie umiejętności zachowania równowagi ciała, rozwijanie krytycznego myślenia,  reakcja na zmiany w akompaniamencie, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie słownictwa, pokrywanie zdobieniami w sposób zorganizowany wyznaczonej powierzchni

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
NA MIESIĄC MAJ

                                                                                                                                                                                            E. Gil, A. Dębska

Temat kompleksowy: Mój kraj – Polska
Cele: rozumienie, że święta narodowe to element, który nas łączy, rozwijanie postawy aktywnego obywatela, nabywanie umiejętności różnorodnych ustawień: w szeregu, rzędzie, w kole, nabywanie świadomości, że dbałość o poprawne posługiwanie się językiem ojczystym to wyraz patriotyzmu, dbałość o prawidłowy chwyt narzędzia do rysowania, zaznajomienie z legendą o Warsie i Sawie, wzrost poczucia przynależności narodowej, doskonalenie techniki rysunkowej, rozwijanie małej motoryki, 

Temat kompleksowy: Książki – nasi przyjaciele
Cele: poznanie pracy bibliotekarza, rozwijanie samodzielnego myślenia, próby wyciągania wniosków, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, osłuchanie z językiem literackim, odkrywanie osobistego znaczenia wyrazów, rozwijanie umiejętności odwzorowywania liczebności zbiorów, rozwijanie umiejętności scalania sylab w wyrazy, precyzyjne opracowanie elementów kompozycji, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, precyzyjne opracowanie elementów kompozycji, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Temat kompleksowy: Majowa łąka

Cele: zaznajomienie z fabułą baśni, wywołanie refleksji nad porządkiem tego świata, próba zachowania spokoju i opanowania podczas przejścia po zwężonej powierzchni, rozwijanie umiejętności wykonywania pracy plastycznej wg wzoru, „doznanie sukcesu” i satysfakcji z wykonanej pracy, rozumienie pojęć związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie umiejętności kodowania informacji, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie umiejętności imitowania odgłosów przyrody.

Temat kompleksowy: Moja Rodzina
Cele: rozumienie, że każda rodzina ma swoje zwyczaje i upodobania, doskonalenie techniki rysunkowej, nabywanie postawy odpowiedzialności za swoje działanie, rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, rozwijanie mowy, twórczej aktywności werbalnej, rozwijanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną, wyzwalanie ekspresji twórczej, utrwalenie znajomości cyfr, odczuwanie radości ze wspólnego muzykowania, opartego na dobrej zabawie, ruchu i ekspresji.

Temat kompleksowy: Ciekawe zawody
Cele: poznanie pojęć: sejf, karta płatnicza, kredyt, rozwijanie samodzielnego myślenia, próby wyciągania wniosków, rozwijanie umiejętności wyrażania myśli w sposób zwięzły i jasny, sprawne wybrzmiewanie głosek w nagłosie wyrazów, przygotowanie do podjęcia ról społecznych, zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu, docenianie pracy osób z najbliższego otoczenia dzieci, sprawne wyróżnianie głosek w wygłosie wyrazów.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
NA MIESIĄC KWIECIEŃ

E.Gil

A. Dębska

Temat kompleksowy: „Kolory wiosny”
Cele:. utrwalenie znajomości koloru zielonego, sprawne poruszanie się w przestrzeni – płynność i zręczność ruchów, zaznajomienie dzieci z nową formą teatralną – teatrem rąk, wyrabianie dokładności i precyzji ruchów, skupienie się na wykonywanej czynności, rozumienie porównań i przenośni powszechnie używanych, odróżnianie samogłosek od spółgłosek, rozwijanie krytycznego myślenia, rozwijanie percepcji słuchowej, aktywne słuchanie nowo poznanej piosenki, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, utrwalenie znajomości kolorów,  rozwijanie percepcji wzrokowej, zwracanie uwagi na detale i szczegóły

Temat kompleksowy: „Dbamy o zdrowie”
Cele: różnicowanie pojęć: zdrowe – niezdrowe, rozwijanie mięśni obręczy barkowej i tułowia, wzbogacanie czynnego słownika o wyrazy związane ze zdrowiem, rozwijanie postawy prozdrowotnej,  rozwijanie wrażliwości kinestetycznej, wzbogacenie wiedzy n/t źródeł witamin, coraz lepsze rozumienie rzeczywistości przez odtwarzanie i wczucie się w charakter postaci i sytuacji, poznanie specyfiki pracy higienistki stomatologicznej, skupienie się na wykonywanej czynności, rozwijanie inwencji twórczej, dzielenie się przeżyciami na forum grupy, rozwijanie empatii, wrażliwości na różne potrzeby osób niepełnosprawnych, rozwijanie analitycznego myślenia, rozwijanie dokładności i precyzji ruchów dłoni

Temat kompleksowy: „Co to jest ekologia”
Cele: rozwijanie zdolności organizacyjnych, zgodne współdziałanie w grupie, nabywanie wprawy w rzutach do określonego celu, wzbogacenie i uściślenie wiedzy ekologiczno – przyrodniczej, uchwycenie różnic wysokości zgodny z punktem odniesienia, odczuwanie własnej wartości podczas oglądania wspólnego dzieła, wzmacnianie wyciąganie wniosków na temat zanieczyszczenia powietrza, uświadomienie niebezpieczeństw zagrażające życiu i zdrowiu, rozwijanie wyobraźni twórczej, pobudzenie wyobraźni, integracja różnych form ekspresji twórczej, podsumowanie i utrwalenie wiedzy ekologicznej, przestrzeganie ustalonych reguł, rozwijanie świadomości proekologicznej.

Temat kompleksowy: „W wiejskiej zagrodzie”

Cele: utrwalenie treści bajki „Brzydkie Kaczątko”, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie pamięci dowolnej, rozwijanie percepcji wzrokowej, przyzwyczajanie się do pojedynczego udzielania odpowiedzi, wykorzystanie przypadkowych odkryć, wzbogacanie ich własną wyobraźnią, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, wzbogacenie wiedzy n/t zwierząt wiejskich, zacieśnianie więzi koleżeńskich, wzrost motywacji do podejmowania wysiłku umysłowego, rozwijanie krytycznego myślenia, poszerzanie wiadomości o gospodarstwie wiejskim, rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt rozwijanie poczucia humoru, wzmocnienie narządów mowy, rozwijanie percepcji wzrokowej ,rozwijanie umiejętności odejmowania w możliwie szerokim zakresie

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
NA MIESIĄC MARZEC

E. Gil, A. Dębska

Temat kompleksowy: Domowi ulubieńcy: kot i pies
Cele: zainteresowanie fabułą utworu, zaznajomienie z wyglądem litery „Ł, ł”, rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt, wzmacnianie mięśni posturalnych i mięśni stóp, rozwój szybkości i siły kończyn górnych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie dokładności i precyzji podczas składania papieru, nabywanie umiejętności tworzenia pracy wg wzoru, wzmacnianie wiary we własne siły.

Temat kompleksowy: Cztery żywioły
Cele: wzbogacenie wiedzy n/t sił natury, zaznajomienie z wyglądem litery „W, w”, skupianie uwagi na słowie mówionym, aktywny udział w rozmowie n/t utworu, wzmacnianie mięśni posturalnych i mięśni stóp, rozwój szybkości i siły kończyn górnych, dostrzeganie siły żywiołu, jakim jest wiatr – korzyści i zagrożeń, nabywanie umiejętności planowania i kierowania swoimi działaniami, rozwijanie wrażliwości na barwy i kształty.

Temat kompleksowy: Gdzie jesteś wiosno?

Cele: poznanie pojęcia” zwiastuny wiosny”, rozwijanie samodzielnego myślenia, próby wyciągania wniosków, wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, podtrzymywanie tradycji żegnania zimy, witania wiosny, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, odczuwanie radości z nadejścia wiosny oraz wspólnej zabawy, rozwijanie logicznego rozumowania, odkrywanie, iż zabawy matematyczna mogą być źródłem satysfakcji i  przyjemności, skupienie uwagi na rytmach, wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich.

Temat kompleksowy: Nadchodzi Wielkanoc
Cele: rozwijanie samodzielności myślenia, rozwijanie siły, skoczności, zwinności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, utrwalenie znajomości figury geometrycznej – koła, rozwijanie pamięci dowolnej, współtworzenie nastroju oczekiwania i radości w związku ze zbliżającymi się świętami, poznanie techniki rozcierania plasteliny, rozwijanie wrażliwości estetycznej, poznawanie tradycji świątecznych, koncentrowanie uwagi na wykonywanym zadaniu, utrwalenie znajomości liczb i cyfr, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
NA MIESIĄC LUTY 2024 r.

E.Gil

A. Dębska

Temat kompleksowy: „Dzieci lubią zimę”
Cele:. zaangażowanie we wspólne działanie, odkrywanie piękna i uroków zimy, wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, zaciekawienie słowem pisanym, wzbogacenie wiedzy na temat zabaw i sportów zimowych , rozwijanie mowy, rozróżnianie liczebników porządkowych, zacieśnianie więzi koleżeńskich, rozumienie pojęć: wysoko – nisko, cicho – głośno, wolno – szybko, rozwijanie wyobraźni twórczej, nabywanie poczucia odpowiedzialności za los ptaków  w czasie zimy, rozwijanie wrażliwości czuciowej opuszków palców, poprawa koordynacji pracy dłoni, wydłużanie koncentracji uwagi, redukowanie negatywnych stanów emocjonalnych, rozwijanie ciekawości poznawczej.

Temat kompleksowy: „Nasze zmysły”
Cele: rozwijanie kreatywności , rozwijanie aktywności i umiejętności współpracy, docenienie roli zmysłów, akceptowanie odmienności osób niepełnosprawnych , wyrabianie orientacji w otoczeniu, rozwijanie pamięci sensorycznej, rozwijanie percepcji wzrokowej i małej motoryki, wyrażanie emocji w formie plastycznej, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, refleksu, zaznajomienie z wyglądem cyfry 0, usprawnianie prawidłowego nacisku poszczególnych mięśni, oswojenie dotykowe z powierzchnią o różnej fakturze, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, skupienie uwagi, koncentracja na wykonywanej czynności, rozwijanie małej i dużej motoryki.

Temat kompleksowy: „W świecie sztuki”

Cele: wyzwolenie otwartej i poszukującej postawy wobec otaczającego świata , wzbudzenie zainteresowań sztuką, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, uważność, dbałość o precyzję ruchów, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie inwencji twórczej, rozwijanie pamięci dowolnej, zaznajomienie z wybitnym dziełem malarstwa, rozwijanie twórczej aktywności werbalnej, wyciąganie wniosków na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, odkrywania różnych możliwości zastosowania chustki, rozwijanie śmiałości podczas prezentowania się na forum grupy, wyciszenie, koncentracja na zadaniu, rozwijanie pamięci dowolnej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie wrażliwości muzycznej.

Temat kompleksowy: „Robimy zakupy w sklepie”

Cele: ćwiczenie mięśni narządów mowy, podniesienie wydolności organizmu, przyswajanie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren przedszkola,  rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego i wybiórczego, wybierania cech charakterystycznych dla danej rzeczy produktu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów zbioru, rozwijanie umiejętności kodowania z warunkiem, zacieśnianie więzi koleżeńskich, rozwijanie słuchu fonematycznego, panowanie nad ruchami dłoni, rozwijanie odporności emocjonalnej podczas wyścigów rzędów, rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, rozwijanie umiejętności posługiwania się cyframi oznaczającymi nominały banknotów i monet.

Temat kompleksowy: „Co łączy smoki z dinozaurami?”

Cele: zaznajomienie z wyglądem litery „J, j”, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie postawy szanowania odmienności innych ludzi, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie inwencji twórczej, rozwijanie zamiłowania do eksperymentowania, wzbogacenie wiedzy o dinozaurach, , rozwijanie percepcji wzrokowej, wyciszenie, usprawnianie końców palców, rozwijanie wyobraźni i fantazji, odróżnianie liczenia błędnego od prawidłowego, rozwijanie poczucia rytmu, nabywanie umiejętności współpracy w całej grupie, rozwijanie szybkości i zwinności podczas zabaw ze współzawodnictwem, rozwijanie narządów artykulacyjnych, dostosowanie napięcia mięśniowego do spodziewanego rezultatu, poszanowanie zabawek

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
NA MIESIĄC STYCZEŃ

E. Gil
A. Dębska

Temat kompleksowy: Witamy Nowy Rok
Cele: utrwalenie wiadomości na temat czterech pór roku, rozwijanie świadomości własnego ciała w zakresie dużej i małej motoryki, rozwijanie świadomości przestrzeni i odległości, podporządkowanie się ustalonym regułom, nabywanie umiejętności wyrażania własnymi słowami treści utworu literackiego, spontaniczne zgłaszanie pomysłów, zaznajomienie z wyglądem cyfry 8, doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowej, orientacji przestrzennej, uświadomienie sobie, że śnieg może być tworzywem plastycznym.

Temat kompleksowy: W karnawale czas na bale
Cele: rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, nabywanie umiejętności różnorodnych skoków, przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń, zauważanie różnic w wyglądzie roślin iglastych i liściastych, przygotowanie do definiowania, rozwijanie mowy, rozwijanie inwencji twórczej, utrwalenie znajomości pojęć „maska, maskarada”, rozwijanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej, utrwalenie pojęć: koło, kula.

Temat kompleksowy: Moja babcia i mój dziadek
Cele: rozwijanie empatii w stosunku do osób starszych, wzmacnianie siły mięśni rąk i obręczy barkowej, przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń, zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne zimy, rozwijanie mowy, rozwijanie pamięci dowolnej, zauważanie drobnych różnic w wyglądzie przedmiotów: odcienie tego samego koloru, kształt, grubość, wielkość, rozwijanie ekspresji twórczej, rozwijanie małej motoryki, zaznajomienie z obrazem graficznym liczby 9, zauważanie błędów w prostych wyrazach.

Temat kompleksowy: Zima lubi dzieci
Cele: rozwijanie mowy komunikatywnej, dzielenie przestrzeni z drugim dzieckiem, nabywanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka, rozwijanie umiejętności tworzenia rozbudowanych form wypowiedzi, koncentrowanie się na zadaniu do wykonania, odkrywanie przyjemności tworzenia, skupienie się na wyobrażonej roślinie, sprawne liczenie w zakresie 10, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, utrwalenie znajomości liczb i cyfr w zakresie 1 – 9, rozwijanie umiejętności rozkładania liczb na składniki, rozwijanie krytycznego myślenia, nabywanie wprawy w graniu na instrumentach perkusyjnych.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

E. Gil

A. Dębska

Temat kompleksowy: Zabawy w teatr
Cele:
poznanie pojęć związanych z wystrojem teatru: aktor, scena, kurtyna, sufler, lalka, zwrócenie uwagi na poprawność i skoordynowanie ruchów ramion i nóg, utrwalenie pojęć związanych z teatrem, odczuwanie dumy, radości i satysfakcji ze swojego dzieła, rozwijanie samodzielności podczas podejmowania decyzji – wyboru postaci i realizowania własnych pomysłów, rozwijanie małej i dużej motoryki, poznanie układu tanecznego do muzyki ludowej.

Temat kompleksowy: Imieniny Mikołaja
Cele:
rozwijanie umiejętności poruszania się między przyborami, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne zimy, usprawnianie pamięci dowolnej, rozwijanie umiejętności łączenia kilku elementów w całość, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie zmysłu dotyku, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, sprawne wysłuchiwanie pierwszej głoski w imieniu swoim oraz kolegów, utrwalenie liter wchodzących w skład imion.

Temat kompleksowy: Kuchenne Laboratorium
Cele:
panowanie nad natężeniem swojego głosu., rozwijanie małej motoryki, zaznajomienie z wyglądem litery „R, r”, doskonalenie poprawnej wymowy wszystkich głosek, usprawnianie percepcji słuchowej, sprawna analiza głoskowa wyrazów, utrwalenie znajomości liczebników porządkowych, rozwijanie mowy komunikatywnej, rozróżnianie spółgłosek i samogłosek, utrwalenie prawidłowej wymowy głoski „r”, próby przyporządkowania dniom tygodnia liczebników porządkowych, rozumienie pojęcia „zdrowe odżywianie”, nabywanie wprawy w posługiwaniu się obręczą gimnastyczną;

Temat kompleksowy: „Czekamy na święta”

Cele: rozwijanie twórczej ekspresji werbalnej, rozwijanie mowy, poznanie historii narodzin Pana Jezusa, utrwalenie pojęcia liczby 7, współpraca w małych zespołach, zwrócenie uwagi na miły zwyczaj składania sobie życzeń świątecznych, kultywowanie tradycji, wzrost poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności wyrażenia ruchu w treści pracy, doskonalenie precyzji ruchów palców i dłoni, rozumienie pojęć: na, nad, pod, między, wokół, rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi, wydłużanie koncentracji uwag

Temat kompleksowy: „ Świąteczne spotkania rodzinne”

Cele: używanie czasu przeszłego w wypowiedzi, odwaga w dzieleniu się przeżyciami na forum grupy, rozwój umiejętności wykonywania ćwiczeń z piłką, podporządkowanie się ustalonym regułom, utrwalenie wiedzy n/t świąt, rozwijanie percepcji wzrokowej, panowanie nad swoimi emocjami, rozumienie istoty zmian odwracalnych i nieodwracalnych, rozwijanie umiejętności argumentowania i wyciągania wniosków, rozwijanie słuchu selektywnego, rozumienie symboliki rekwizytów, rozwój umiejętności wykonywania ćwiczeń z piłką, rozwijanie intuicji malarskiej, zauważanie zmian w otoczeniu przedszkola

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
NA MIESIĄC LISTOPAD

E. Gil
A. Dębska

Temat kompleksowy: Sposoby na jesienną szarugę
Cele: poznanie znaczenia słowa „hobby”, rozwijanie mowy, rozwój koordynacji ruchowej, posługiwanie się przyborem zgodnie z jego przeznaczeniem, rozwój skoczności, zwinności, równowagi, zwrócenie uwagi na zmiany w przyrodzie przed nadejściem zimy, rozwijanie pamięci sekwencyjnej, sprawne liczenie w zakresie 6, utrwalenie znajomości cyfr, budowanie nawyków prawidłowego oddychania, rozwijanie odporności emocjonalnej, zaznajomienie z obrazem graficznym liczby 5, sprawne przeliczanie elementów zbioru.

Temat kompleksowy: Wszyscy mają domy
Cele: spostrzeganie podobieństw i różnic, rozwijanie zainteresowań architekturą mieszkalną i krajobrazu, rozwój słownika czynnego, nazywanie sprzętów domowych, odczuwanie więzi ze środowiskiem rodzinnym, rozwijanie umiejętności porównywania elementów zbioru pod względem liczebności, z pominięciem wyglądu, rozumienie pojęć: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie aktywności werbalnej, rozwijanie wrażliwości na kształty, nabywanie postawy opiekuńczości w stosunku do zwierząt.

Temat kompleksowy: Leśne śpiochy i nie-śpiochy
Cele: rozwijanie ciekawości poznawczej, wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, zgodne współdziałanie ze współćwiczącym podczas ćwiczeń w parach, rozwijanie wyobraźni związanej z naśladowaniem ruchu i odgłosów zwierząt, odwaga w wyrażaniu własnego zdania na forum grupy, poznanie znaku dodawania, utrwalenie znajomości cyfr 1-5 oraz znaku równości, posługiwanie się pojęciem „razem”, rozumienie pojęć: prawy górny róg kartki, lewy górny róg kartki, lewy górny róg kartki, lewy dolny róg kartki, rozwijanie słuchu wysokościowego, rozwijanie postawy opiekuńczej w stosunku do zwierząt.

Temat kompleksowy: Odkrywamy kosmos
Cele: wzbogacenie słownictwa („grawitacja”, nazwy planet), wyciąganie prostych wniosków na podstawie zdobytych informacji, ćwiczenia skoczności, zwinności, równowagi, rozwijanie dokładności i precyzji podczas składania i łączenia poszczególnych części sylwetki astronauty, dostrzeganie zmian będących wynikiem rozwoju techniki, odkrywanie sposobów zastosowania odejmowania w sytuacjach codziennych, nabywanie odporności w rozwiązywaniu trudności, rozwijanie umiejętności spostrzegania zmian w muzyce.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

E. Gil
A. Dębska

Temat kompleksowy: W sadzie i ogrodzie – realizacja programu Skąd się biorą produkty ekologiczne?
Cele: odczuwanie satysfakcji z realizacji przydzielonego zadania, poznanie niskoprzetworzonych produktów ekologicznych i zachęcenie do ich rozpoznawania i spożywania, poznanie piramidy zdrowego odżywiania , wdrażanie do zdrowego stylu życia ,wyrabianie właściwych nawyków w zakresie higieny, liczenie się z możliwością przegranej, wydłużanie koncentracji uwagi, wzbogacenie słownictwa o nazwy owoców i warzyw, rozwijanie pamięci wzrokowej, rozwijanie małej motoryki, rozumienie pojęć związanych z wielkością przedmiotów, uświadomienie zalet spożywania zdrowych napojów, utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, rozwijanie zmysłu dotyku,

Temat kompleksowy: Złota jesień wokół nas
Cele: rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, wdrażanie do uważnego słuchania utrwalenie obowiązujących w przedszkolu zasad, wdrażanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy, rozwijanie kreatywności werbalnej, plastycznej, muzycznej. rozwijanie odporności emocjonalnej, rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi słowne na określony temat, wyrabianie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci, rozwijanie rozumienia pojęcia para, rozwijanie samodzielności, rozwijanie umiejętności współdziałania

Temat kompleksowy: Dbam o swoje bezpieczeństwo
Cele: posługiwanie się pełnymi zdaniami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, zapoznanie z zasadami bezpiecznego, przechodzenia przez jezdnię, uświadomienie znaczenia sygnalizacji świetlnej, utrwalenie pojęć w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności, uświadomienie dbania o bezpieczeństwo, rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi, rozwijanie inwencji twórczej

Temat kompleksowy: Ważne wynalazki
Cele:. wzbogacanie słownika czynnego i biernego, rozwijanie zainteresowań technicznych, wyrabianie dokładności precyzji ruchów, rozwijanie ciekawość poznawczą, wyrabianie koordynacji słuchowo – ruchowej, integrowanie ruchów z muzyką, rozwijanie wrażliwości muzycznej, utrwalenie nazw dni tygodnia, wdrażanie do uważnego słuchania, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
NA MIESIĄC WRZESIEŃ

E. Gil
A. Dębska

Temat kompleksowy: Witaj Przedszkole
Cele: odczuwanie atmosfery bezpieczeństwa i wsparcia, przyswojenie zasady odnoszenia zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, próby nazywania emocji, wzbogacenie wiedzy n/t różnych możliwości spędzania wakacji, budowanie wypowiedzi kilkuzdaniowej, precyzyjne wyrażanie myśli (opowiadanie wg planu), odkrywanie mocnych stron członków grupy, rozwijanie wrażliwości na barwy, kształty, faktury. 

Temat kompleksowy: Razem jest weselej
Cele: poznanie sposobów tworzenia przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, uświadomienie sobie swoich mocnych, spokojne czekanie na swoją kolej zabrania głosu, wyrażanie upodobań kolorystycznych, koncentracja uwagi na precyzyjnym wykonaniu szczegółów pracy, uważne spostrzeganie zjawisk i obiektów, zauważanie podobieństw i różnic, rozwój spostrzegawczości słuchowej, szybkie reagowanie na zmiany tempa i dynamiki. 

Temat kompleksowy: Nasze emocje i uczucia
Cele: poprawa świadomej interpretacji języka ciała, umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy przez ćwiczenia gimnastyczne, przestrzeganie zasad podczas wykonywania ćwiczeń, zwrócenie uwagi na różnorodność emocji towarzyszących ludziom w życiu, rozwijanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych osób, uświadamianie sobie przyczyn własnego nastroju, rozwijanie poczucia przynależności do grupy.

Temat kompleksowy: Powitanie jesieni
Cele: odkrywanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, zwrócenie uwagi na unerwienie liści, rozwijanie precyzji ruchów palców i dłoni, zwrócenie uwagi na względność liczebników porządkowych., próby wczuwania się w nastrój muzyki, rozwijanie intuicji geometrycznej, dochodzenie do wniosku, że wynik pomiaru zależy od stosowanych jednostek pomiaru.

Skip to content