Plan pracy gr V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
NA MIESIĄC WRZESIEŃ

E. Gil
A. Dębska

Temat kompleksowy: Witaj Przedszkole
Cele: odczuwanie atmosfery bezpieczeństwa i wsparcia, przyswojenie zasady odnoszenia zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie, próby nazywania emocji, wzbogacenie wiedzy n/t różnych możliwości spędzania wakacji, budowanie wypowiedzi kilkuzdaniowej, precyzyjne wyrażanie myśli (opowiadanie wg planu), odkrywanie mocnych stron członków grupy, rozwijanie wrażliwości na barwy, kształty, faktury. 

Temat kompleksowy: Razem jest weselej
Cele: poznanie sposobów tworzenia przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, uświadomienie sobie swoich mocnych, spokojne czekanie na swoją kolej zabrania głosu, wyrażanie upodobań kolorystycznych, koncentracja uwagi na precyzyjnym wykonaniu szczegółów pracy, uważne spostrzeganie zjawisk i obiektów, zauważanie podobieństw i różnic, rozwój spostrzegawczości słuchowej, szybkie reagowanie na zmiany tempa i dynamiki. 

Temat kompleksowy: Nasze emocje i uczucia
Cele: poprawa świadomej interpretacji języka ciała, umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy przez ćwiczenia gimnastyczne, przestrzeganie zasad podczas wykonywania ćwiczeń, zwrócenie uwagi na różnorodność emocji towarzyszących ludziom w życiu, rozwijanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych osób, uświadamianie sobie przyczyn własnego nastroju, rozwijanie poczucia przynależności do grupy.

Temat kompleksowy: Powitanie jesieni
Cele: odkrywanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, zwrócenie uwagi na unerwienie liści, rozwijanie precyzji ruchów palców i dłoni, zwrócenie uwagi na względność liczebników porządkowych., próby wczuwania się w nastrój muzyki, rozwijanie intuicji geometrycznej, dochodzenie do wniosku, że wynik pomiaru zależy od stosowanych jednostek pomiaru.

Skip to content