Rozkład dnia – gr V

7:00 – 8:00
Schodzenie się dzieci. Aktywność indywidualna , zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci.

8:00 – 8:30
Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy ruchowe organizowane w sali.
Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

8:30 – 9:00
Przygotowanie do śniadania .Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe. Śniadanie. Rozwijanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku, dbałość o ład i porządek wokół siebie.

9:00 – 9:15
Zabawy dowolne. Czynności higieniczne i porządkowe. Przygotowanie do zajęć.

9:15 – 10:30
Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego – z całą grupą i w małych zespołach: poznawcze, umuzykalniające, plastyczne, profilaktyka logopedyczna, zajęcia z języka angielskiego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10:30 – 11:30
Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia. Nauka zasad bezpiecznej zabawy i zachowania się w budynku, ogrodzie przedszkolnym i poza terenem przedszkola. Spacery i wycieczki. Uroczystości. Czynności z zakresu samoobsługi.

11:30 – 12:00
Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad

12: 15 – 12:40
Odpoczynek poobiedni: ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, zabawy według zainteresowań dzieci.

12:40 – 14:00
Aktywność indywidualna i grupowa, zróżnicowana o charakterze stymulacyjnym i kompensacyjnym organizowana przez nauczyciela. Zabawy ruchowe , sportowe organizowane w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

14:00 – 14:30
Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po zakończeniu
posiłku.

14:30 – 16:30
Zabawy stymulujące aktywność dzieci, integrujące grupę. Zajęcia korygująco-stymulujące, rozwijające uzdolnienia – indywidualne i grupowe organizowane przez nauczyciela. Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

Skip to content