Plan pracy gr VI

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 6- letnich na miesiąc marzec 2024

Opracowały: A. Remian
M. Kusiak

Tematy:
1.Bajki i baśnie
2.Marcowa pogoda
3.Dbamy o zdrowie na przedwiośniu
4.Nadchodzi wiosna

Cele:
Bajki i baśnie
– doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
– uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych oraz udzielanie pomocy i wsparcia tym, którzy tego potrzebują
-uczenie się samodzielnego, kulturalnego rozwiązywania zaistniałych konfliktów zgodnie z ustalonymi normami

Marcowa pogoda
– wdrażanie do systematyczności oraz wnikliwej obserwacji pogody
– kształcenie poczucia rytmu, estetyki ruchów, dostosowania ich do treści słownej
– rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności interpretowania zdarzeń przedstawionych na obrazkach

Dbamy o zdrowie na przedwiośniu
– kształtowanie postaw prozdrowotnych
– utrwalenie znajomości produktów spożywczych służących naszemu zdrowiu
-uświadomienie, że należy o zdrowie dbać poprzez zdrowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu i ćwiczenia, dbanie o higienę osobistą i czystość otoczenia

Nadchodzi wiosna
– kształcenie umiejętności rozpoznawania pór roku po charakterystycznych cechach
-rozwijanie kompetencji językowych poprzez charakteryzowanie postaci -poszerzanie wiadomości nt. zjawisk przyrodniczych wiosną

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 6 LETNICH
NA MIESIAC LUTY

M. Kusiak A. Remian

Temat kompleksowy: Zabawy na śniegu i lodzie.
Cele: Wzbogacenie wiedzy na temat właściwości śniegu i lodu.
Zapoznanie z zimowymi dyscyplinami sportowymi.
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania ze śniegu i lodu.

Temat kompleksowy: W lodowej krainie .
Cele: Rozwijanie wypowiedzi wielozdaniowych na podstawie utworów literackich.
Budzenie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi na Dalekiej Północy.
Doskonalenie małej motoryki, kształtowanie gotowości do pisania

Temat kompleksowy: Zwierzęta egzotyczne .
Cele: Zapoznanie z życiem zwierząt występujących w Afryce.
Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania prostych gier
Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Temat kompleksowy: Wyprawa w kosmos.
Cele: Rozwijanie zainteresowań wszechświatem .
Ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształcenie umiejętności wyodrębniania głosek.
Kształcenie wyobraźni przestrzennej i pomysłowości.

Temat kompleksowy: W krainie baśni.
Cele: Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
Doskonalenie umiejętności kodowania i odczytywania informacji.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 6 letnich
na miesiąc styczeń 2022r.

Opracowanie: A. Remian
M. Kusiak

1. Zwierzęta zimą.
2. Święto babci i dziadka.
3. Bezpieczne zabawy na śniegu.

Cele :

Zwierzęta zimą.
– Rozwijanie zainteresowań wiedzą przyrodniczą;
– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
– Poznanie sposobów pomagania zwierzętom podczas zimy;
– Zachęcanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat.

Święto babci i dziadka.
– Budzenie wrażliwości dla osób starszych oraz kształtowanie poczucia przynależności do rodziny;
– Kształtowanie szacunku do babci i dziadka;
– Czerpanie radości z przygotowania prezentów dla rodziny;
– Kształcenie myślenia matematycznego.

Bezpieczne zabawy na śniegu.
– Uwrażliwianie dzieci na przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;
– Operowanie trójwymiarowymi figurami w przestrzeni;
– Budzenie zainteresowania kompozycjami artystycznymi;
– Doskonalenie umiejętności tworzenia z sylab wyrazów;
– Wdrażanie do doskonalenia czynności ubierania i rozbierania się

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 6 – LETNICH
NA MIESIAC GRUDZIEŃ

M. Kusiak, A. Remian

Temat kompleksowy: Skarby Ziemi.
– Zapoznanie z historią powstania surowców mineralnych.
– Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach do zajęć.
– Ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształcenie umiejętności analizy i syntezy.

Temat kompleksowy: To już zima.
– Kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków.
– Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
– Doskonalenie małej motoryki, kształtowanie gotowości do pisania

Temat kompleksowy: W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia .
– Rozbudzenie zainteresowań tradycjami i zwyczajami związanymi ze świętami.
– Wdrażanie do okazywania miłości i szacunku wobec bliskich.
– Doskonalenie umiejętności kodowania i odczytywania informacji.

 

Plany pracy wychowawczo- dydaktycznej dla dzieci 6-letnich na miesiąc listopad 2023r.

Opracowały: A. Remian, M. Kusiak

Tematy:
1. Jesienna pogoda.
2. Jesteśmy zdrowi jesienią.
3. Mały patriota, to ja!
4. Jak przekazujemy informacje.
5. Chcę mieć przyjaciela.

Cele:
Jesienna pogoda.
-obserwowanie pogody; zapoznanie z cechami póżnej jesieni zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią;
– kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji
– zachęcanie do wykorzystania zdobytych wiadomości w obszarze zjawisk pogodowych

Jesteśmy zdrowi jesienią.
– zapoznanie z wyglądem piramidy zdrowego odżywiania i nazwami jej składników
– utrwalenie nazw produktów, których spożywanie przyczynia się do utrzymania w zdrowiu; uświadomienie konieczności spożywania warzyw ze względu na zawartość witamin.

Mały patriota, to ja!
-rozbudzanie zainteresowania dziejami Polski i Polaków; zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi, barwami ojczystymi oraz historią powstania państwa polskiego
– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem; wdrażanie do korzystania i zdobywania informacji z mapy, wskazanie krajów sąsiadujących z Polską

Jak przekazujemy informacje.
-zapoznanie dzieci z wyglądem poczty /zewnętrznym – budynkiem i wewnętrznym – pomieszczeniami/
-kształtowanie umiejętności samodzielnego nadania listu, naklejenia znaczka pocztowego we właściwym miejscu oraz wrzucenie go do skrzynki pocztowej
-rozwijanie umiejętności niewerbalnego porozumiewania się, wyrażania swoich myśli i pragnień za pomocą plastycznych środków wyrazu.

Chcę mieć przyjaciela.
-utrwalenie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu; zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań
-wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi; ukazanie roli, jaką pełni pies i kot w życiu człowieka ,wyrabianie postawy odpowiedzialności za posiadane zwierzęta

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 6 LETNICH
NA MIESIAC PAŻDZIERNIK

M. Kusiak, A. Remian

 

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie.
Cele: Wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad obowiązujących w przedszkolu.
Uświadomienie znaczenia spożywania owoców jako źródła witamin.
Doskonalenie pracy w małych grupach, wdrażanie do zgodnego współdziałania.

Temat kompleksowy: Jesień w ogrodzie.
Cele: Wdrażanie do wnikliwej obserwacji przyrody.
Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Rozwijanie sprawności fizycznej, nabywanie orientacji w przestrzeni.

Temat kompleksowy: W pracowni krawieckiej.
Cele: Zapoznanie z pracą krawcowej, wyrażanie szacunku wobec innych osób .
Aktywny udział w zajęciach, wypowiadanie się na temat.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami krawieckimi.

 

 

 

 

 

Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej dla dzieci 6-letnich
na miesiąc wrzesień 2023 r.

Opracowanie: A. Remian, M. Kusiak

Tematy:
Jestem w przedszkolu.
Nasza sala.
Ruch drogowy.
Jesień w parku.

Cele ogólne:
Jestem w przedszkolu.
– Integrowanie grupy- tworzenie przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa,
-Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie form grzecznościowych,
– Przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad próby samodzielnego rozwiązywania zaistniałych podczas zabaw problemów.

Nasza sala.
– Rozpoznawanie emocji, nazywanie ich oraz wyrażanie za pomocą mimiki twarzy , wdrażanie do zauważania emocji u innych,
– Rozwijanie u dzieci zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych napięć, kształtowanie odporności emocjonalnej,
– Kształtowanie świadomości własnego ciała ze szczególnym uwzględnieniem jego symetrii i różnicowania lewej i prawej strony.

Ruch drogowy.
– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, inwencji twórczej, rozwijanie koordynacji i ogólnej sprawności ruchowej,
-Kształcenie uwagi, pamięci, logicznego myślenia, spostrzegawczości,
– Ćwiczenie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznakowanych /sygnalizacja świetlna, pasy,

Jesień w parku.
– Obserwacja roślin i zwierząt w ich naturalnym otoczeniu,
-Dokonanie umiejętności językowych i komunikacyjnych poprzez tworzenie logicznych wypowiedzi,
-Kształcenie umiejętności odzwierciedlania za pomocą plastycznych środków wyrazu uprzednio poznanej rzeczywistości.

 

Skip to content