Plan pracy gr VI

Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej dla dzieci 6-letnich
na miesiąc wrzesień 2023 r.

Opracowanie: A. Remian, M. Kusiak

Tematy:
Jestem w przedszkolu.
Nasza sala.
Ruch drogowy.
Jesień w parku.

Cele ogólne:
Jestem w przedszkolu.
– Integrowanie grupy- tworzenie przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa,
-Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie form grzecznościowych,
– Przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad próby samodzielnego rozwiązywania zaistniałych podczas zabaw problemów.

Nasza sala.
– Rozpoznawanie emocji, nazywanie ich oraz wyrażanie za pomocą mimiki twarzy , wdrażanie do zauważania emocji u innych,
– Rozwijanie u dzieci zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych napięć, kształtowanie odporności emocjonalnej,
– Kształtowanie świadomości własnego ciała ze szczególnym uwzględnieniem jego symetrii i różnicowania lewej i prawej strony.

Ruch drogowy.
– Kształtowanie prawidłowej postawy ciała, inwencji twórczej, rozwijanie koordynacji i ogólnej sprawności ruchowej,
-Kształcenie uwagi, pamięci, logicznego myślenia, spostrzegawczości,
– Ćwiczenie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznakowanych /sygnalizacja świetlna, pasy,

Jesień w parku.
– Obserwacja roślin i zwierząt w ich naturalnym otoczeniu,
-Dokonanie umiejętności językowych i komunikacyjnych poprzez tworzenie logicznych wypowiedzi,
-Kształcenie umiejętności odzwierciedlania za pomocą plastycznych środków wyrazu uprzednio poznanej rzeczywistości.

 

Skip to content