Rozkład dnia – gr VI

7:00- 8:00
Schodzenie się dzieci. Aktywność indywidualna, zróżnicowana, podejmowana z inicjatywy dzieci. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatyw. Stwarzanie warunków do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna o charakterze kompensacyjno – stymulującym; praca
z dzieckiem zdolnym.

8:00- 8:30
Zabawy ruchowe organizowane w sali, ćwiczenia poranne. Czynności z zakresu samoobsługi i higieny, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

8:30- 9:00
Śniadanie. Rozwijanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku, dbałość o ład i porządek wokół siebie. Pełnienie dyżurów.

9:00- 10:00
Zajęcia edukacyjne z dominacją aktywności: językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, organizowane przez nauczyciela; profilaktyka logopedyczna, zajęcia z języka angielskiego. Nabywanie umiejętności przez działanie; Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10:00-11:30
Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia. Nauka zasad bezpiecznej zabawy i zachowania się w budynku, ogrodzie przedszkolnych i po za terenem przedszkola. Spacery i wycieczki. Uroczystości. Czynności z zakresu samoobsługi i higieny.

11:30- 12:00
Obiad. Rozwijanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku, dbałość o ład i porządek wokół siebie. Pełnienie dyżurów.

12.00- 12.30
Odpoczynek poobiedni: ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, zabawy według zainteresowań dzieci.

12:30-14:00
Aktywność indywidualna i grupowa, zróżnicowana o charakterze stymulacyjnym i kompensacyjnym organizowana przez nauczyciela. Zabawy ruchowe, sportowe organizowane w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

14:00-14:30
Podwieczorek. Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po zakończeniu posiłku.

14:30-16:30
Zabawy stymulujące aktywność dzieci, integrujące grupę. Zajęcia korekcyjno-stymulujące, rozwijające uzdolnienia – indywidualne i grupowe organizowane przez nauczyciela. Inspirowanie do podejmowania zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

Skip to content