Rozwój emocjonalny dziecka

Rozwój emocjonalny dziecka

W pogoni za rozwojem intelektualnym naszych dzieci, często zapominamy o tym, jak  ważne jest dbanie o sferę ich życia uczuciowego. Umiejętność rozpoznawania emocji,  nazywania ich i wyrażania w społecznie akceptowany sposób, ma nieprzecenioną wartość – stanowi podstawę prawidłowego emocjonalnego rozwoju człowieka. Od tego, czy mały  człowiek będzie potrafił radzić sobie z całą gamą emocji, zależeć będzie w przyszłości jego  poczucie wartości, zaufanie do siebie, zdolność nawiązywania relacji z innymi ludźmi oraz  rozumienie ich. 

Można śmiało powiedzieć, że dom i rodzina są dla dziecka najważniejszym miejscem  w początkowym etapie życia. Miejscem, w którym zaczyna uczyć się emocji: ich rozumienia  oraz wyrażania, w którym kształtuje się jego osobowość, gdzie nabywa kluczowe  umiejętności społeczne i emocjonalne, tworzy pewne nawyki, kreuje postawy. 

Rozwój emocjonalny dziecka to takie zmiany w przeżywaniu uczuć, które powodują  przejście na wyższy poziom przystosowania wewnętrznego – jak ja się czuję z samym sobą oraz zewnętrznego – jak się czuję z innymi, a jak inni ze mną. Na dojrzałość emocjonalną  składają się: zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich uczuć, odczytywanie  uczuć innych i reagowanie na nie, kontrola impulsów, różnicowanie emocji, zdolność  odraczania gratyfikacji, itp. 

Wg wybitnego psychologa Nico Frijda, emocja jest wynikiem oceny zdarzenia, które  w istotny sposób wpływa na cele danej osoby. Jeżeli zdarzenie będzie oceniane jako zgodne  z celami, to emocja będzie pozytywna, natomiast jeśli będzie sprzeczne z celem, emocja  będzie negatywna. Odporność emocjonalna przedszkolaka rozwija się wraz z jego wiekiem,  ale zależy również od tego, w jaki sposób jego rozwój emocjonalny wspierany jest przez  najbliższe otoczenie – rodziców, dziadków, przedszkole. Sytuacja i atmosfera panująca  w rodzinnym domu ma duży wpływ zarówno na pojawiające się emocje, jak i rozwój  emocjonalny dziecka. 

Dziecko uzewnętrznia radość, gniew, czy strach w śmiechu i płaczu, w żywych  gestach i mimice twarzy, w okrzykach i ruchach całego ciała, a także w słowach, którym  nadaje zależnie od przeżywanego uczucia odpowiednią intonację. Niektóre dzieci wyjątkowo intensywnie przeżywają swoje emocje. Zarówno  te pozytywne, jak i negatywne. Są dzieci, które jak się cieszą to skaczą i machają głową  z radości, są też takie, które tylko się uśmiechną, pomimo, że w sercu rozpiera je radość. Podobnie jest ze złością. Niektóre dzieci niezadowolenie wyrażają odwróceniem głowy,  a niektóre tupaniem nogami lub kopaniem. Rozwój emocjonalny dziecka następuje w sytuacjach społecznych, w kontaktach  z innymi, podczas wspólnych doświadczeń i rozmów, wiążę się z jego ogólnym  dojrzewaniem i wzrasta wraz z nabywaniem sprawności językowych i intelektualnych. 

Każde dziecko musi nauczyć się prawidłowego odczytywania własnych emocji,  nazywania uczuć innych osób, odpowiedniego na nie reagowania, radzenia sobie zarówno  z dobrymi emocjami, jak i tymi niekoniecznie przyjemnymi. Musi nauczyć się odpowiednio  operować „językiem emocji”. Poznanie języka emocji pozwala dzieciom odkryć swoje silne  strony i talenty oraz zbudować zdrowe poczucie własnej wartości. Lepsze poznanie  i zrozumienie siebie pozwala także lepiej rozumieć innych ludzi, a tym samym łatwiej się  z nimi dogadywać i współpracować.  

Dziecko, które posiada równowagę psychiczną, z błahego powodu nie wybucha, nie  złości się, nie płacze, nie jest agresywne, drażliwe, lękliwe i napięte. Osiągnięcie dojrzałości  emocjonalnej pozwala dziecku przeżywać pozytywne emocje (radości, życzliwości  i przyjaźni) oraz reagować w sposób adekwatny do sytuacji. O dojrzałości społecznej  mówimy, gdy dziecko nabyło umiejętności zachowania się zgodnie ze społecznymi  oczekiwaniami. 

W jaki sposób rozwijać u dzieci kompetencje emocjonalno-społeczne?

Mówiąc o emocjach, nie tylko o zachowaniu. Mówimy dziecku o tym, jak się czujemy i dlaczego tak się czujemy, np. Złości mnie taka głośna zabawa – boli mnie od niej głowa, postaraj się bawić ciszej; pomagamy mu rozpoznawać i nazywać  jego własne uczucia – Rozumiem, że chciałbyś mieć tę zabawkę i pewnie smuci cię  i złości, gdy nie możesz jej dostać, też bym się smuciła i złościła, będąc na twoim  miejscu, ale naprawdę nie możemy jej kupić. 

Oglądając i czytając książeczki dziecięce, mówimy do dzieci również o tym, jak się czują bohaterowie i dlaczego oraz co mogą zrobić, żeby poradzić sobie z trudnymi uczuciami. 

Pozwalamy dziecku przegrywać podczas gier planszowych – wszystkich obowiązują  te same zasady; nie wprowadzamy niepotrzebnie elementów rywalizacji i wyścigu – liczy się efekt, zabawa, nauka, a nie dominowanie nad innymi!

Warto grać w różne gry planszowe, dzięki którym dziecko będzie kształtowało swoją  odporność emocjonalną na sytuacje trudne i pełne napięć oraz nabędzie umiejętność  znoszenia porażek. 

Pozwalamy dziecku odczuwać naturalne poczucie braku, frustrację; uważnie obserwujemy, jak sobie z nimi radzi, w razie potrzeby udzielamy dziecku wsparcia  (ale nie wyręczamy go). 

Prosimy dziecko, aby chwilkę poczekało, w sytuacji, gdy nie możemy od razu spełnić jego prośby. 

Kiedy dziecko nie może sobie z czymś od razu poradzić, zachęcamy je, aby spróbowało po raz drugi (ewentualnie pomagamy, podpowiadamy – ale nie wyręczamy). Nie krytykujemy niepowodzeń dziecka. 

Unikamy oddawania dziecku wszystkiego na wyłączność, np. w sytuacji, gdy leżymy na kocu na plaży, mówimy: „Ty masz swoje miejsce, ja mam swoje; gdy jemy owoce: Ty masz swoje truskawki, ja mam swoje”. 

Dbamy o własną dojrzałość i świadomość emocjonalną. Troszczymy się o własne relacje społeczne. Szanujemy innych ludzi. Szanujemy dzieci. Stawiamy  dzieciom racjonalne wymagania. 

Jak towarzyszyć dziecku „w emocjach”? 

  • Zauważ uczucia dziecka, dzięki temu wyrażasz swoją akceptację dla nich: „Widzę, że  jesteś zły”. 
  • Nazwij to, co dzieje się z dzieckiem: „Wydaje mi, że krzyczysz, bo jesteś wściekły”. Spróbuj nazwać uczucia dziecka, odnosząc je do konkretnej sytuacji – pomożesz mu  zrozumieć, co jest ich przyczyną, dając mu jednocześnie możliwość innego  zinterpretowania sytuacji: „Myślę, że zezłościłeś się, bo nie pozwoliłam Ci grać na  telefonie..”. 
  • Dawaj przykład. Pamiętaj, że dziecko uczy się ekspresji emocji poprzez obserwację  innych, a szczególnie swoich rodziców – jeśli ty krzyczysz, złoszcząc się, twoje  dziecko też będzie to robić. 
  • Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o wszystkim. Słuchaj go z szacunkiem i okazuj mu,  ze chcesz wiedzieć, co myśli i jak się czuje. Nazywaj to, co ich ucieszyło, zasmuciło,  zaskoczyło, itp. Młodsze dzieci mogą narysować, co czują, starsze – prowadzić dziennik emocji. Najważniejsze jednak jest to, aby nie bagatelizować uczuć i pomagać  dziecku zmierzyć się z emocjami, których doświadcza. 
  • Jasno mów o swoich oczekiwaniach i wytyczaj granice. Dają one poczucie  bezpieczeństwa rodzicom, którzy zyskują kontrolę w relacji rodzic-dziecko oraz  dzieciom, które mogą liczyć na troskę ze strony dorosłych. Pozwalaj jednak na  samodzielność. Dzięki temu dziecko nabierze przekonania, że może Ci ufać.  
  • Nie zawsze emocje, które czuje Twoje dziecko, są pozytywne. Nie bagatelizuj ich ani  im nie zaprzeczaj. Niech Twoje dziecko czuje, że ma prawo być sobą. Emocja to  informacja o jakiejś potrzebie, która jest lub nie jest spełniona. To wiedza dla Ciebie  o dziecku, a dla dziecka – o sobie. Ucz go radzenia sobie z emocjami. Gdy dziecko  nawiązuje bliskie więzi z rówieśnikami, umiejętność ta jest bardzo pomocna. 

Dziecko gotowe do rozpoczęcia edukacji w szkole zazwyczaj jest zaciekawione tym, co  nowe, cechuje je entuzjazm i otwartość na nowe doświadczenia. Od dojrzałości emocjonalno – społecznej sześciolatka zależy jak dużą radość czerpać będzie z pobytu w szkole, jak poradzi  sobie z własnymi emocjami, w jaki sposób będzie układać relacje interpersonalne  z rówieśnikami i dorosłymi, a także jak poradzi sobie z nauką czytania i pisania lub  ewentualnymi porażkami w tym zakresie. 

Dziecko wykazujące odpowiednią dojrzałość emocjonalno-społeczną potrafi:

rozpoznawać własne uczucia i potrzeby: jestem wesoły, jestem zły, boję się…; jestem głodny, chce mi się pić, jestem zmęczony; 

powiedzieć o własnych uczuciach i potrzebach; 

zrozumieć, że każdy człowiek ma swoje uczucia i potrzeby, zazwyczaj odmienne niż  jego własne: ja chcę biegać, ale Ola nie chce; 

zrozumieć, jakie są uczucia i potrzeby innego dziecka, na podstawie sytuacji lub  komunikatu ze strony drugiego dziecka; 

podjąć określone działanie zmierzające do wyregulowania przykrego stanu emocji czy  też poradzenia sobie w sytuacji trudnej, np. konfliktowej; 

powstrzymać się od określonego działania, gdy zrozumie, że obiektywne straty  (szkody) wynikłe dla niego i innych dzieci z realizacji tego działania znacznie  przeważą nad subiektywnymi (jego własnymi) zyskami z niego płynącymi.

Umiejętności: 

dziecko rozumie podstawowe zasady i normy społeczne oraz potrafi się do nich  dostosować (np. bez oporu respektuje zasady ustalone przez wychowawcę i całą  grupę); 

uświadamia sobie, że jest częścią społeczności (grupy rówieśniczej) i wie, że powinno  dbać o siebie, ale również zwracać uwagę na innych (np. podczas wykonywania pracy  plastycznej chętnie pożyczy koledze kredki; pilnuje siebie i kolegi podczas wycieczki  grupowej); 

rozumie znaczenie obowiązku i odpowiedzialności za siebie (np. wstaje rano do  przedszkola bez większych oporów, bo rozumie, że powinno tam pójść); jest krytyczne wobec własnych poczynań i wie, co jest dobre, a co jest niebezpieczne  (np. podczas biegania potrącił kolegę i przeprasza go;  

z łatwością dostosowuje się do poleceń osób dorosłych (np. wykonuje zadanie  polecone przez nauczyciela bez buntowania się, obrażania czy strachu); chętnie bawi się z rówieśnikami, dostrzegając potrzeby własne oraz innych (np.  zgodnie bawi się klockami, dzieląc się z innymi); 

potrafi rozstać się z rodzicem bez nadmiernego napięcia emocjonalnego, które  wywołuje strach, a nawet lęk; 

opowiada o swoich przeżyciach i umie w prosty sposób określać swoje potrzeby  emocjonalne (np. mówi, że było smutne, bo…; złościło się z powodu…; bało się…); panuje nad emocjami, szczególnie nad złością. 

Drogi Rodzicu 

Buduj codziennie serdeczną, bezpieczną relację z dzieckiem. 

Okazuj mu, że je kochasz, mów o tym, bądź dostępny, obecny w jego życiu,  a jednocześnie dawaj mu swobodę poznawania świata i radzenia sobie w nim. Rozmawiaj z dzieckiem przed snem, np. o najsmutniejszym i najweselszym  wydarzeniu w tym dniu. Zawsze najpierw pytamy, co złego wydarzyło się tego dnia.  Dzieci opowiadają, a potem kończymy pytaniem: „Co dobrego się wydarzyło?”. To  czas, kiedy nazywamy emocje, oswajając je. Kończymy tymi dobrymi, na dobry sen. Zrób rodzinną burzę mózgów w celu stworzenia listy prac domowych. Dzieci  nabywają umiejętności życiowych, rozwijają zainteresowania społeczne oraz czują się  kompetentne, jeśli aktywnie pomagają w domu. 

Ucz dzieci, co mają robić. Zamiast mówić dziecku, czego ma NIE robić, powiedz mu,  co MA robić. Zamiast „Nie bij”, mów „Dotykaj delikatnie” i pokazuj, jak to robić.  Zamiast „Nie biegaj”, mów „Chodź spokojnie”, zamiast „Przestańcie się kłócić”, mów „Czas na przytulanie” lub „Idźcie na zewnątrz”. 

Wspieraj dzieci mądrze w obszarze rozwoju inteligencji emocjonalnej i zawsze miej na uwadze to, że jego prawidłowość zależy od zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych: bezpieczeństwa, miłości, bliskości, kontaktu werbalnego  i niewerbalnego i potrzeby poznawczej. 

Literatura: 

Artykuł powstał przy wykorzystaniu materiałów wydawnictwa Operon, I. Mańkowska,  M. Rożyńska „Ocena rodzicielska poziomu przygotowania dziecka do szkoły” A. Brych „Rozwój emocjonalny dziecka a osiągnięcia” 

  1. Kopczyńska-Sikorska (red.), „Diagnostyka rozwoju dzieci i młodzieży” M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, „Psychologia rozwojowa i wychowawcza  wieku dziecięcego” 
  2. Wentrych „O znaczeniu funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dziecka dla  dobrego startu w szkole”. 

Opracowała 

Joanna Szarota-Zając

Skip to content