Plan pracy gr I

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 3 letnich
na miesiąc marzec 2024 r.

Opracowały: K. Malinowska. M. Partyka

Tematy:
1. W marcu jak w garncu
2. Mamo, Tato wolę wodę
3. Nadchodzi wiosna
4. Wielkanoc

Cele:
Temat tygodnia: W marcu jak w garncu
– kształcenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się oraz dostosowania ubioru do pogody;
– zapoznanie z symbolami pogody, określanie zjawisk w przyrodzie zachodzących wczesną wiosną;
– kształtowanie nawyków higienicznych i rozumienie wpływu higieny na samopoczucie i zdrowie człowieka.

Temat tygodnia: Mamo, Tato wolę wodę
– ukazanie ważnej roli wody w życiu człowieka; zachęcanie do spożywania wody; zachęcanie do eksperymentowania, wyciągania wniosków.
– kształtowanie postaw proekologicznych – oszczędność wody w życiu codziennym w domu i przedszkolu;

Temat tygodnia: Nadchodzi wiosna
– poznanie zwyczajów związanych z powitaniem wiosny- Marzanna;
– poszerzanie wiadomości o przyrodzie- poznanie wybranych wiosennych ptaków;

Temat tygodnia: Wielkanoc
– zapoznanie z tradycjami i symbolami świąt Wielkanocnych; zapoznanie ze zwyczajem malowania pisanek; rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni twórczej;
– rozwijanie umiejętności liczenia, porównywania zbiorów, szacowania ilości „na oko”.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 3 letnich
na miesiąc luty 2024r.

Opracowały: M. Partyka, K. Malinowska

Tematy:
1. Zabawy na śniegu.
2. Karnawałowe zabawy
3. Coś z niczego
4. Kosmos.
5. Zwierzęta egzotyczne.

Cele:
Temat tygodnia: Zabawy na śniegu
– Przybliżenie cech charakterystycznych zimy, nabywanie umiejętności dostosowania ubioru do pory roku, zachęcanie do obserwacji zimowego krajobrazu; wdrażanie do bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie;
– Kształtowanie prawidłowej postawy w toku wykonywania ćwiczeń ruchowych.

Temat tygodnia: Karnawałowe zabawy
-kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1 – 3,
– zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych,
– Zapoznanie dzieci z niektórymi tradycjami karnawałowymi i różnorodnych zabaw muzyczno-ruchowych, rozwijanie słuchu muzycznego,
-zachęcanie do słuchania utworów literatury dziecięcej- ćw. w aktywnym słuchaniu

Temat tygodnia: Coś z niczego.
– Poszerzenie wiadomości nt. dbałości o środowisko przyrodnicze; wyrabianie nawyku dbania o porządek w najbliższym otoczeniu; zapoznanie z kolorami i przeznaczeniem poszczególnych pojemników do segregacji odpadów;
– Rozwijanie pomysłowości, twórczej wyobraźni, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, kształcenie sprawności manualnych, rozluźnienie i uelastycznienie mięśni rąk..

Temat tygodnia: Kosmos
– Rozwijanie zainteresowań tematyką kosmosu, poznanie pojęć z nim związanych.
– Wzbogacanie doświadczeń plastyczno- technicznych oraz wyobraźni przestrzennej; doskonalenie umiejętności kolorowania.

Temat tygodnia: Zwierzęta egzotyczne
– Wzbogacenie wiadomości nt. zwierząt egzotycznych; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
– Kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu podczas zabawy przy piosence -wdrażanie do bezpiecznego poruszania się w przestrzeni bez potrącania innych; rozwijanie wyobraźni taneczno – ruchowej.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 3 letnich na miesiąc styczeń 2024 r.

Opracowały: K.Malinowska
M.Partyka

Tematy:
1. Dzieciaki mleczaki
2. Jestem aktorem
3. Moja rodzina
4. Dzień Babci i Dziadka

Cele główne:
Temat tygodnia: Dzieciaki mleczaki
– rozumienie konieczności spożywania nabiału dla zachowania dobrego zdrowia i prawidłowego rozwoju;
– kształtowanie postaw pro zdrowotnych poprzez zachęcanie do spożywania produktów mlecznych;
– zapoznanie z produktami mlecznymi : wprowadzenie pojęcia „nabiał” i jego przetworów.

Temat tygodnia: Jestem aktorem
– zdobywanie ogólnej wiedzy o teatrze, pracy aktorów: wzbogacanie słownika dziecka o nazwy elementów niezbędnych do tego, aby powstało przedstawienie: scena, aktor, kurtyna, kostiumy, muzyka, scenografia, reżyser;
– aktywizowanie dziecięcej wyobraźni przez odgrywanie krótkich „ról”, odwoływanie się do doświadczeń dzieci;
– zachęcanie do słuchania utworów literatury dziecięcej- ćw. w aktywnym słuchaniu

Temat tygodnia: Moja rodzina
– wdrażanie do wyrazistej, poprawnej wypowiedzi-zachęcanie do serdecznych zachowań wobec bliskich osób,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wypowiadania się nt. członków rodziny lub wydarzeń z życia,
– poszerzanie doświadczeń plastycznych- przygotowanie upominków dla babci i dziadka.

Temat tygodnia: Dzień Babci i Dziadka
– rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu podczas przygotowania występu na Dzień Babci;
– wzbogacenie i utrwalenie języka literackiego w toku uczenia się wiersza na pamięć i piosenek,
– kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 3 letnich na miesiąc grudzień 2023 r.

Opracowały: M. Partyka
K. Malinowska

Tematy:
1.Tutaj rosły paprocie.
2.Co przynosi zima?
3.Zbliżają się święta.
4.Zwierzęta zimą.

Cele główne:
Temat tygodnia: Tutaj rosły paprocie
-Poznanie pracy górnika; oglądanie bajek, rozmowy nt dinozaurów;
-Rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami długi, krótki; zapoznanie z trójkątem.

Temat tygodnia: Co przynosi zima?
-Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy;
-Rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, orientacji przestrzennej; wdrażanie do reagowania na hasło podczas zabaw ruchowych.

Temat tygodnia: Zbliżają się święta
-Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia, wprowadzenie w świąteczny nastrój;
-Rozwijanie umiejętności wokalnych, poznanie kolęd i piosenek o tematyce świątecznej; rozwijanie wrażliwości muzycznej.
-Wzmacnianie więzi z rodziną, wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny;
-Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce, sprawności ruchowej, sprawności manualnej, dbanie o prawidłową postawę ciała.

Temat tygodnia: Zwierzęta zimą
-Poznanie zwierząt, którym trzeba pomagać zimą, kształtowanie empatii w stosunku do zwierząt.
– Nauka piosenek z repertuaru 3-latka; wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 3 letnich
na miesiąc listopad 2023 r.

Opracowały: K.Malinowska
M.Partyka

Tematy:
1. Dzień i noc.
2. Jesienna szaruga.
3. Dbamy o zdrowie.
4. Opiekujemy się zwierzętami.

Cele główne:
Temat tygodnia: Dzień i noc
– Poznanie rytmicznego następstwa dnia i nocy; rozwijanie sprawności ruchowych i manualnych;
– Poszerzanie wiedzy o świecie: poznanie zwierząt aktywnych w nocy i w dzień;
– Kształcenie koncentracji uwagi i logicznego myślenia.

Temat tygodnia: Jesienna szaruga
– Poznanie i określanie cech jesiennej pogody;
– Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią /zachmurzenie, deszcz, wiatr, śnieg/;
– Nabywanie umiejętności kolorowania płaszczyzny i utrwalanie znajomości podstawowych kolorów.

Temat tygodnia: Dbamy o zdrowie
– Rozwijanie uwagi i spostrzegawczości podczas dobierania ubrań dostosowanych do pogody;
– Zachęcanie do dbałość o zdrowie poprzez wyrabianie nawyków higienicznych i dbałość o czystość;
– Kształtowanie pojęcia: higiena osobista, doskonalenie umiejętności mycia i wycierania rąk.

Temat tygodnia: Opiekujemy się zwierzętami
– Poznanie zwierząt domowych, ich charakterystycznych cech wyglądu; kształtowanie empatii w stosunku do zwierząt;
– Nauka piosenek z repertuaru 3-latka; wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 3 letnich
na miesiąc październik 2023 r.

Opracowały: M. Partyka
K. Malinowska

Tematy:
1. Kolory wokół nas.
2. Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?
3. Wiem, że zdrowo jem.
4. Jak przekazujemy informacje?

Cele główne:
Temat tygodnia: Kolory wokół nas
– Poznawanie podstawowych kolorów, segregowanie przedmiotów według koloru, kształtu, budowy, porównywanie ilości;
– Kształcenie uwagi i słuchania ze zrozumieniem, poszerzenie zasobu słownictwa.

Temat tygodnia: Co zwierzęta robią jesienią?
– Poznanie zwierząt leśnych i ptaków odlatujących na zimę, ich zwyczajów, sposobów przygotowania się do zimy; poznanie zasad właściwego zachowania się w lesie;
– Rozwijanie sprawności fizycznej – zręczność; wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce, zmiany dynamiczne;
– Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami nad, pod, na, wysoko, nisko.

Temat tygodnia: Wiem, że zdrowo jem.
– Kształtowanie przekonania o konieczności spożywania warzyw i owoców, jako źródła witamin niezbędnych dla zachowania zdrowia;
– Rozwijanie sprawności manualnej, poczucia równowagi, sprawności ruchowej ogólnej, orientacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

Temat tygodnia: Jak przekazujemy informacje?
– Poznanie współczesnych środków przekazu informacji; poznanie funkcji instytucji służącej do przekazywania informacji: poczta;
-Nauka piosenek z repertuaru 3-latka; wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 2,5 – 3 letnimi na miesiąc wrzesień 2023 r.

Katarzyna Malinowska

Magdalena Partyka

Tematy edukacyjne:
1. Jestem przedszkolakiem
Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i przeznaczeniem. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Poznanie zwyczajów panujących w przedszkolu. Ustalenie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dorosłych i wypowiedzi rówieśników.
2. Moja droga do przedszkola
Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Zapoznanie z
różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej. Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla
społeczeństwa. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.
3. Jesień w parku, jesień w lesie
Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park, las. Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki. Wyrażanie
obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej. Budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie
głosek. Zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.
4. Co słychać w sadzie?
Zapoznanie z wyglądem owoców rosnących w sadzie. Zachęcanie dzieci do jedzenia owoców jako źródła witamin. Wdrażanie do wypowiadania się na forum
grupy. Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych. Rozwijanie
kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się.

Skip to content