Plan pracy gr I

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 3,4 letnimi na miesiąc listopad 2022 r.

opr naucz; Anna Żak
Katarzyna Solak
Anna Stańczyk

Tematy edukacyjne:
Złota polska jesień.
Utrwalenie charakterystycznych cech jesieni, utrwalenie nazw drzew liściastych. wdrażanie do uważnego słuchania. Poznanie i utrwalanie kolorów: czerwony, żółty, niebieski, doskonalenie sprawności manualnej. Wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy.

Jestem małym Polakiem.
Zapoznanie z wydarzeniami historycznymi dotyczącymi odzyskania przez Polskę niepodległości. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości, poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny, doskonalenie umiejętności artystycznych. 

Jesienią często pada deszcz.
Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni, Rozwijanie poczucie rytmu, umuzykalnianie dzieci. Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Przyjaciele z książeczek
Umożliwienie dzieciom przeżywania uroczystości przedszkolnych podczas ,,Dnia Pluszowego Misia. Aktywne włączenie dzieci do przygotowania i uatrakcyjnienia wspólnego świętowania. Nabywanie umiejętności zabawy w zespole. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. Zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami. Wzbogacenie słownika dzieci poprzez wykorzystanie literatury dziecięcej.

Dbam o zdrowie
Utrwalenie nazw owoców i warzyw. Zachęcanie do spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin Nabywanie przez dzieci właściwego stosunku do zdrowego odżywiania. Doskonalenie umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy, doskonalenie umiejętności przeliczania elementów.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 3,4 letnimi na miesiąc październik 2022 r.

                                                                                                                                                                                                                                         opr naucz; A. Żak, K. Solak, A. Stańczyk

Tematy edukacyjne:
1. Jesień w sadzie.
Zapoznanie z wyglądem owoców rosnących w sadzie. Zachęcanie dzieci do jedzenia owoców jako źródła witamin. Wdrażanie do wypowiadania się na forum grupy. Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych. Rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się.
2. Jesień w ogrodzie.
Zapoznanie z warzywami rosnącymi w ogrodzie. Zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy. Wdrażanie do zjadania warzyw jako źródła witamin. Doskonalenie sprawności manualnej. Wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy. Ćwiczenia w rozpoznawaniu kolorów: czerwonego, żółtego, niebieskiego. Wdrażanie do poruszania się po sali bez potrącania kolegów. Wyrabianie poczucia rytmu. Umuzykalnianie dzieci. Utrwalenie nazw warzyw rosnących w ogrodzie. Kształtowanie pozytywnych nawyków żywieniowych.
3. Życie zwierząt w jesiennym lesie.
Poznanie niektórych zwierząt mieszkających w lesie. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Zachęcanie do wypowiadania się na określony temat. Utrwalenie nazw kolorów. Doskonalenie sprawności manualnej. Wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu pracy. Doskonalenie techniki przeliczania. Wdrażanie do pracy w grupie. Zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach. Wdrażanie do szybkiej reakcji na sygnał. Rozwijanie logicznego myślenia.
4. Co ptaki robią jesienią.
Zapoznanie ze zwyczajami niektórych ptaków. Wdrażanie do uważnego słuchania. Uwrażliwianie na piękno przyrody. Rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie sprawności manualnej. Wzbogacanie wiedzy na temat ptaków. Wdrażanie do prawidłowego stosowania określeń: wysoko – nisko. Utrwalenie nazw niektórych ptaków. Uwrażliwianie dzieci na zmianę tempa w muzyce. Wdrażanie do prawidłowego rozpoznawania części ciała. Poznanie niektórych ptaków żyjących w Polsce. Rozwijanie logicznego myślenia. Wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas udzielania odpowiedzi.

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
z dziećmi 3,4 letnimi na miesiąc wrzesień 2022r

opr naucz; Anna Żak
Katarzyna Solak
Anna Stańczyk

Tematy edukacyjne:
1. Zostałem przedszkolakiem.
Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i przeznaczeniem. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Poznanie zwyczajów panujących w przedszkolu. Ustalenie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dorosłych i wypowiedzi rówieśników.
2. Jestem grzecznym przedszkolakiem.
Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz szacunku do rówieśników. Odczuwanie radości z wspólnych zabaw z rówieśnikami, wdrażanie do współdziałania w zabawie. Wdrażanie do okazywania emocji adekwatnych do sytuacji. Rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła w odniesieniu do zachowań oraz do przestrzegania ustalonego Kodeksu Grupowego.
3. Bezpieczna droga do przedszkola.
Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej. Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.
4. Zawitała jesień do parku i lasu.
Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park, las. Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki. Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej. Budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek. Zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.

Skip to content