Plan pracy gr I

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w grupie dzieci 3-4 letnich
na miesiąc czerwiec 2022 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             K. Malinowska, P. Zalasińska

Temat kompleksowy: Wszystkie dzieci nasze są
Wyzwalanie poczucia radości i zadowolenia podczas uroczystości grupowej z okazji Dnia Dziecka. Rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, słuchu; rozwijanie inwencji ruchowej; zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu. Kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania uczuć metodą werbalną i niewerbalną.

Temat kompleksowy: Na moim podwórku
Zapoznanie z niebezpieczeństwami napotkanymi podczas zabawy na podwórku. Kształtowanie postaw prospołecznych – rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parach i grupach. Rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych –projektowanie, wycinanie; wdrażanie do kreatywności. Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.

Temat kompleksowy: Wiejska zagroda
Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami życia zwierząt na wiejskim podwórku. Określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt gospodarskich dla człowieka. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania. Rozwijanie sprawności fizycznej. Kształtowanie poczucia rytmu i muzykalności.

Temat kompleksowy: Nadchodzi lato, a z nim wakacje
Poznawanie wiadomości dotyczących zmian w przyrodzie letnią porą; utrwalanie nazewnictwa związanego ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi latem; kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowych nawyków żywieniowych. Zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw podczas wakacji. Uświadomienie dzieciom przedmiotów i sytuacji mogących zagrażać wypadkiem i urazem oraz skutków niewłaściwego zachowania na słońcu.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 3-4 LETNICH NA MIESIĄC MAJ

P. Zalasińska, K. Malinowska

Temat kompleksowy: Jestem Polakiem
Cele: Utrwalenie symboli narodowych. Kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych. Budzenie miłości i szacunku do Ojczyzny. Poznawanie wybranych miast Polski i rzeki Wisły. Nauka adresu zamieszkania. Doskonalenie sprawności manualnych. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

Temat kompleksowy: Na majowej łące
Cele: Poznawanie życia owadów. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Rozwijanie umiejętności obserwacji. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Poszerzanie doświadczeń plastycznych. Doskonalenie umiejętności porównania liczebności zbiorów i przeliczania. Rozwijanie mowy, próby wypowiadania się pełnym zdaniem.

Temat kompleksowy: Znam różne zawody
Cele: Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami wykonywanymi przez dorosłych. Wzbogacanie wiadomości na ich temat. Rozwiązywanie zagadek tematycznych. Rozwijanie mowy. Doskonalenie umiejętności liczenia oraz szybkiego wykonywania działań arytmetycznych. Rozwijanie sprawności manualnych i ekspresji twórczej.

Temat kompleksowy: Moi rodzice
Cele: Budzenie poczucia przynależności do rodziny, szacunku i życzliwości. Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych. Rozwijanie mowy i usprawnianie narządów artykulacyjnych. Rozwijanie umiejętności przeliczania. Doskonalenie sprawności manualnych.

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w grupie dzieci 3-4 letnich na miesiąc kwiecień 2022 r. 

K. Malinowska, P. Zalasińska

Temat kompleksowy: Chciałbym być sportowcem

Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportowymi oraz przyrządami i przyborami gimnastycznymi. Rozwijanie sprawności fizycznej ogólnej. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, godzenie się z porażką. Wyrabianie nawyku aktywnego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego. Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

Temat kompleksowy: Wielkanoc

Zapoznanie z tradycjami i symbolami Wielkanocy. Zapoznanie ze zwyczajem wykonywania pisanek. Rozwijanie umiejętności manualnych. Rozwijanie wyobraźni twórczej. Rozwijanie umiejętności liczenia, tworzenia zbiorów, szeregów, układanie prostych kompozycji według wzoru. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy.

Temat kompleksowy: Dbamy o Ziemię

Wzbogacenie wiedzy i słownictwa na temat Ziemi. Kształcenie postawy proekologicznej. Wzbogacenie wiedzy o sposobach ochrony przyrody. Wyrabianie nawyku segregowania śmieci. Kształtowanie postawy szacunku wobec roślin. Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji, dzielenia się spostrzeżeniami. Doskonalenie percepcji wzrokowej. Rozwijanie sprawności manualnej. Rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi.

Temat kompleksowy: Co się dzieje w Kosmosie?

Zapoznanie z wiadomościami i rozbudzenie zainteresowań na temat Planet i Kosmosu. Rozwijanie sprawności manualnych. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole. Rozwijanie umiejętności wokalnych. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie wyobraźni. Przybliżenie wiadomości o gwiazdach i gwiazdozbiorach; porównywanie liczebności zbiorów.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 3-4 LETNICH
NA MIESIĄC MARZEC 2022
P. Zalasińska, K. Malinowska

Temat kompleksowy: Chciałbym być aktorem
Zapoznanie z pracą zawodową dorosłych w teatrze. Rozwijanie sprawności manualnych i ekspresji twórczej. Rozwijanie umiejętności przeliczania. Uwrażliwienie dzieci na piękno języka mówionego w kontakcie ze sztuką teatralną. Poznanie różnic pomiędzy teatrem cieni a lalkowym.
Temat kompleksowy: W marcu jak w garncu
Zapoznanie z charakterystycznymi elementami marcowej pogody; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Rozwijanie umiejętności obserwacji. Poszerzanie doświadczeń plastycznych. Doskonalenie umiejętności porównania liczebności zbiorów i przeliczania.
Temat kompleksowy: Dbamy o zdrowie w przedwiośniu
Promowanie zdrowych nawyków i trybu życia. Zapoznanie, utrwalenie nazw oraz wyglądu warzyw i owoców oraz ich wpływu na nasze zdrowie. Wzbogacanie wiedzy nt warunków potrzebnych roślinom do życia – założenie hodowli szczypioru. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
Temat kompleksowy: Nadeszła Wiosna
Powitanie Wiosny. Zapoznanie z pierwszymi oznakami wiosny. Poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów. Rozwijanie mowy i umiejętności uważnego słuchania. Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych.
Temat kompleksowy: Pojazdy na lądzie, na wodzie w powietrzu
Poznanie rodzajów środków transportu. Wzbogacanie słownika dzieci o nazwy pojazdów i osób nimi kierujących. Rozwijanie mowy i usprawnianie narządów artykulacyjnych. Kształtowanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi. Poznanie planet Układu Słonecznego.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 3-4LETNICH
NA MIESIĄC LUTY 2022

Nauczycielki: P. Zalasińska
E. Dychtoń

Temat kompleksowy: Jestem samodzielny w kuchni
Wzbogacanie wiedzy nt pracy kucharza i składników potraw. Utrwalanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków. Uczestniczenie we wspólnych zabawach rytmicznych i ruchowych. Rozwijanie orientacji w schemacie ciała. Kształtowanie wypowiadanie się prostymi zdaniami, sylabizowanie w toku zabaw. Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych.

Temat kompleksowy: W krainie baśni
Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami i postaciami twórczości bajkowej. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia. Rozwijanie sprawności całego ciała, kształtowanie prawidłowych nawyków samoobsługowych. Rozwijanie wyobraźni i wiary w własne możliwości. Wprowadzenia w świat moralnych wartości i reguł społecznych.

Temat kompleksowy: Chcę być matematykiem
Kształtowanie kompetencji matematycznych, utrwalanie umiejętności poprawnego liczenia, dostrzegania rytmów i ich kontynuowania, układania prostych kompozycji wg podanego wzoru. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą. Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy. Uczestniczenie we wspólnych zabawach. Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Temat kompleksowy: Chciałbym być muzykiem
Kształtowanie wrażliwości muzycznej, słuchu i poczucia rytmu. Zapoznanie z wybranymi utworami muzyki klasycznej. Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce, uczestniczenia w wspólnych zabawach. Ćwiczenia artykulacyjne. Liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku. Liczenie na palcach. Tworzenie prac plastycznych różnymi technikami.

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 3-4 LETNICH
NA MIESIĄC STYCZEŃ

                    P.Zalasińska, E. Dychtoń

Temat kompleksowy: Zwierzęta zimą.
Cele: Życie zwierząt zimą, poznanie ich zwyczajów. Uwrażliwienie dzieci na pomoc zwierzętom w czasie zimy.
          Rozwijanie poczucia rytmu.
          Rozwijanie sprawności manualnej.
          Rozwijanie umiejętności liczenia, wyobraźni przestrzennej, koordynacji wzrokowej i kreatywności.

Temat kompleksowy: Zimowe zabawy.
Cele: Rozwijanie pamięci słuchowej.
          Umuzykalnianie dzieci.
          Rozwijanie sprawności manualnej.
          Rozwijanie mowy.

Temat kompleksowy: Babcia i dziadek.
Cele: Rozwijanie mowy i pamięci.
          Rozwijanie umiejętności wokalnych.
          Rozwijanie sprawności manualnej.
          Ukazanie sposobu niesienie pomocy osobom starszym.

Temat kompleksowy: W lodowej krainie.
Cele: Budzenie zainteresowań przyrodą i ludźmi mieszkającymi w dalekiej Północy.
          Rozwijanie mowy i orientacji w przestrzeni.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 3-4LETNICH

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021

Nauczycielki: P. Zalasińska, E. Dychtoń

Temat kompleksowy: Grudniowe tradycje

Wzbogacanie wiedzy nt tradycji andrzejkowych i mikołajkowych. Uczestniczenie we wspólnych zabawach. Uważne słuchanie rozmówcy, powtarzanie krótkich rymowanek, wypowiadanie się prostymi zdaniami, sylabizowanie w toku zabaw. Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.

Temat kompleksowy: Domowi ulubieńcy

Rozwijanie zdolności odczuwania troski i życzliwości względem zwierząt. Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych), nabywanie koordynacji ruchowej, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,

Temat kompleksowy: To już zima

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą. Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy. Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich Uczestniczenie we wspólnych zabawach. Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów. Uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Temat kompleksowy: Święta tuż, tuż

Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami. Ćwiczenia artykulacyjnesłuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań. Liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku. Liczenie na palcach. Tworzenie prac plastycznych różnymi technikami.

Temat kompleksowy: Świąteczny czas

Utrwalanie wiadomości dotyczących Świąt Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze sposobami spędzania karnawału i ze sposobem przygotowywania się do bal. Wdrażanie do skupiania uwagi podczas słuchania opowiadań. Rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci; kształcenie umiejętności logicznego myślenia; doskonalenie umiejętności przeliczania.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 3-4 LETNICH
NA MIESIĄC LISTOPAD

P. Zalasińska
E. Dychtoń

Temat kompleksowy: Pada deszcz
Cele: Zapoznanie z oznakami późnej jesieni.
Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie sprawności manualnych
Rozwijanie kompetencji matematycznych

Temat kompleksowy: Polska – nasza Ojczyzna
Cele: Zapoznanie z symbolami narodowymi.
Kształtowanie postawy szacunku do symboli narodowych.
wzbogacanie słownictwa dzieci o pojęcia: godło, flaga.
Zapoznanie z mapą Polski.

Temat kompleksowy: Dbamy o zdrowie
Cele: Kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków higienicznych.
Umuzykalnianie dzieci. Wyrabianie nawyku dbania o zdrowie.
Realizacja projektu „
Dzieciaki Mleczaki”- wdrożenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazania wiadomości na temat wartości mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie.

Temat kompleksowy: Tutaj rosły paprocie
Cele: Wzbogacanie wiedzy dzieci z zakresu prehistorii

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 3-4LETNICH

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

Nauczycielki: P. Zalasińska

E. Dychtoń

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie

 • Wzbogacanie wiedzy nt owoców i ich znaczenia w odżywianiu.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała i sprawności manualnych.
 • Podejmowanie prób wspólnych zabaw i dzielenia się zabawkami.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania rytmów i ich kontynuowania.
 • Ćwiczenia w liczeniu.

Temat kompleksowy: Jesień w ogrodzie

 • Wzbogacanie wiedzy nt popularnych warzyw ich rozpoznawania i nazywania.
 • Zapoznanie z pracą ekspedientki. Rozwijanie zdolności interpersonalnych.
 • Rozwijanie sprawności całego ciała.
 • Zachęcanie do twórczej ekspresji.
 • Ćwiczenie umiejętności klasyfikowania.

Temat kompleksowy: O sobie samym

 • Wskazywanie i nazywanie wybranych części ciała, nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wskazywanie własnych cech fizycznych.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • Zapoznanie z zapisem własnego imienia.
 • Rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych i konstrukcyjnych.

Temat kompleksowy: Moje zmysły

 • Rozwijanie wielozmysłowego poznawania otoczenia za pomocą swoich zmysłów.
 • Utrwalanie nazw kolorów.
 • Rozwijanie ekspresji twórczej.
 • Ćwiczenia w dzieleniu sylabowym wyrazów(4-latki).
 • Ćwiczenia w wycinaniu prostego kształtu.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności.
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł grupowych.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 3-4 LETNICH
NA MIESIĄC WRZESIEŃ

P. Zalasińska

E. Dychtoń

Temat kompleksowy: Witamy w przedszkolu
Cele: Utrwalenie imion koleżanek i kolegów z grupy
Zapoznanie się z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich
Rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych; wyjaśnianie, do czego służą
Umuzykalnianie dzieci
           Zabawy integrujące grupę, uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy

Temat kompleksowy: Nadeszła jesień
Cele: Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się ma jego temat
Poznawanie nazw wybranych drzew
Rozwijanie zdolności manualnych
Kształtowanie poczucia rytmu

Temat kompleksowy: Co robią zwierzęta jesienią
Cele: Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie
Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi
Poznawanie zwierząt mieszkających w lesie
Rozwijanie zdolności manualnych
Rozwijanie umiejętności liczenia

Skip to content