Rozkład dnia – gr I

6:30-8:00

Schodzenie się dzieci. Aktywność indywidualna, zróżnicowana z inicjatywy dzieci. Kształtowanie czynności samoobsługowych. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatyw. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Zabawy ruchowe organizowane na sali. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Praca z dzieckiem zdolnym. Czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

8:00-9:00

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne i samoobsługowe. Śniadanie. Rozwijanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku, dbałość o ład i porządek wokół siebie. Ścisłe przestrzeganie zasad higieny.

9:00-9:15

Zabawy dowolne. Czynności porządkowe. Przygotowanie do zajęć.

9:15-10:30

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego – z całą grupą lub w małych zespołach:  poznawcze, umuzykalniające, plastyczne, profilaktyka logopedyczna, zajęcia z języka angielskiego. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulującego wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10:30-11:00

Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia. Nauka zasad bezpiecznej zabawy i zachowania się w budynku, ogrodzie przedszkolnych i po za terenem przedszkola. Spacery i wycieczki. Uroczystości. Czynności z zakresu samoobsługi.

11:00-12:00

Zabiegi higieniczne wg ustalonych zasad, doskonalenie umiejętności samoobsługowych.  Obiad. Czynności porządkowe.

12:00-13:40

Poobiedni relaks – leżakowanie

13:40-14:30

Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po zakończeniu posiłku.

14:00-16:30

Zabawy stymulujące aktywność dzieci, integrujące grupę. Zajęcia korygująco-stymulujące, rozwijające uzdolnienia – indywidualne i grupowe organizowane przez nauczyciela. Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach.

Skip to content