Plan pracy gr III

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ NA CZERWIEC 2022 DLA DZIECI 5-6-LETNICH

                                                                                                                                                                                                                                                                                   opracowany przez: B. Wilk, J. Szarotę-Zając

Tematy:
1) Dzień dziecka:
– kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata, wzbogacenie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach
– rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi dziećmi, przedstawicielami innej narodowości i rasy
– zachęcenie do lepszego rozumienia i uszanowania odmiennych poglądów, sposobu życia
– rozwijanie umiejętności działania i współdziałania
– rozwijanie poczucia akceptacji siebie i swoich kolegów
2) Muzyka wokół nas:
– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania muzyki
– poznanie znaczenia słów: nuty, pięciolinia, gama, klucz wiolinowy
– poznanie wybranych instrumentów muzycznych
– nabywanie umiejętności swobodnej improwizacji na instrumentach perkusyjnych
3) Drogowe ABC. Bezpieczne wakacje:
– budowanie właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
– przypomnienie numerów alarmowych
– poznanie podstaw udzielania pierwszej pomocy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE III DZIECI 5-6 LETNICH NA MIESIĄC MAJ 2021/2022

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając, Bożena Wilk

Temat: Moje miasto, mój region.
Cele główne:
• Kształtowanie szacunku do własnego kraju, miasta, regionu oraz poczucia tożsamości narodowej.
• Budzenie uczuć patriotycznych.
• Kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem.
• Zapoznanie z podobieństwami i różnicami między wsią a miastem.

Temat: Gdzie pracują rodzice?
Cele główne:
• Zapoznanie z wybranymi zawodami, budzenie szacunku dla pracy.
• Doskonalenie umiejętności kodowania i odczytywania informacji.
• Rozwijanie umiejętności porównywania długości.

Temat: Moja Rodzina.
Cele główne:
• Rozwijanie przynależności do grupy społecznej (rodziny).
• Budzenie poczucia miłości i szacunku wobec rodziców.
• Zapoznanie z członkami swojej rodziny, kształcenie umiejętności prezentacji.

Temat: Na majowej łące.
Cele główne:
• Wdrażanie do wnikliwej obserwacji przyrody oraz zachowania ostrożności w stosunku do owadów.
• Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.
• Kształcenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku; rozwijanie myślenia matematycznego.
• Ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ DLA DZIECI 5-6-LETNICH

NA KWIECIEŃ 2022 r.

Opracowany przez: Bożenę Wilk, Joannę Szarotę- Zając

Temat: Nadchodzą Święta Wielkanocne.
– zapoznanie z wybranymi tradycjami Świąt Wielkanocnych
– wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
– rozwijanie umiejętności współpracy w małych zespołach
Temat: Ekologia ważne słowo.
– kształtowanie postaw ekologicznych u dzieci, uświadomienie konieczności segregowania odpadów, poznanie sposobów dbania o przyrodę i zasad zachowania w środowisku przyrodniczym
– poszerzanie wiedzy przyrodniczej
-rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji i uwagi
Temat: Jestem Polakiem i Europejczykiem
– zapoznanie z dawnymi stolicami Polski, pierwszymi królami Polski
– ukazanie Polski na mapie Europy, zapoznanie z jej sąsiadami
– wyjaśnienie znaczenia Unii Europejskiej, zapoznanie z jej hymnem i flagą
Temat: Podróż na nieznaną planetę
– rozwijanie zainteresowań tematyką kosmosu
– poznanie pojęć związanych z kosmosem: układ słoneczny, planety, gwiazdy, orbita
– rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ W ODDZIALE III DZIECI 5-6 LETNICH NA MIESIĄC MARZEC 2021/2022

                                                                                                                                                                                                                                               Opracowanie: Joanna Szarota-Zając, Bożena Wilk

Temat: Muzyka jest wszędzie!
Cele główne:
• Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką.
• Poznanie zawodów: muzyk, piosenkarz, piosenkarka, kompozytor, pianista.
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu poprzez tworzenie akompaniamentu do muzyki.
• Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych.

Temat: Lubię matematykę.
Cele główne:
• Stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.
• Wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności, które przygotują dziecko do podjęcia nauki w szkole.
• Rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.
• Przygotowanie do planowania aktywności, które prowadzą do celu.
• Zapoznanie z modelami monet i banknotów.
• Wdrażanie do przewidywania skutków w sytuacjach życiowych, wnioskowania i uogólniania.

Temat: Marcowa pogoda.
Cele główne:
• Zapoznanie ze zmiennością zjawisk atmosferycznych występujących na przedwiośniu (opady śniegu/deszczu, mgła, wiatr, itp.).
• Zachęcanie do poszerzania wiadomości na temat marcowej pogody i pojawiających się pierwszych oznak wiosny.
• Rozwijanie umiejętności opisywania pogody i odkodowania jej elementów.
• Kształtowanie postaw prospołecznych – rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parach i grupach.

Temat: Witaj Wiosno!
Cele główne:
• Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie.
• Kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków.
• Zapoznanie z budową i warunkami rozwoju roślin.
• Doskonalenie umiejętności kodowania i odczytywania informacji.
• Rozbudzanie zainteresowań ludowymi zwyczajami dotyczącymi powitania wiosny.

Temat: W wiejskiej zagrodzie.
Cele główne:
• Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami życia zwierząt na wiejskim podwórku oraz z rolą zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
• Wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią.
• Kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach – rozwijanie umiejętności posługiwania się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 5-6-letnich LETNICH 

NA MIESIĄC  LUTY 2022 

Opracowały:   B. Wilk, J. Szarota- Zając

  TEMATY:

W krainie bajek i baśni:

– kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy

– budzenie zainteresowań czytelniczych, oraz chęci samodzielnego czytania

– kształcenie poprawnych wypowiedzi i umiejętności wyrażania myśli

– kształcenie dojrzałości emocjonalno- społecznej, wyrabianie samodzielności, zaradności, dyscypliny, umiejętności samooceny oraz oceny zdarzeń

Lubię matematykę.

– stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy

– wyposażenie dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności, które przygotują dziecko do podjęcia nauki w szkole

– przygotowanie do planowania aktywności, które prowadzą do celu

– zapoznanie z modelami monet i banknotów

– wdrożenie do przewidywania skutków w sytuacjach życiowych, wnioskowania i uogólniania

Jestem samodzielny w kuchni.

– przekazywanie wiadomości o zdrowym, ekologicznym stylu życia

– ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu

– zachęcenie do kreatywności, samodzielności w planowaniu i przyrządzaniu posiłków

Zwierzęta egzotyczne

– zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi, ich nazwami, wyglądem, miejscem zamieszkania, zwyczajami

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ W ODDZIALE III DZIECI 5-6 LETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021/2022

 

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając

Temat: Witamy Nowy Rok!

Cele główne: 

 • Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy. Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
 • Zapoznanie z zawodem zegarmistrza i z różnymi typami zegarów.
 • Stwarzanie okazji do dostrzegania rytmu i stałego następstwa pór roku; zachęcanie do określania charakterystycznych cech pór roku.

Temat: Zwierzęta zimą.

Cele główne: 

 • Poznawanie zimowych ciekawostek z życia zwierząt, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób przetrwania przez nie zimy.
 • Uświadomienie  konieczności dokarmiania zwierząt zimą. Poszerzanie wiedzy na temat zawodu leśniczego. 
 • Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.

Temat: Kocham Babcię i Dziadka.

Cele główne: 

 • Rozwijanie szacunku do osób starszych.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Kształtowanie odporności emocjonalnej.

Temat: Zabawy na śniegu – bezpieczne ferie zimowe.

Cele główne: 

 • Kształtowanie nawyków bezpiecznej zabawy na śniegu.
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw na śniegu.
 • Zapoznanie z pracą ratownika medycznego i podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 5-6  LETNICH

NA  MIESIĄC  GRUDZIEŃ  2021 r.

 

Joanna Szarota-Zając, Bożena Wilk

Tematy:

1. Czekamy na Św. Mikołaja

 • Przybliżenie dzieciom postaci Biskupa Św. Mikołaja, pogłębienie wiedzy na jego temat
 • Zrozumienie potrzeby szanowania tradycji i obrzędów
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania wartościowych cech charakteru i usposobienia
 • Rozwijanie procesów poznawczych, pamięci, uwagi, porównywania i wnioskowania                    

2. Skąd się bierze prąd?                                                                                                        

 • Poznanie miejsc, gdzie produkuje się prąd i jak energia dociera do odbiorców
 • Utrwalenie wiadomości dotyczących domowych urządzeń, które zasilane są energią elektryczną
 • Nauka prawidłowego i bezpiecznego korzystania z domowych urządzeń zasilanych energią elektryczną

3. Dinozaury

 • Rozbudzenie zainteresowań dzieci i wzbogacenie ich w wiadomości z zakresu prehis
 • Rozpoznawanie wyglądu, nazw wybranych dinozaurów i sposobu odżywiania

4. Witamy zimę

 • Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.    
 • Usystematyzowanie wiadomości na temat pór roku, znajomość nazw, cech charakterystycznych dla danej pory, typowych zjawisk atmosferycznych
 • Globalne odczytywanie nazw pór roku
 • Wprowadzenie kalendarza: pory roku, nazwy miesięcy, urodziny dzieci    

5. Święta, święta.

 • Poznanie przez dzieci tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami
 • Zachęcenie dzieci i rodziców do przygotowania potraw świątecznych z produktów ekologicznych                                      

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ W ODDZIALE III DZIECI 5-6 LETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD 2021/2022

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając, Bożena Wilk

Temat: Jesienne nastroje.

Cele główne: 

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech późnej jesieni; utrwalenie cech listopadowej pogody; określanie znakami zjawisk pogodowych.
 • Tworzenie sytuacji rozwijających u dzieci różne formy ekspresji: słownej, muzycznej, ruchowej, plastyczno-technicznej.
 • Wprowadzenie litery „I, i”, doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej, doskonalenie umiejętności wyróżniania głosek w nagłosie, przygotowanie do nauki czytania.

Temat: Jestem małym patriotą.

Cele główne: 

 • Kształcenie postawy szacunku wobec symboli narodowych i poczucia przynależności narodowej.
 • Rozwijanie postaw patriotycznych, uczenie odpowiedniego zachowania podczas słuchania i śpiewania hymnu państwowego.
 • Poznanie ważnej dla Polski postaci historycznej – Józefa Piłsudskiego.

Temat: Dbamy o zdrowie.

Cele główne: 

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych i utrwalanie dbałości o higienę ciała.
 • Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „D, d”; zachęcanie do poprawnego wypowiadania zgłosek.
 • Zapoznanie z wyglądem cyfry 5, rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Temat: Moje domowe zwierzątko.

Cele główne: 

 • Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw.
 • Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobem opieki nad nimi.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „K, k”.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE III DZIECI 5-6 LETNICH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021/2022

Opracowanie: Bożena Wilk, Joanna Szarota-Zając

JESIEŃ W SADZIE

 • dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie,rozwijanie sprawności manualnej, wzbogacanie wiadomości na temat owoców , ćwiczenie sprawności ruchowej, rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, słuchowej, smakowej i dotykowej.
 • zapoznanie z literą O,o , cyfrą 1,2 .

JESIEŃ NA DZIAŁCE

 • dostrzeganie zmiany zachodzące w przyrodzie w ogródkach działkowych, , rozpoznawanie części jadalnych warzyw, określenie roli witamin dla zdrowia człowieka.
 • zapoznanie z literą A, a; cyfry 3

O SOBIE SAMYM

 • budowanie systemu wartości, doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich przemyśleń i przeżyć dotyczących wartości.
 • rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć.
 • zapoznanie z literą M,m; cyfry 4

TARNÓW MOJE MIASTO

 • zapoznanie z historią powstania Tarnowa, etymologią jego nazwy, herbem, zabytkami i ważnymi postaciami historycznymi.
 • zapoznanie z literą T,t

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ODDZIALE III DZIECI 5-6 LETNICH NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021/2022

Opracowanie: Joanna Szarota-Zając, Bożena Wilk

Temat: Witajcie w Przedszkolu!

Cele główne:

 • Poznanie, przypomnienie i zapamiętanie imion kolegów w grupie.
 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – rozwijanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 • Aranżowanie wystroju sali, zorganizowanie kącików zainteresowań, opracowanie regulaminów korzystania z nich i ich przestrzeganie.
 • Poznanie i przypomnienie zasad bezpieczeństwa panujących w przedszkolu i ich przestrzeganie; zachęcanie do stosowania zasad bezpiecznej zabawy.

Temat: Bezpieczna droga do Przedszkola.

Cele główne:

 • Zaznajamianie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.
 • Wzbogacenie czynnego słownictwa o nazwy pojazdów ratunkowych, numer alarmowy 112.
 • Zapoznanie dzieci z pracą przedstawicieli służb ratunkowych.

Temat: Nadeszła jesień.

Cele główne:

 • Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o nowej porze roku.
 • Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.

Temat: Co robią zwierzęta jesienią?

Cele główne:

 • Zapoznanie z jesiennymi zwyczajami wybranych zwierząt.
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Zapoznanie ze sposobem spędzania zimy przez zwierzęta leśne.
Skip to content