Plan pracy gr III

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ

DLA DZIECI 4-LETNICH NA KWIECIEŃ 2024 R

Opracowany przez: A. Kuśnierz i B. Wilk

Tematy:

1. „Ruch to zdrowie”

– Zapoznanie z wybranymi sportami i poszerzenie wiedzy dzieci na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.

– Zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej i uprawiania sportu.

– Kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawach ruchowych.

– Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

2. „Muzyka wokół nas”

– Zapoznanie z wybranymi instrumentami perkusyjnymi, ich nazwami i odgłosami jakie wydają poszczególne instrumenty: grzechotka, trójkąt, tamburyn, bębenek, janczary, dzwonki.

– Rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie poczucia rytmu.

– Stwarzanie sytuacji wdrażających do rytmicznej gry na instrumentach perkusyjnych.

3. „Tu mieszkam”

– Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic w krajobrazie i budownictwie wsi i miasta. Zrozumienie potrzeby znajomości swojego adresu.

– Zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem przedszkola, budynkami, krajobrazem.

– Określanie wysokości bez przyborów pomiarowych (wysoki, niski).

4. „Dbamy o naszą planetę – Ziemię”

 Wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie, kształtowanie zachowań proekologicznych.

– Budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest planeta Ziemia.

– Zapoznanie z zasadami dotyczących segregacji śmieci: kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać.

– Poznanie sposobów i możliwości zniwelowania niekorzystnych zmian i wpływów na przyrodę poprzez działania proekologiczne.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ DLA DZIECI 4- LETNICH NA MARZEC 2024 R

opracowany przez: B. Wilk
A. Kuśnierz

TEMATY:

1.Zwierzęta z wiejskiego podwórka

Zapoznanie ze zwierzętami hodowlanymi i ich rolą w życiu człowieka, stwarzanie okazji do ich rozróżniania i nazywania; Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania; Kształtowanie umiejętności naśladowania ruchów i czynności, rozwijanie sprawności ruchowej; Stwarzanie okazji do inwencji twórczej dziecka.

2.Dbamy o zdrowie

Zakładamy zielony kącik Poznanie otaczającego świata, kształtowanie odpowiednich umiejętności i rozbudzanie ciekawości przyrodniczej; Wyrabianie u dzieci cierpliwości, sumienności, systematyczności, dokładności, czyli bycia dobrym obserwatorem przyrody; Poznanie różnorodnych ziół i nowalijek, ich cech charakterystycznych, walorów zdrowotnych, sposobów przetwarzania; Zachęcenie do samodzielnej hodowli niektórych ziół i nowalijek w przedszkolnym kąciku przyrody, wykorzystywanie jako dodatek do potraw.

3. Witamy Wiosnę

Poznanie wybranych tradycji ludowych związanych z nadejściem wiosny; Rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi w nim zmianami; Poznanie atrybutów Wiosny: dłuższe dni, zielona trawa, powroty

4.Wielkanoc

Poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocnymi; Budzenie przywiązania do rodzinnych tradycji; Poznanie symboliki pokarmów święconych na Wielkanoc

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ DLA DZIECI 4-LETNICH NA LUTY 2024 R

Opracowany przez: A. Kuśnierz i B. Wilk

Tematy: 

1. „Bal Karnawałowy”

– Poznanie zwyczajów związanych z karnawałem.

– Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości, pozytywnych relacji w grupie.

– Integrowanie dzieci podczas zabaw i tańców w trakcie balu karnawałowego.

– Dostarczenie radości z wcielenia się w role różnych postaci bajkowych.

2. „Zwierzęta egzotyczne”

– Poznanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania ich.

– Rozwijanie umiejętności słuchania i wypowiadania się na temat zwierząt.

– Uświadamianie dzieciom, że zwierzęta egzotyczne potrzebują odpowiednich warunków do życia.

3. „W lodowej krainie”

– Budzenie zainteresowania przyrodą i życiem ludzi na dalekiej północy.

– Zapoznanie z wyglądem zwierząt polarnych. Rozpoznanie ich na ilustracjach.
– 
Poszerzenie wiedzy dzieci o biegunie północnym i wzbogacenie słownika o nowe wyrazy.

4. „Zimowe zabawy”

– Rozpoznawanie charakterystycznych cech związanych z zimą.

– Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

– Poznanie sposobów spędzania wolnego czasu podczas zimy.

– Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu.

5. „W kosmosie”

– Rozwijanie zainteresowań tematyką kosmosu, poznanie pojęć takich jak: planety, układ słoneczny, słońce, księżyc.

– Utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych.

– Kształtowanie umiejętności odróżniania rzeczywistości od fikcji, rozwijanie kreatywności i wyobraźni.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ DLA DZIECI 4-LETNICH

NA STYCZEŃ 2024 r.

opracowany przez: B. WILK, A.KUŚNIERZ

 

1.NOWY ROK

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat; przypomnienie wiadomości na temat sposobów witania Nowego Roku w Polsce i na świecie; Doskonalenie umiejętności wyjaśniania przysłów; Kształcenie postawy otwartości i serdeczności wobec innych; kształcenie postawy tolerancji; doskonalenie umiejętności
Zapoznanie z dniami tygodnia i próby ich zapamiętania w toku spontanicznej zabawy

2.ZWIERZĘTA ZIMĄ

Rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy, Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych, Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

3.MOJA RODZINA
Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców poznanie określeń dotyczących członków rodziny bliższej i dalszej Wdrażanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, pomocy przy różnych pracach domowych.

4.BABCIA I DZIADEK
Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków , Nawiązywanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta, okazywanie szacunku Babci i Dziadkowi. Dostarczenie miłych wrażeń i przeżyć: słownych, muzycznych i ruchowych podczas obchodów święta.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ DLA DZIECI 4-LETNICH NA GRUDZIEŃ 2023 R

Opracowany przez: A. Kuśnierz i B. Wilk

Tematy:

1. Sposoby na jesienną szarugę

– Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;

– Poznanie sposobów na deszczową pogodę;

– Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku;

2.„Czekamy na Mikołaja”- jak sprawić radość innym

-Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych – spotkanie z Mikołajem;

– Czerpanie radości z otrzymanych prezentów;

– Poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;

– Zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję;

3.„Zima tuż, tuż”

– Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;

– Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, lód;

– Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku – zimą;

4.„W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę”

– Wdrażanie dzieci do radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia;

– Poznanie tradycji świątecznej – wigilijne spotkania;

– Zachęcanie dzieci do pomocy rodzicom w przygotowaniach do świąt;

5.„Hej kolęda, kolęda”

– Czerpanie radości z wspólnego śpiewania kolęd;

– Poznanie tradycji – kolędowanie;

– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami;

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ DLA DZIECI 4- LETNICH NA LISTOPAD 2023 r.

Opracowany przez: B. Wilk
Kuśnierz

Tematy :
Polska moja Ojczyzna
– Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
– Rozpoznawanie godła, barw narodowych, mapy Polski
– Poznanie słów hymnu i zbiorowe śpiewanie go podczas uroczystości patriotycznych

Moje ulubione bajki
– Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami
– Uważne słuchanie tekstu czytanego

Mamo- tato, wolę wodę
– Ukazanie ważnej roli wody w życiu człowieka
– Zachęcanie do spożywania wody
– Kształtowanie postaw proekologicznych- oszczędność wody w życiu codziennym w domu i przedszkolu
– Zachęcanie do eksperymentowania, odkrywania, wyciągania wniosków

Zwierzęta leśne- przygotowanie do zimy.
-Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej
– Poznanie zwierząt leśnych: lis, borsuk, niedźwiedź, wiewiórka i sposobów przygotowania się do zimy
– Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć i umiejętność skupienia uwagi
– Rozwijanie zainteresowania zabawami teatralnymi

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ

DLA DZIECI 4-LETNICH NA PAŹDZIERNIK 2023 r.

Opracowany przez: A. Kuśnierz i B. Wilk

1. Skarby jesieni
Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią – zmiana koloru liści i ich opadanie.
Poznanie „darów jesieni” oraz niektórych gatunków drzew: kasztanowiec, jarzębina, dąb.
Rozbudzanie zainteresowań światem przyrody.
Doskonalenie umiejętności liczenia.

2. Jesień w sadzie
Obserwowanie zmian zachodzących w sadzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
Rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłka, gruszki, śliwki).
Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.
Wdrażanie i przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków oraz przed spożywaniem owoców.

3. Moje zwierzątko domowe
Poznanie wybranych zwierząt domowych: pies, kot.
Kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt.
Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.

4. Poznaje swoje emocje
Rozpoznawanie i próby nazywania odczuwanych emocji.
Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji w sposób werbalny i pozawerbalny.
Nazywanie emocji wyrażonych przez innych, pokazane na ilustracji – radość, smutek, złość.
Zwracanie się o pomoc do nauczyciela i innych osób dorosłych pracujących w przedszkolu.

PLAN PRACY WYCHOWWCZO- DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ

DLA DZIECI 4-LETNICH NA WRZESIEŃ 2023 r.

Opracowany przez: B. Wilk i A . Kuśnierz

TEMATY EDUKACYJNE:
1.ZUCH- PRZEDSZKOLAK
Przypomnienie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu, zapoznanie z ich wyglądem i przeznaczeniem, poznanie pracowników w nich przebywających.. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Poznanie zwyczajów panujących w grupie starszej. Ustalenie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w grupie i w całym przedszkolu. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dorosłych i wypowiedzi rówieśników.

2. JESTEM GRZECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM.
Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz szacunku do rówieśników. Kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy. Wdrażanie do okazywania emocji adekwatnych do sytuacji. Kształtowanie nawyku utrzymania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu

3. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Zapoznanie z różnymi służbami ratowniczymi, ich numerami alarmowy. Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.

4. DBAMY O ZDROWIE- JEMY WARZYWA.
Zapoznanie z nazwami warzyw, częścią jadalną, potrawami z nich zrobionymi. Uświadomienie dzieciom konieczności zjadania warzyw jako warunku zdrowego życia. Dostarczanie dzieciom okazji do odczuwania humoru tekstów literackich. Rozwijanie sprawności całego ciała w tym sprawności manualnych.

Skip to content