Plan pracy gr III

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIAC MARZEC

M. Kusiak, A. Remian

Temat kompleksowy: Robimy zakupy.
– Wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad obowiązujących w przedszkolu.
– Wyrabianie postawy świadomego konsumenta.
– Doskonalenie pracy w małych grupach, wdrażanie do zgodnego współdziałania.

Temat kompleksowy: Na tropie ekonawyków.
– Utrwalenie zasad bezpiecznego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej i wody.
– Aktywny udział w zajęciach, wypowiadanie się na temat.
– Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Temat kompleksowy: Wiosna wokół nas.
– Wdrażanie do wnikliwej obserwacji przyrody.
– Utrwalenie znajomości podstawowych zasad ochrony przyrody.
– Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
– Rozwijanie sprawności fizycznej, nabywanie orientacji w przestrzeni.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 5- letnich
na miesiąc luty 2023

Opracowała: A. Remian, M. Kusiak

W krainie lodu i śniegu
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
– rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem
– rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie

Zwierzęta egzotyczne
– wzbogacanie wiedzy nt zwierząt egzotycznych i miejsca ich zamieszkania
– poszerzanie wiadomości przyrodniczych nt Afryki

Poznajemy kosmos
– zapoznanie dzieci ze zjawiskami istniejącymi poza kulą ziemską
– zwrócenie uwagi na postęp techniczny i wynalazki we współczesnym świecie

Bajkowe opowieści
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych
-poznanie cyklu powstawania książki
-rozwijanej umiejętności wypowiadania się zdaniem złożonym

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA GRUPY DZIECI 5 – LETNICH
NA MIESIAC STYCZEŃ

M. Kusiak, A. Remian

Temat kompleksowy: Noworoczne zabawy.
Cele: Zapoznanie z tradycjami związanymi z powitaniem Nowego Roku. Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach do zajęć. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad sanitarnych.

Temat kompleksowy: Zabawy na śniegu i lodzie.
Cele: Kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków. Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Doskonalenie małej motoryki, kształtowanie gotowości do pisania

Temat kompleksowy: Z pamiętnika babci i dziadka.
Cele: Rozbudzenie zainteresowań związanych z historią swojej rodziny. Wdrażanie do okazywania miłości i szacunku wobec babci i dziadka. Doskonalenie umiejętności kodowania i odczytywania informacji.

Temat kompleksowy: Karnawał.
Cele: Wzbogacenie wiedzy na temat karnawału. Kształtowanie inwencji twórczej, kultywowanie tradycji. Ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształcenie umiejętności analizy i syntezy.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 5 letnich
na miesiąc grudzień 2022 r.

Opracowanie: A. Remian, M.Kusiak

 

Tematy kompleksowe:

Wszyscy czekamy na Mikołaja.
-stwarzanie sytuacji służących aktywizowaniu dzieci
-zachęcanie do pomagania potrzebującym
-kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia w przestrzeni
-podtrzymywanie tradycji związanych z Mikołajkami

Gdzie rosły paprocie?

– wzbudzanie zainteresowań prehistorią
-kształtowanie umiejętności słuchania innych dzieci podczas wypowiedzi
-doskonalenie umiejętności kolorowania i określania strony prawej
-zachęcanie do wyciągania wniosków podczas prowadzenia doświadczeń

Zima już blisko.
-poszerzenie kompetencji językowych i matematycznych
-zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad kodeksu przedszkolnego
-poszerzanie wiadomości nt. pory roku zimy

Boże Narodzenie.
-nabywanie poczucia własnej wartości i pewności siebie podczas występów publicznych
-zachęcanie do podtrzymywania tradycji przygotowywania Jasełek
-czerpanie radości ze wspólnej pracy i zabawy

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIAC LISTOPAD

M. Kusiak, A.Remian

Temat kompleksowy: Polska to mój kraj.
Cele: Poznanie historii i legend związanych z powstaniem państwa polskiego. Bliższe poznanie charakterystycznych miejsc w naszej dzielnicy. Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach do obchodów Święta Niepodległości. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad sanitarnych.

Temat kompleksowy: Jesienna szaruga.
Cele: Rozwijanie wypowiedzi wielozdaniowych na podstawie utworów literackich. Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w świecie przyrody jesienią. Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Doskonalenie małej motoryki, kształtowanie gotowości do pisania.

Temat kompleksowy: Jak przekazujemy informacje.
Cele: Zapoznanie z pracą pocztowców. Wdrażanie do właściwego korzystania z telefonów . Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych . Doskonalenie umiejętności kodowania i odczytywania informacji.

Temat kompleksowy: Mój przyjaciel miś.
Cele: Wdrażanie do szanowania zabawek. Zapoznanie z historią pluszowego misia. Ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształcenie umiejętności wyodrębniania głosek.

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie dzieci 5 letnich
na miesiąc październik 2022 r.
Opracowanie: A. Remian, M. Kusiak

Tematy:

1. Jesień w lesie
– rozwijanie kompetencji językowych
-kształtowanie umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy
-ukazanie charakterystycznych cech późnej jesieni

2.Życie dzikich zwierząt
-ćwiczenia w dodawaniu elementów rozwijanie skoczności i koordynacji ruchów
-rozwijanie umiejętności plastycznych i językowych
-poznanie zjawiska krążenia wody w przyrodzie

3.Przygotowania ludzi do zimy
-zapoznanie ze sposobami przygotowywania przetworów na zimę
-zapoznanie z wartościami odżywczymi surówek
-kształtowanie umiejętności klasyfikowania

4.Bajki i baśnie
-doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej
-poznanie cyklu powstawania książki
– -rozwijanej umiejętności wypowiadania się

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY DZIECI 5 LETNICH
NA MIESIĄC WRZESIEŃ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M. Kusiak, A. Remian

Temat kompleksowy: Znowu razem w przedszkolu.
Cele: Wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad obowiązujących w przedszkolu. Wyrabianie postawy koleżeństwa. Doskonalenie pracy w małych grupach, wdrażanie do zgodnego współdziałania.

Temat kompleksowy: Bezpieczne przedszkolaki.
Cele: Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na powietrzu. Aktywny udział w zajęciach, wypowiadanie się na temat. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Temat kompleksowy: To już jesień.
Cele: Wdrażanie do wnikliwej obserwacji przyrody. Utrwalenie znajomości podstawowych kolorów oraz próby nazywania barw pochodnych. Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozwijanie sprawności fizycznej, nabywanie orientacji w przestrzeni.

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie.
Cele: Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych świeżych, sezonowych owoców dla naszego zdrowia. Układanie rytmów i dostrzeganie jego regularności. Rozwijanie zmysłu dotyku, węchu, wzroku.

Skip to content