Plan pracy gr III

PLAN PRACY WYCHOWWCZO- DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ

DLA DZIECI 4-LETNICH NA WRZESIEŃ 2023 r.

Opracowany przez: B. Wilk i A . Kuśnierz

TEMATY EDUKACYJNE:
1.ZUCH- PRZEDSZKOLAK
Przypomnienie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu, zapoznanie z ich wyglądem i przeznaczeniem, poznanie pracowników w nich przebywających.. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Poznanie zwyczajów panujących w grupie starszej. Ustalenie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w grupie i w całym przedszkolu. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dorosłych i wypowiedzi rówieśników.

2. JESTEM GRZECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM.
Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz szacunku do rówieśników. Kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy. Wdrażanie do okazywania emocji adekwatnych do sytuacji. Kształtowanie nawyku utrzymania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu

3. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Zapoznanie z różnymi służbami ratowniczymi, ich numerami alarmowy. Przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.

4. DBAMY O ZDROWIE- JEMY WARZYWA.
Zapoznanie z nazwami warzyw, częścią jadalną, potrawami z nich zrobionymi. Uświadomienie dzieciom konieczności zjadania warzyw jako warunku zdrowego życia. Dostarczanie dzieciom okazji do odczuwania humoru tekstów literackich. Rozwijanie sprawności całego ciała w tym sprawności manualnych.

Skip to content